Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 23 Sayı: 3 Temmuz 1989
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 23 Issue: 3 July 1989
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Campylobacter Jejuni ve Campylobacter Coli'nin Quinolone Grubu Antibiyotiklere
İn Vitro Duyarlılıkları
Invitro Susceptibilities of Campylobacter Jejuni and
Campylobacter Coli to Quinolone Antibiotics
(964 defa görüntülendi)
185 - 189
Deniz GÜR, Gülşen HASÇELİK, Yakut AKYÖN, H. Erdal AKALIN, Serdar DİKER 
[Özet ] [PDF ] 
 Beta Hemolitik Streptokokların Serolojik Gruplandırılması ve
Klinik Örneklere Göre Dağılımı
Serogrouping of Beta Hemolytic Streptococci and Their Distribution in Clinical Specimens (969 defa görüntülendi)
190 - 196
Güner SÖYLETİR, Beyza ENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Erzurum Yöresinde Üropatojen Escherichia Coli (UPEC) Suşları
Uropathogenic Escherichia Coli (UPEC) Strains in Erzurum (987 defa görüntülendi)
197 - 202
Ahmet AYYILDIZ, Resul BALKAN, Mete BABACAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın HIV Enfeksiyonu Yönünden İncelenmesi
Research of the HIV Infection Among Turkish Citizens Lived in Foreign Countries (1181 defa görüntülendi)
203 - 209
Pekcan DEMİRÖZ, Hasan IRMAK, Ali ŞENGÜL, H. Ali CEVİZ, Fikri KOCABALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Atık Sülfit Liköründe Serbest ve Tutuklanmış Candida Tropicalis CEPPO 571 Mayası
Kullanarak Kesikli ve Sürekli Sistemle Etil Alkol Üretimi
The Production of Ethanol in Waste Sulphite Liquor by Free and Immobilized Candida
Tropicalis CEPPO 571 Yeast Using Batch and Continous Systems
(963 defa görüntülendi)
210 - 219
Murat GÜVEN, Emir CANSUNAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Donörlerine Ait Serumlarda Coxsackie B Virus Tip-2 ve
Tip-3'e Karşı Antikor Düzeylerinin Mikronötralizasyon Yöntemi ile Araştırılması
Investigation of Antibody Levels Against Coxsackie B Virus Type-2 and
Type-3 in Sera Belonging to Blood Donors by Using Microneutralisation Test
(957 defa görüntülendi)
220 - 224
Ömer KOCABEYOĞLU, Asuman TOKER, Yılmaz AKÇA, Gürol EMEKDAŞ, İbrahim BURGU 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Antibotiklerin Shigella Suşlarına İn-Vitro Etkinlikleri
İn-Vitro Activity of Various Antibiotics Aginst Shigella Strains (974 defa görüntülendi)
225 - 230
Ayşe Willke, Gültekin ALTAY, Nigar ERTUĞRUL, Dilek ARMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Alt Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Tek-Doz Amoksisilin, TMP-SMX ve
Ofloksasin Tedavisi
Single-Dose Amoxicillin, TMP-SMX and Ofloxacin Therapy
in Lover Urinary Tract Infetcions
(990 defa görüntülendi)
231 - 237
Serhat ÜNAL, Mehmet AYDIN, Nilüfer ÖZAYDIN, Ayşe AKIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yara Enfeksiyonlarında İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler ve
Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Detection of Gram-Negative Bacteria Isolated From Wound Infections and
Susceptibility to Various Antibiotics
(957 defa görüntülendi)
238 - 245
B. DURUPINAR, C. ÖZKUYUMCU, N. DİKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeştli Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarının
Antibakteriyellere Duyarlılıkları
Antibacterial Susceptibility of Staphylococcus Aureus Isolated From Clinical Smaples (1228 defa görüntülendi)
246 - 250
Murat ÖZSAN, Gül TAN, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Apis Mellifera L. (BALARISI)’da Staphylococcus Aureus Enfeksiyonu
Staphylococcus Aureus Infection in Honeybees (Apis Mellifera L.) (938 defa görüntülendi)
251 - 254
Nevin KESKİN 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 İnsan İmmün Yetmezlik Virus İnfeksiyonunda Zidovudine Dışı Antiviral ve
İmmunomodülatör Terapiler
Antiviral Drugs Other Than Zidovudine and Immunomodulating Therapies
in Human Immunodeficiency Virus Infection
(938 defa görüntülendi)
255 - 268
Nilgün ÇERİKCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)269 - 274