Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 38 Sayı: 4 Ekim 2004
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 38 Issue: 4 October 2004
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Taşıyıcı Çocuklardan İzole Edilen Moraxella Catarrhalis Suşlarına BRO Beta-Laktamazların Moleküler Tiplendirilmesi
Molecular Characterization of BRO Beta-Lactamases of Moraxella Catarrhalis Strains Isolated From Carrier Children (1043 defa görüntülendi)
335 - 340
Özgen KÖSEOĞLU, Alper ERGİN, Nazlı GÜRKAN AYDIN, Gülçen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Vücut Bölgelerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Aljinat, Elastaz ve Alkali Proteaz Üretimleri
Alginate, Elastase and Alkaline Protease Production of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Various Body Sites (1143 defa görüntülendi)
341 - 347
Pınar ÇIRAGİl, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Antral Biyopsi Örneklerinden İzole Edilen Helicobacter Pylori Suşlarında Klaritromisin Direnci
Clarithromycin Resistance of Helicobacter Pylori Strains Isolated From Antral Biopsy Specimens (961 defa görüntülendi)
349 - 353
Füsun CAN, Müge DEMİRBİLEK, Haldun SELÇUK, Hande ARSLAN, Sedat BOYACIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarına Karşı Ertapenemin İn-Vitro Etkinliğinin Araştırılması
Investigation of the In-Vitro Effectiveness of Ertapenem Against Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Intensive Care Unit Patients (984 defa görüntülendi)
355 - 362
Abdullah KILIÇ, Ayten KÜÇÜKKARAASLAN, Zeynep ŞENSES, Mehmet BAYSALLAR, Levent DOĞANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarının Genotiplendirilmesinde Üç Ayrı Yöntemin İncelenmesi
Evaluation of Three Methods in Genotyping of Nosocomial Staphylococcus Aureus Isolates (1030 defa görüntülendi)
363 - 375
Kenan ŞENER, Mehmet Ali SARAÇLI, Cengiz Han AÇIKEL, Levent DOĞANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Menopoz Sonrası Dönemdeki Kadınlarda Üriner Sistem Enfeksiyonları ile Vajinal Kolonizasyonun İlişkisi
Correlation of Urinary Tract Infetions with the Vaginal Flora in Postmenopausal Women (1014 defa görüntülendi)
377 - 383
Ülkü ALTOPARLAK, Ayten KADANALI, Sedat KADANALI 
[Özet ] [PDF ] 
 Antalya, Diyarbakır ve Samsun İllerinde Coxiella Burnetii Seroprevalans Çalışması
A Seroprevalence Study of Coxiella Burnetii in Antalya, Diyarbakır and Samsun Provinces (971 defa görüntülendi)
385 - 391
U. BERBEROĞLU, A. GÖZALAN, S. KILIÇ, D. KURTOĞLU, B. ESEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Boğmaca Enfeksiyonunda Tanı Yaklaşımı: Uzamış Öksürük Semptomları ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Approach to the Diagnosis of Pertusis Infection: Evaluation of Cases Suffering From Prolonged Cough Symptoms (941 defa görüntülendi)
393 - 408
Eda DAĞLAR, Selin NAR, Gönül TANIR, Efsun AKBAŞ, Pelin ZORLU, Berrin ESEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinin Değerlendirilmesinde BACTEC ve BacT/ALERT Sisteminin Karşılaştırılması
Comparison of Bactec and BacT/ALERT Systems in Evaluation of Blood Cultures (1123 defa görüntülendi)
409 - 414
Nurittin ARDIÇ, Uğur İLGA, Mustafa ÖZYURT, Tunçer HAZNEDAROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 BACTEC 9050 Kan Kültür Sistemiyle Brucella Cinsi Bakterilerin Belirlenmesi
The Detection of Brucella Spp. by BACTEC 9050 Blood Culture System (1021 defa görüntülendi)
415 - 419
Ergin AYAŞLIOĞLU, Dilek KILIÇ, Sedat KAYGUSUZ, Seda KÜÇÜK, Sebahat ÇEKEN, Özlem EROL, Yeşim ALPAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B ve C Virus Enfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit G Virus Prevalansı
The Prevalence of Hepatitis G Virus in Patients with Hepatitis B and C Virus Infections (1049 defa görüntülendi)
421 - 427
Selçuk KAYA, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Candida Türlerinin Lipolitik Aktivitelerinin Saptanmasında Tween 80 Opaklamşa Teskinin Değerlendirilmesi ve C. Albicans ile C. Dubliniesis Ayrımındaki Yeri
Evaluation of the Tween 80 Opacity Test for Detection of the Lipolytic Activity of Various Candida Species and Its Utility in Differentiation of C. Albicans and C. Dubliniensis (1115 defa görüntülendi)
429 - 433
İştar DOLAPTÇI, Alper TEKELİ, Sevtap ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Onikomikoz Ön Tanılı Olgulardan İzole Edilen Dermatofit Türleri ve Mantar Kültürünün Tanısal Değeri
Dermatophyte Species Isolated From Patients Prediagnosed as Onychomycosis and the Value of Fungal Culture (1038 defa görüntülendi)
435 - 439
Meliha MERİÇ, Zerrin YULUĞKURAL, Sema KEÇELİ, Ayşe WILLKE 
[Özet ] [PDF ] 
 Microsporum Canis Kolonilerin Morfometrik Değerlendirmesinde Araştırıcı Uyumu
Investigation of the Inter-Observer Agreement Rates for Morphometric Evaluation of the Growth of Microsporium Canis Colonies (970 defa görüntülendi)
441 - 444
Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ, Beyza AKDAĞ, Mustafa ŞENGÜL, Nural CEVAHİR, Melek DEMİR, Ergun METE, Rasim ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Kan Donörlerinde Hepatit B ve C Virusu, İnsan İmmün Yetmezlik Virusu ve Sifiliz Seroprevalansı
Seroprevalence of Hepatitis B and C Virus, Human Immunodeficiency Virus and Syphilis in the Blood Donors (1217 defa görüntülendi)
445 - 448
Birsen MUTLU, Meliha MERİÇ, Ayşe WILLKE 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İnvaziv İki Kandidoz Olgusunun Karyotipik Olarak İncelenmesi
Karyotypic Investigation of Two Cases of Invasive Candidiasis (966 defa görüntülendi)
449 - 453
Mehmet A. SARAÇLI, Ş. Taner YILDIRAN, Gökhan YAĞCI, Fatih ÖZDAĞ, Levent DOĞANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Raporu: Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
A Case Repot: Kikuchi-Fujimoto Diseas (3773 defa görüntülendi)
455 - 459
Önder ERGÖNÜL, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Nilgün ALTIN, Şebnem EREN, Nurcan BAYKAM, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Dünyada ve Ülkemizde Tüberküloz Epidemiyolojisi
Epidemiology of Tuberculosis in the World and in Turkey (970 defa görüntülendi)
461 - 469
Salih CESUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hayvan Isırık ve Tırmalamaları Sonucu Gelişen Bakteri Enfeksiyonları
Bite-Associated Bacterial Wound Infections in Humans (1260 defa görüntülendi)
471 - 485
Gül DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Hastanemizde Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonları Sürveyansı
Hastanemizde Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonları Sürveyansı (977 defa görüntülendi)
487 - 488
Jale AYTAÇ, Diler COŞKUN, Aydın AYDINLI; Arzu BAYER 
[Özet ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Ünitemizdeki Hepatit C Virus Seroprovelanskı ve Ünite İçi Bulaşım Önlenmesi
Hemodiyaliz Ünitemizdeki Hepatit C Virus Seroprovelanskı ve Ünite İçi Bulaşım Önlenmesi (981 defa görüntülendi)
489 - 490
Zerrin Bicik BAHÇEBAŞI, Aytekin ALÇELİK, Uğur KORKMAZ, Elif ÖZTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)491 - 492