Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 23 Sayı: 1 Ocak 1989
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 23 Issue: 1 January 1989
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Romatizmal Otoimmün Hastalıklarda Antikardiyolipin Antikorlarının Araştırılması
Investigation of Anticardiolipin Antibodies in Autoimmune Rheumatic Disease (859 defa görüntülendi)
1 - 11
Sibel ERGÜVEN, Meral ÇALGÜNER, Ekrem GÜLMEZOĞLU, Cem SUNGUR, O. İlhami ÖZCEBE 
[Özet ] [PDF ] 
 Beyin Abselerinin Bakteriyolojisi ve Antibiyotiklere Duyarlılık Durumları
Bacteriology of Brain Abcess and Sensitivity to Antibiotic (898 defa görüntülendi)
12 - 22
Eşref ÇELİK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 HBs Antijeni Pozitif Donörlerde Hbe Antijen ve Antikor Düzeyi ile İlgili Bir Araştırma
Levels of HbeAg and Anti-HBsAg Positive Blood Donors (891 defa görüntülendi)
23 - 29
Gülşen HASÇELİK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Complobacter Bakteriemisi
Compylbacter Bacteremia (1033 defa görüntülendi)
30 - 34
Muzaffer BAYKAL, Erdal AKALIN, Bülent SİVRİ, Haldun MÜDERRİSOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Klasik Tedaviye Direnç Kazanmış Olan Paratifo B Enfeksiyonunda,
Kullanılabilecek Duyarlı Antibiyotikler ve Sonuçları
The Antibiotics Used for Paratyphi B Infections Resistant to Classical Treatment and Their Results (960 defa görüntülendi)
35 - 39
Haydar Ali TAŞDEMİR, Davut ALBAYRAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Dejeneratif ve Demiyelinizan Hastalıkların Patogenezinde Viral Antikorların Rolünün Değerlendirilmesi
Evaluation of the Role of Viral Antibodies in the Patogenesis of Degenerative and Demyelinating Disease (885 defa görüntülendi)
40 - 50
Ceyla İRKEÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bursa'da Toprak Örneklerinde Klostridium'ların Dağılımı
Distribution of the Clostridia in the Soil Samples in Bursa (868 defa görüntülendi)
51 - 57
Orhan ŞENYÜZ, Güher GÖRAL, Safiye HELVACI, Kaya KILIÇTURGAY, Feridun GÖKIRMAK,
Okan TÖRE, Suna GEDİKOĞLU
 
[Özet ] [PDF ] 
 Postoperatif Yara İnfeksiyonları
Postoperative Wound Infections (926 defa görüntülendi)
58 - 63
Nihal KARABİBER, Firdevs AKTAŞ, Hasan KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Dermatofit Suşlarının İmidazol Türevlerine Karşı İnvitro Duyarlılığı
The Invitro Succeptibility of Dermatophyte Strains Against Imidazole Derivaties (862 defa görüntülendi)
64 - 70
Meral BOZKURT, Semra KUŞTİMUR, M. Ali GÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
 Yersinia Enterocolitica (0) Antijeninin İzole Kobay ve
Tavşan İleumuna Farmakolojik Etkisi
The Pharmacological Effect of Yersinia Enterocolitica (0) Antigen
on Isolated Guinea-PIG and Rabbit Ileum
(1010 defa görüntülendi)
71 - 76
Gülay ŞADAN, Şafak YALÇIN, Gönül MUTLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Aztreonam ve Sulbaktam/Ampisilin’in Gram Negatif Bakterilere İn-Vitro Aktiviteleri
In-Vitro Activity of Aztreonam and Sulbactam/Amphicillin to Gram Negative Bacteria (935 defa görüntülendi)
77 - 79
Cumhur ÖZKUYUMCU, Belma DURUPINAR, Nurullah DİKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Lyme Hastalığı
Lyme Disease (1108 defa görüntülendi)
80 - 84
Pekcan DEMİRÖZ, Seyit SERBES, Kenan KESKİN, Hasan IRMAK, Fikri KOCABALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral Ansefalitler
Viral Encephalitis (916 defa görüntülendi)
85 - 89
Pekcan DEMİRÖZ, Seyit SERBES, Kenan KESKİN, Hasan IRMAK, Fikri KOCABALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)90 - 96