Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 22 Sayı: 1 Ocak 1988
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 22 Issue: 1 January 1988
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 İdrarda ve Böbrek Doku Örneklerinde Üretilen Bakteriler ve
Böbrekteki Histolojik Değişiklikler ile İlişkileri
The Bacteria Isolated From the Urine And Renal Tissue Samples and
Their Relations with Renal Histology
(924 defa görüntülendi)
1 - 7
Ali GÖKALP, E. Yener GÜLTEKİN, M. Zahir BAKICI, Bülent ÖZDEŞLİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Gram-Negatif Entorobakterilerin ve Non-Fermantatif Bakterilerin Klasik
Manuel Yöntem Quantum II Mikrobiyoloji Sistemi ile Tanımlanarak Karşılaştarılması
The Identification and Comprarison of Gram-Negative Enterobacteriaceae Family and
Non-Fermantative Bacteria with the Conventional Manual Method and
The Quantum II Microbiology System
(879 defa görüntülendi)
8 - 16
Yakut AKYÖN, Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Cinsi Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılması
Investigation of Susceptibility of Salmonella spp. to Various Antibiotics (942 defa görüntülendi)
17 - 24
Ayşe Willke, Gültekin ALTAY, Birsel ERDEM 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsan Serumlarında ve Bazı Süt Örneklerinde
Brusella Antikorlarının Araştırılmasıyla İlgili Bir Çalışma
A Study on the Presence of Brucella Antibody in Human Sera and
Some Milk Samples
(909 defa görüntülendi)
25 - 29
Ufuk ABBASOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Sjögren Sendromunun Etyopatogenezinin İmmünolojik Olarak İncelenmesi
Assesment of the Immunological Processes of the Etiopathogenesis of Sjogren's Syndrome (805 defa görüntülendi)
30 - 35
M. S. ÖĞÜT, S. ERGÜVEN, M. İRKEÇ, E. GÜLMEZOĞLU, Ş. USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 17-20 Yaş Grubunda Kız Öğrencilerde Rubella Virus IgG ve IgM Antikor Düzeylerinin
ELISA ve Fluoresan Antikor Testleriyle Araştırılması
Ivestigation of IgG and IgM Antibody Levels Against of Rubella Virus by Using ELISA and
Fluorescent Antibody Tests in 17-20 Years Old Girl Students
(859 defa görüntülendi)
36 - 44
Ömer KOABEYOĞLU, Hüseyin GÜN, Ekrem YILMAZ, Sabri GÜNGÖR,
Gürol EMEKDAŞ, Nevin YÜCEL
 
[Özet ] [PDF ] 
 Ç.Ü. Tıp Fakültesi Hastanelerine Toksoplazmoz Şüphesi ile
Başvuranlarda Toksoplazma Antikorlarının Dağılımı
Prevalance of Toxoplasma Antibodies Among the Patients Applying to the Hospitals of
Faculty of Medicine, University of Çukurova
(865 defa görüntülendi)
45 - 50
Kadri ÖZCAN, Şakir AY, Erol AKAN, Sait YİĞİT, Fatih KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 İstanbul’da Ev Tozu Küfleri Üzerine Çalışmalar I. Yatak Tozu Küf Florasının Saptanması
Investigations on House Dust Mould in Istanbul I. Detection of Mould Flora of Bed Dust (876 defa görüntülendi)
51 - 60
Oğuz ÖZYARAL, Haluk GERMEYAN, Candan BOZUK JOHANSSON 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'daki İki İlkokulun Öğrencilerinde Barsak Parazitleri Dağılımı
The Prevalence of Intestinal Parasites in Two Primary School Students in Ankara (905 defa görüntülendi)
61 - 66
Nilgün AYHAN, Nuran YULUĞ, Nergiz BAŞBUĞ, Süheyla ÖZTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer Aspergillozis Olgusu
Primary Aspergillosis of the Hand (836 defa görüntülendi)
67 - 77
Latife MAMIKOĞLU, Ahmet T. AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Fournier Gangreni: 6 Olgu Takdimi
Fournier's Gangrene: Report of 6 Patients (940 defa görüntülendi)
72 - 75
Gökhan TOKTAŞ, Zafer UYSAL, İlhan ERKAN, Doğan REMZİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Sentetik Peptidlerin Antijen Olarak Kullanılması
Peptide Antibodies: New Tools for Cell Biology and Medicine (886 defa görüntülendi)
76 - 85
Şükriye AYTER, Altan GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)86 - 88