Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 38 Sayı: 1-2 Ocak-Nisan 2004
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 38 Issue: 1-2 January-April 2004
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Nazofarenksde Streptococcus Pneumoniae Kolonizasyon Epidemiyolojisi
The Epidemiology of Nasopharyngeal Colonisation of Streptococcus Pneumoniae in Children with Respiratory Tract Infection (1006 defa görüntülendi)
1 - 7
Aruz İLKİ, Cengiz AKBENLİOĞLU, Ayşegül YAĞCI, Güner SÖYLETİR, Mustafa BAKIR 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuk Hastalardan İzole Edilen Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının Moleküler Epidemiyoloji
Molecular Epidemiology of Stenotrophomonas Maltophilia Strains Isolated From Paediatric Patients (980 defa görüntülendi)
9 - 19
Özgen KÖSEOĞLU, Burçin ŞENER, Deniz GÜR 
[Özet ] [PDF ] 
 Yüksek Düzey Florokinolon Dirençli Escherichia Coli Klinik İzolatlarında Efluks Pompa İnhibitörlerinin Siprofloksasin MİK Değerleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Effects of Eflux Pump0 Inhibitors on Ciprofloxacin MIC Values of High Level Fluoroqinolone Resistant Escherichia Coli Clinical Isolates (1115 defa görüntülendi)
21 - 25
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Asuman BİRİNCİ, Bora EKİNCİ, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Pnömonili Hastalarda Bakteriyel Atipik Pnömoni Etkenlerinin Serolojik Olarak Değerlendirilmesi
Determination of Serologic Markers Against Bacterial Atypical Pneumonia Agents in Pneumonia Patients (1066 defa görüntülendi)
27 - 32
Ahmet PINAR, Serpil ERCİS, Tansu ULUKAVAK, Berna DURSUN, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Tokat İli ve Çevresinde Saptanan Olası Bir Salgının Epidemiyolojik Yönden Değerlendirilmesi
Epidemiological Evaluation of a Possible Outbreak in and Nearby Tokat Province (1076 defa görüntülendi)
33 - 44
Ayşegül GÖZALAN, Levent AKIN, Jean-Marc ROLAİN, Fatih Şua TAPAR, Özgür ÖNCÜl, Hiroshi YOSHİKURA, Herve ZELLER, Didier RAOULT, Berrin ESEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Clostridium Difficile'ye Bağlı İshal Olgularının 6 Yıllık Değerlendirmesi
Six Years Evaluation of Clostridium Difficile Associated Diarrhea (997 defa görüntülendi)
45 - 50
Serpil ERCİS, Alper ERGİN, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Olarak Perpetik Kreatit ve Keratokonsjunktivit Ön Tanısı Alan Hasta Örneklerinde Herpes Simpleks Tip 1 Virusunun Araştırılması
Investigation of Herpes Simplex Virus Type 1 in the Samples of Patients with Clinically Prediagnosed as Herpetic Keratitis or Keratoconjuctivitis (1023 defa görüntülendi)
51 - 59
Derya BİRİKEN, Sulhiye YILDIZ, Aykut ÖZKUL, Murat ÖZSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Afyon Bölgesi Farklı Risk Gruplarında TT Virus ve Hepatit G Virus Araştırılması
Investigation of TT Virus and Hepatitis G Virus in Different Risk Groups in Afyon (931 defa görüntülendi)
61 - 67
Mustafa ALTINDİŞ, Orhan Cem AKTEPE, Zafer ÇETİNKAYA, Müjgan ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 0-15 Yaş Arası Çocuklarda Varicella-Zoster Virus Seroprevalansı
Varicella-Zoster Virus Seroprevalence in Children Between 0-15 Years Old (2398 defa görüntülendi)
69 - 75
Şenay SAVAŞ, Yıldız DALLAR, İnci ARIKAN, Ufuk ÖNDE 
[Özet ] [PDF ] 
 HIV Enfeksiyonunun Moleküler Tanısında Manuel ve Otomatize (Magna Pure) Nükleik Asit İzolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Manual and Automated (Magna Pure) Nucleic Acid Isolation Methods in Molecular Diagnosis of HIV Infections (971 defa görüntülendi)
77 - 83
Alpaslan ALP, Dürdal US, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Antinükleer Antikorların Saptanmasında İndirek İmmünofloresan ve Enzim İmmün Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Indirect Immunofluorescence and Enzyme Immunoassay Methods for the Determination of Antinuclear Antibodies (1304 defa görüntülendi)
85 - 90
Özlem YILMAZ, Meral KARAMAN, M. Cem ERGON, İ. Hakkı BAHAR, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Türlerinin Biyofilm Üretimi ve Antifungal Duyarlılık Paternleri
Biofilm Production and Antifungal Susceptibility Patterns of Candida Species (1280 defa görüntülendi)
91 - 98
Mine YÜCESOY, Meral KARAMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Türlerinde Esteraz Aktivitesi
Esterase Activities of Candida Species (1414 defa görüntülendi)
99 - 103
Sema Aşkın KEÇELİ, Fatma BUDAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Pneumocystis Carinii Pnömonisi Tanısında Metenamin Gümüşleme, Direk Floresan Antikor ve İki Turlu Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Methenamine Silver Staining, Direct Fluorescent Antibody and Nested-Polymerase Chain Reaction Methods in the Diagnosis of Pneumocystis Carinii Pneumonia (1239 defa görüntülendi)
105 - 112
İlkay GÜNEŞ, Ayşe KALKANCI, Semra KUŞTİMUR, Sibel ERGÜVEN, Gülsüm ÖZET; Numan EKİM 
[Özet ] [PDF ] 
 Edirne'de 1994-2002 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Özellikleri
Characteristics of Malaria Cases Diagnosed in Edirne Province Between 1994-2002 (979 defa görüntülendi)
113 - 120
Gazanfer AY, Şaban GÜRCAN, Müşerref TATMAN OTKUN, Murat TUĞRUL, Metin OTKUN 
[Özet ] [PDF ] 
 AIDS Hastalarında Barsak Parazitlerinin Araştırılması
Investigation of Intestinal Parasites in AIDS Patients (1019 defa görüntülendi)
121 - 128
Özden BÜYÜKBABA BORAL, Hayriye UYSAL, Servet ALAN, Özcan NAZLICAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Fasciola Hepatica Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısında İki Farklı Enzim İmmün Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Enzyme Immunoassay in the Diagnosis of Fasciola Hepatica Infections (1158 defa görüntülendi)
129 - 135
Nermin ŞAKRU, Metih KORKMAZ, H. Aydınten KUMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Antiseptiklerin El Yıkama Sonrası Antibakteriyel Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Antibacterial Effects of Different Antiseptics After Hand Washing (1036 defa görüntülendi)
137 - 143
Nesrin BULUŞ, İlknur KALELİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Olgu Raporu: Vibrio Alginolyticus'a Bağlı Bir Otit Olgusu
Case Report: Otitis Due to Vibrio Alginolyticus (962 defa görüntülendi)
145 - 148
Nurittin ARDIÇ, Mustafa ÖZYURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Raporu: Subakut Tiroidit ile Seyreden Bir Brusellozis Olgusu
Case Report: A Brucellosis Case with Subacute Thyroiditis (1067 defa görüntülendi)
149 - 153
Fatma SIRMATEL, Ersin AKARSU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Mycobacterium Tuberculosis'in Virulans Faktörleri ve İmmün Yanıttan Kaçış Mekanizmaları
Mycobacterium Tuberculosis Virulence Factors and Its Immune Evasion Mechanisms (1008 defa görüntülendi)
155 - 167
Şule ÇOLAKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)169 - 171