Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 37 Sayı: 4 Ekim 2003
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 37 Issue: 4 October 2003
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 1999-2000 ve 2001-2002 Yıllarına Ait Grup A Beta Hemolitik Streptokok İzolatlarının Makrolid Antibiyotiklere Direnç Oranları ve Fenotipleri
Macrolide Resistance Rates and Phenotypes of Group A Beta Hemolytic Streptococci Isolated Between the Years 1999-2000 and 2001-2002 (1028 defa görüntülendi)
225 - 234
Zeynep ŞENSES, Mehmet BAYSALLAR, Deniz GÜR, Levent DOĞANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Metisiline Dirençli Stafilokokların Linezolid ve Diğer Bazı Antimikrobiyal Ajanlara Duyarlılığının Araştırılması
Investigation of Susceptibilities of Methicillin Resistant Staphylococci to Linezolid and Several Other Antimicrobial Agents (1117 defa görüntülendi)
235 - 240
Mustafa ERTEK, Halil YAZGI, Esin AKTAŞ, Ahmet AYYILDIZ, Mehmet PARLAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Acinetobacter Baumannii İzolatlarında Antibiyotik Direnci 2002 Yılı İbni Sina Hastanesi Verileri
Antibiotic Resistance of Acinetobacter Baumannii Isolates: Data From Ibni Sina Hospital in the Year 2002 (1047 defa görüntülendi)
241 - 246
Özay ARIKAN AKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum Kökenli Pnömoni Tanısı Alan Hastalarda Atipik Pnömoni Etkenlerine Karşı Seropizitifliğin Araştırılması
The Seropositivities Against Atypical Pneumonia Agents in Patients With Community-Acquired Pneumonia (1097 defa görüntülendi)
247 - 253
Murat SAYAN, Oğuz KILINÇ, Ayşe YÜCE, Eyap Sabri UÇAN, Sabahat GENÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Lyme Hastalığı Tanısı Konulan 12 Olgunun Klinik Özellikleri
The Clinical Characteristics of 12 Cases with Lyme Disease (1295 defa görüntülendi)
255 - 259
F. Yaşar ANLAR, Yusuf DURLU, Gökhan AKTAN, Esin AÇIKGÖZ, Necati BİNGÖL, Volkan MADENCİOĞLU, Banu ANLAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Brusellozisin Serolojik Tanısında İmmünoglobulin G Avidite Testinin Değeri
The Value of Immunoglobulin G Avidity Test for the Serological Diagnosis of Brucellosis (1098 defa görüntülendi)
261 - 267
Selda SAYIN KUTLU, Aysel ÇELİKBAŞ, Önder ERGÖNÜL, Murat KUTLU, Sebahat AKSARAY, Engin GÜVENER, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of Different Methods for the Identification of Candida Species Isolated From Clinical Specimens (1096 defa görüntülendi)
269 - 276
Zafer ÇETİNKAYA, Mustafa ALTINDİŞ, Orhan Cem AKTEPE, Nilgün KARABIÇAK 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmünsüpresif Hastalarda Akut Parvovirus B19 Enfeksiyonun Tanısında Enzim İmmün Yöntemi ile Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Kullanımı
The Use of Real-Time Polymerase Chain Reaction and Enzyme Immunoassay in the Diagnosis of Acute Parvovirus B19 Infections in Immunosuppressed Patients (19999 defa görüntülendi)
277 - 283
Nilgün IŞIK, Ali AĞAÇFİDAN, Handan AĞIRBAŞLI, D. Murat IŞIK, Emel BOZKAYA, Gündüz GEDİKOĞLU, Selim BADUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Ameliyathane Çalışanlarında Hepatit B ve C Enfeksiyonu Seroprevalansı ve Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi
The Seroprevalence of Hepatitis B and C Infectüions in Operating Room Personnel and Evaluation of the Predisposing Factors (1304 defa görüntülendi)
285 - 295
İ. Serhat KOCAMANOĞLU, Binnur SARIHASAN, Bengi ŞENER, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Ayla TÜR, Cengiz KAYA, Sezgin BİLGİN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Weil Hastalığına Bağlı Bir Akut Pankreatit Olgusu
An Acute Pancreatitis Case Due to Weil's Disease (1341 defa görüntülendi)
297 - 299
Selma KARAAHMETOĞLU, Aydın ÇİFTÇİ, İlyas ÖZER, Mustafa TOPAL, Salih CESUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Uzamış Hepatit A: Üç Olgu Raporu
Relapsing Hepatitis A: Three Case Reports (1307 defa görüntülendi)
301 - 307
Ayşegül YEŞİLKAYA, Gizem DEMİR, K. Osman MEMİKOĞLU, Fügen ÇOKÇA, Tuncay Hasip SÖZEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Streptokokal Toksik Şok Sendromu: Bir Olgu Raporu
Streptococcal Toxic Shock Syndrome: A Case Report (1329 defa görüntülendi)
309 - 312
Zülal ÖZKURT, Serpil EROL, Mustafa ERTEK, Ülkü ALTOPARLAK, Mehmet A. TAŞYARAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Romatoid Artrit Tanısında Yeni Bir Belirleyici: Siklik Sitrülin Peptid Antikorları (Anti-CCP)
A New Marker in the Diagnosis of Rheumatiod Arthritis: Cyclic Citrullinated Peptide Antibodies (Anti-CCP) (1115 defa görüntülendi)
313 - 318
Mustafa ALTINDİŞ 
[Özet ] [PDF ]