Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 45 Sayı: 3 Temmuz 2011
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 45 Issue: 3 July 2011
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Meropenem E-test, Bacteroides fragilis suşlarında karbapenem direnç geni cfiA varlığını tahmin etmede kullanılabilir mi?
Can Meropenem E-test be Used to Estimate the Presence of Carbapenem Resistance Gene cfiA Among Bacteroides fragilis Strains? (4292 defa görüntülendi)
385 - 391
Nurver TOPRAK ÜLGER, Arzu İLKİ, Nilay ÖZEL, Neşe BALKAN, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnsan Kaynaklı Brucella İzolatlarının Tanımlama ve Tiplendirmesinde Konvansiyonel Yöntemler ile Gerçek Zamanlı Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Karşılaştırılması
Comparison of Conventional Methods and Real-Time Multiplex Polymerase Chain Reaction for Identification and Typing of Brucella Isolates of Human Origin (4044 defa görüntülendi)
392 - 400
Ayşe ÇEREKCİ, Selçuk KILIÇ, Mehmet BAYRAKTAR, M. Hamidullah UYANIK, Ekrem YAŞAR, Berrin ESEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Brusellozda Sinir Sistemi Tutulumu; Klinik Sınıflama, Tedavi ve Sonuçlar
Neurological Involvement in Brucellosis; Clinical Classification, Treatment and Results (4147 defa görüntülendi)
401 - 410
Yusuf Ziya DEMİROĞLU, Tuba TURUNÇ, Sibel KARACA, Zülfikar ARLIER, Hikmet ALIŞKAN, Şule ÇOLAKOĞLU, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pseudomonas aeruginosa Klinik İzolatlarında VITEK 2 Sistemiyle Yapılan Meropenem Duyarlılık Testinin Performans Değerlendirmesi
Performance Evaluation of VITEK 2 System in Meropenem Susceptibility Testing of Clinical Pseudomonas aeruginosa Isolates (3425 defa görüntülendi)
411 - 421
İbrahim Çağatay ACUNER, Gülçin BAYRAMOĞLU, Asuman BİRİNCİ, Çiğdem ÇEKİÇ CİHAN, Yüksel BEK, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sefoperazon-Sulbaktam, İmipenem ve Sefepimin Antibiyoterapi Etkinliklerinin Çoğul Dirençli ve Duyarlı Acinetobacter baumannii ile Oluşturulan Deneysel İkili Apse Modelinde Karşılaştırılması
Assessment of Efficacies of Imipenem, Cefoperazone-Sulbactam and Cefepime in Rats with Experimental Thigh Abscess Model with Multidrug Resistant and Susceptible Acinetobacter baumannii Strains (4001 defa görüntülendi)
422 - 429
M. İshak YILDIRIM, H. Murat TUĞRUL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üriner Enterokok İzolatlarının Antibiyotik Direnci ile Virülans Faktörleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Antibiotic Resistance and Virulence Factors in Urinary Enterococcus Isolates (6377 defa görüntülendi)
430 - 445
Orhan BAYLAN, Hasan NAZİK, Bayhan BEKTÖRE, Burak Ekrem ÇİTİL, Deniz TURAN, Betigül ÖNGEN, Mustafa ÖZYURT, Cengiz Han AÇIKEL, Tunçer HAZNEDAROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinden Tanımlanmış İnvazif A Grubu Streptokokların Serotipleri ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
Serotypes and Antimicrobial Susceptibilities of Invasive Group A Streptococci Identified in Eastern Black Sea Region of Turkey (4644 defa görüntülendi)
446 - 453
Gülçin BAYRAMOĞLU, Aynur E. TOPKAYA, Ahmet BALIKCI, Faruk AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bazı Dezenfektanların Nozokomiyal Enfeksiyon Etkeni Staphylococcus aureus ve Enterococcus spp. İzolatları Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Efficacy of Some Disinfectants Against Nosocomial Staphylococcus aureus and Enterococcus spp. Isolates (4894 defa görüntülendi)
454 - 460
Müjde ERYILMAZ, Ahmet AKIN, Özay ARIKAN AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Vero ve HeLa Hücrelerinde Eş-Kültür ile Elde Edilen Bartonella henselae Antijenlerinin İndirekt İmmünofloresan Antikor Yöntemindeki Performanslarının Karşılaştırılması
Comparison of the Indirect Immunofluorescence Assay Performance of Bartonella henselae Antigens Obtained by Co-Cultivation in Vero and HeLa Cells (3491 defa görüntülendi)
461 - 467
Çağrı ERGİN, Yüksel AKKAYA, Özgün KİRİŞ SATILMIŞ, Cansev YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Etkeni Enterovirusların RT-PCR ve Hücre Kültür Yöntemleri ile Saptanması
Identification of Enteroviruses from Central Nervous System Infections by RT-PCR and Cell Culture Methods (4400 defa görüntülendi)
468 - 477
İlknur KILIÇ, İmre ALTUĞLU, Candan ÇİÇEK, Hüsnü PULLUKÇU, Nuri BAYRAM, Hadiye ŞİRİN, Selda ERENSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Candida Suşlarının Genotipik ve Fenotipik Olarak Tanımlanması
Phenotypic and Genotypic Identification of Candida Strains Isolated as Nosocomial Pathogens (5257 defa görüntülendi)
478 - 488
Fatih ŞAHİNER, Koray ERGÜNAY, Mustafa ÖZYURT, Nurittin ARDIÇ, Tuğrul HOŞBUL, Tunçer HAZNEDAROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Üçüncü Basamak Hastanesinde Erişkin Kandidemi Olgularının Epidemiyolojik Özellikleri ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Epidemiological Characteristics and Risk Factors of Candidemia in Adult Patients in a Tertiary-Care Hospital (5505 defa görüntülendi)
489 - 503
Bahar YENİGÜN KOÇAK, Figen KULOĞLU, Aygül DOĞAN ÇELİK, Filiz AKATA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mukormikoz: 12 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Mucormycosis: Retrospective Evaluation of 12 Cases (3495 defa görüntülendi)
504 - 511
Bilgin ARDA, Aytaç ERDEM, Oğuz Reşat SİPAHİ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN,
Hüsnü PULLUKÇU, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Naim CEYLAN, Dilek Yeşim METİN,
Raşit MİDİLLİ, Tansu YAMAZHAN, Sercan ULUSOY
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarının Vankomisin, Teikoplanin, Linezolid ve Daptomisine İn Vitro Duyarlılıkları
In Vitro Susceptibility of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates to Vancomycin, Teicoplanin, Linezolide and Daptomycin (3508 defa görüntülendi)
512 - 518
Nevreste ÇELİKBİLEK, Birsen ÖZDEM, Feryal Ç. GÜRELİK, Selda GÜVENMAN, H. Rahmet GÜNER, Ziya Cibali AÇIKGÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gastroenteritli Olgularda Verotoksijenik Escherichia coli O157:H7 İnsidansının Araştırılması
Investigation of Verotoxigenic Escherichia coli O157:H7 Incidence in Gastroenteritis Patients (3076 defa görüntülendi)
519 - 525
Haluk ERDOĞAN, Belkıs LEVENT, Aşkın ERDOĞAN, Revasiye GÜLEŞEN, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çeşitli Klinik Örneklerden 2007-2010 Yıllarında İzole Edilen Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Direnç Profilleri
Antibiotic Resistance Profiles of Acinetobacter Species Isolated from Several Clinical Samples Between 2007-2010 (3737 defa görüntülendi)
526 - 534
Birsen ÖZDEM, Feryal Ç. GÜRELİK, Nevreste ÇELİKBİLEK, Hilal BALIKÇI, Ziya Cibali AÇIKGÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Sıklıkla Atlanan Bir Etken: Arcanobacterium haemolyticum
A Frequently Overlooked Bacteria in Clinical Microbiology Laboratories: Arcanobacterium haemolyticum (3768 defa görüntülendi)
535 - 540
Ahmet BALIKCI, Aynur E. TOPKAYA, Zeliha BELAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Listeria monocytogenes Serotip 1/2b’ye Bağlı Neonatal Menenjit Olgusu
A Case of Neonatal Meningitis due to Listeria monocytogenes Serotype 1/2b (3486 defa görüntülendi)
541 - 545
Şerife Suna OĞUZ, Avidan KIZILELMA, Ömer ERDEVE, Sema ZERGEROĞLU, Sibel SAYGAN, Selçuk KILIÇ, Uğur DİLMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İmmün Kompetan Bir Olguda Fatal Seyirli Sino-Orbital Aspergilloz
Fatal Sino-Orbital Aspergillosis in an Immunocompetent Case (4120 defa görüntülendi)
546 - 552
Selçuk KAYA, İlknur YAVUZ, Ümit ÇOBANOĞLU, Ahmet URAL, Gürdal YILMAZ, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Cyclospora cayetanensis’in Neden Olduğu İki Diyare Olgusu
Two Diarrhea Cases Caused by Cyclospora cayetanensis (3434 defa görüntülendi)
553 - 557
Mutalip ÇİÇEK, Feyzullah UÇMAK, Tuncer ÖZEKİNCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Psychoda albipennis’in (Diptera: Nematocera) Neden Olduğu Ürogenital Miyazis Olgusu
A Case of Urogenital Myiasis Caused by Psychoda albipennis (Diptera: Nematocera) (4524 defa görüntülendi)
558 - 564
Mustafa Gürkan YENİCE, Tülin DEMİR, Cahit BABÜR, Serpil NALBANTOĞLU, Selçuk KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Staphylococcus aureus ve Antibiyotik Direnci
Staphylococcus aureus and Antibiotic Resistance (5310 defa görüntülendi)
565 - 576
Banu SANCAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Hastanemizin Yedi Yıllık (2004-2010) Anti-HIV ve Doğrulama Testi Sonuçları
Anti-HIV and Confirmation Test Results of Our Hospital for Seven Years (2004-2010) (3673 defa görüntülendi)
577 - 579
Birsen ÖZDEM, Nevreste ÇELİKBİLEK, Ziya Cibali AÇIKGÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]