Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 45 Sayı: 4 Ekim 2011
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 45 Issue: 4 October 2011
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının rep-PCR ile Genotiplendirilmesi
Genotyping of Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Specimens by rep-PCR (5097 defa görüntülendi)
581 - 591
İsmail GÜLER, Hüseyin KILIÇ, Mustafa Altay ATALAY, Duygu PERÇİN, Barış Derya ERÇAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinde Üreyen Gram-Pozitif Kokların Tanımlanması ve mecA ve van Genlerinin Saptanmasında Hızlı Genotip Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Rapid Genotype Assay for the Identification of Gram-Positive Cocci from Blood Cultures and Detection of mecA and van Genes (4236 defa görüntülendi)
592 - 601
Barış GÜLHAN, Selahattin ATMACA, Tuncer ÖZEKİNCİ, Adnan SUAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kistik Fibrozisli Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Plazmid Aracılı Kinolon Direncinin Araştırılması
Investigation of Plasmid-Mediated Quinolone Resistance in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Cystic Fibrosis Patients (4109 defa görüntülendi)
602 - 608
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Tuba YILDIRIM, Zayre ERTURAN, Belma DURUPINAR, Bülent BOZDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde 1999-2010 Yılları Arasında Dışkı Örneklerinden İzole Edilen Shigella Türlerinin Antibiyotiklere Direnç Profilleri
Antimicrobial Resistance Profiles of Shigella spp. Isolated from Feces Samples in Hacettepe University Ihsan Dogramaci Children's Hospital Between 1999-2010 (2924 defa görüntülendi)
609 - 616
Belgin ALTUN, Deniz GÜR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mikobakterilerin Üretilmesinde Kanlı Agar Besiyerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Blood Agar Medium for the Growth of Mycobacteria (5422 defa görüntülendi)
617 - 622
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Alper AKGÜNEŞ, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Saptanmasında Antibiyotikli Löwenstein-Jensen Besiyerinde Proporsiyon Yönteminin BACTEC 460 TB Sistemi ile Karşılaştırılması
Comparison of Proportion Method in Löwenstein-Jensen Medium with the BACTEC 460 TB System for Antimycobacterial Susceptibility Testing of Mycobacterium tuberculosis Isolates (4699 defa görüntülendi)
623 - 631
Süreyya GÜL YURTSEVER, Can BİÇMEN, Ayriz T. GÜNDÜZ, Nuri ÖZKÜTÜK, Serkan SALMAN, Mustafa DEMİRCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Boğmacanın Moleküler Tanısı İçin Laboratuvar Yapımı Bir PCR Yönteminin Geliştirilmesi ve Optimizasyonu
Development and Optimization of an In-House PCR Method for Molecular Diagnosis of Pertussis (3568 defa görüntülendi)
632 - 645
Dilek GÜLDEMİR, Efsun AKBAŞ, Selin NAR ÖTGÜN, Alicem TEKİN, Berrin ESEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gaziantep Çocuk Hastanesinde Vankomisine Dirençli Enterokok Kolonizasyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Vancomycin-Resistant Enterococcus Colonization at Gaziantep Children's Hospital, Turkey (5230 defa görüntülendi)
646 - 654
Reyhan YİŞ, Selda ASLAN, Çağlar ÇITAK, Süleyman DEĞİRMENCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlıklı Kan Donörlerinde Brucella canis Seropozitifliğinin Laboratuvar Yapımı Lam Aglütinasyon Test Antijeni ile Araştırılması
Investigation of Brucella canis Seropositivity by In-House Slide Agglutination Test Antigen in Healthy Blood Donors (5894 defa görüntülendi)
655 - 663
Murat SAYAN, Sevil ERDENLİĞ, Nilay ETİLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit B Virus DNA Düzeyi Tayini ve Eş Zamanlı Olarak YMDD Motif Mutasyonu Analizi Yapan Gerçek Zamanlı PCR Testi
A Real-Time PCR Assay for the Quantification of Hepatitis B Virus DNA and Concurrent Detection ofYMDD Motif Mutations (8970 defa görüntülendi)
664 - 676
Harun AĞCA, A. Arzu SAYINER, Aylin ŞENGÖNÜL, İlkay ŞİMŞEK, Mesut AKARSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Romatoid Artrit ve Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarda Epstein-Barr Virus ve Herpes Simpleks Virus Göstergelerinin Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of Epstein-Barr Virus and Herpes Simplex Virus Markers by Serological and Molecular Methods in Patients with Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus (3429 defa görüntülendi)
677 - 683
Tercan US, Esin ÇETİN, Nilgün KAŞİFOĞLU, Timuçin KAŞİFOĞLU, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pandemik İnfluenza A (H1N1)v Aşılanma Durumu ve Aşılanmaya Etki Eden Faktörler: Ankara ve Diyarbakır 2009 Verileri
Pandemic Influenza A (H1N1)v Vaccination Status and Factors Affecting Vaccination: Ankara and Diyarbakir 2009 Data from Turkey (6194 defa görüntülendi)
684 - 696
Mustafa ERTEK, Funda SEVENCAN, Handan KALAYCIOĞLU, Ayşegül GÖZALAN, Çiğdem ŞİMŞEK, Gönül ÇULHA, Vedat DORMAN, Ahmet ÖZLÜ, Füsun ARIKAN, Dilber AKTAŞ, Levent AKIN, Gülay KORUKLUOĞLU, Demet Furkan SEVİNDİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Vajinal Yakınması Olan Kadınların Vajen ve Rahim İçi Araç İpi Örneklerinden İzole Edilen Candida Türlerinin İn Vitro Biyofilm Oluşturma Özellikleri ve Antifungal Direnç ile İlişkisi
In Vitro Biofilm Formation and Relationship with Antifungal Resistance of Candida spp. Isolated from Vaginal and Intrauterine Device String Samples of Women with Vaginal Complaints (5623 defa görüntülendi)
697 - 706
Şeyda ÇALIŞKAN, Sema KEÇELİ ÖZCAN, Selvi ÇINAR, Aydın ÇORAKÇI, Eray ÇALIŞKAN  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FT-IR) Spektroskopisi ile Malassezia Türlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Malassezia Species by Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy (5560 defa görüntülendi)
707 - 715
Çağrı ERGİN, M. Emre VURAN, Yaşar GÖK, Durmuş ÖZDEMİR, Aydın KARAARSLAN, İlknur KALELİ, Orçun ZORBOZAN, Nilgün KABAY, Ahmet Hilmi ÇON 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Acinetobacter baumannii: Yenidoğanlarda Çoklu İlaç Direncine Sahip Önemli Bir Patojen
Clinic and Laboratory Featmen, Treatment Approach and Prognostic Analysis of Eightyfive Prolactinoma Cases (3142 defa görüntülendi)
716 - 722
İstemi Han ÇELİK, Gamze DEMİREL, Hatice TATAR AKSOY, Sibel SAYGAN, Fuat Emre CANPOLAT, Nurdan URAS, Şerife Suna OĞUZ, Ömer ERDEVE, Uğur DİLMEN  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida parapsilosis Kompleks Türlerinin (C.parapsilosis sensu stricto, C.metapsilosis ve C.orthopsilosis) Genotipik Olarak Tanımlanması ve Dağılımlarının Belirlenmesi
Genotypic Identification and Distribution Patterns of  Candida parapsilosis Complex Species (C.parapsilosis sensu stricto, C.metapsilosis and C.orthopsilosis) Isolated from Clinical Samples (3234 defa görüntülendi)
723 - 728
Nejla CEBECİ GÜLER, İlknur TOSUN, Gülçin BAYRAMOĞLU, Kurtuluş BURUK, Faruk AYDIN  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Fusobacterium necrophorum'un Neden Olduğu Pnömoni: Lemierre Sendromu Hala Güncel mi?
Pneumonia Caused by Fusobacterium necrophorum: Is Lemierre Syndrome Still Current? (3952 defa görüntülendi)
729 - 734
Dolunay GÜLMEZ, Şehnaz ALP, Arzu TOPELİ İSKİT, Murat AKOVA, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hidrosefalisi Olan Bir Olguda Chryseobacterium indologenes ile İlişkili Sepsis
Sepsis Caused by Chryseobacterium indologenes in a Patient with Hydrocephalus (3613 defa görüntülendi)
735 - 740
Abdullah CEYLAN, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Sinan AKBAYRAM, Abdullah BEKTAŞ, Mustafa BERKTAŞ  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Önceden Sağlıklı Bir Çocukta Streptococcus mitis'e Bağlı Menenjit ve Beyaz Cevher Lezyonları
Meningitis and White Matter Lesions due to Streptococcus mitis in a Previously Healthy Child (5259 defa görüntülendi)
741 - 745
Reyhan YİŞ, Çiğdem Nükhet YÜKSEL, Ümit DERUNDERE, Uluç YİŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yozgat İlinde Kene Kaynaklı İki Tularemi Olgusu
Two Cases of Tick-Borne Tularemia in Yozgat Province, Turkey (5187 defa görüntülendi)
746 - 754
Murat YEŞİLYURT, Selçuk KILIÇ, Özlem ÇAĞAŞAR, Bekir ÇELEBİ, Serdar GÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Daptomisinin Kan Kültürlerinden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureu
In Vitro Activity of Daptomycin Against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures (3274 defa görüntülendi)
755 - 757
İlhan AFŞAR, Serdar GÜNGÖR, Aslı Gamze ŞENER, Mustafa DEMİRCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Stafilokok Suşlarında Vankomisin, Teikoplanin, Linezolid ve Tigesiklin Duyarlılığının E-Test Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Evaluation of Vancomycin, Teicoplanin, Linezolide and Tigecycline Susceptibilities of Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococcus Strains by E-Test (4007 defa görüntülendi)
758 - 761
Tamer Sami PELİTLİ, Salih CESUR, Sami KINIKLI, Hasan IRMAK, Ali Pekcan DEMİRÖZ, Esra KARAKOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Orta Anadolu Kaynaklı Tularemi Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Tularemia Cases Originated from Central Anatolia, Turkey (3067 defa görüntülendi)
762 - 764
Esragül AKINCI, Fatmanur ÜLGEN, Selçuk KILIÇ, Sevim YILMAZ, Sümeyye YILDIZ, Burcu ÖZDEMİR, Deniz ALIRAVCI, Bekir ÇELEBİ, Selim Sırrı EREN, Ayşe BUT, Pınar ÖNGÜRÜ, M. Arzu YETKİN, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Acil Servise Başvuran İshalli Olgularda Protozoal Antijen Pozitifliği: Bir Nokta Prevalans Çalışması
Protozoal Antigen Positivity in Diarrheal Patients Admitted to Emergency Service: A Point Prevalence Study (3489 defa görüntülendi)
765 - 767
Zeliha KOÇAK TUFAN, Şerife ALTUN, Cemal BULUT, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]