Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 36 Sayı: 3-4 Temmuz-Ekim 2002
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 36 Issue: 3-4 July-October 2002
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Klinik Örneklerde Mikobakterilerin Saptanmasında BBL Mikobakteri Üreme İndikatör Tüp (MGIT) Yöntemi, BACTEC Radyometrik Sistemi ve Löwenstein-Jensen Besiyerinin Karşılaştırılması
Comparison of BBL Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Method, BACTEC Radiometric System and Löwenstein-Jensen Media for the Detection of Mycobacteria in Clinical Specimens (921 defa görüntülendi)
229 - 235
Alpaslan ALP, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 İç Anadolu Bölgesinde Bulunan Kaplıcaların Termal Havuz Sularında Legionella Pneumophila Araştırması
Investigation of Legionella Pneumophila in Thermal Pools of the Hot Springs in the Central Anatolia Region of Turkey (1037 defa görüntülendi)
237 - 246
Ahmet ALİM, Yahya HAKGÜDENER, Ömer POYRAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Personelinde ve Toplumda Mesiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Taşıyıcılık Oranlarının Belirlenmesi
Determination of Nasal Carriage Rates of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Among Hospital Staff and Community (916 defa görüntülendi)
247 - 252
Salih CESUR, Fügen ÇOKÇA 
[Özet ] [PDF ] 
 Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of the Methods Used for the Detection of Methicillin Resistance in Staphylococci (940 defa görüntülendi)
253 - 257
Çiğdem KUZUCU, Mehmet DALGALAR, Rıza DURMAZ, Şahin DİKEREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Yaygın Kullanılan Antiseptik/Dezenfektanların Nozokomiyal Bakteriyel Patojenler Üzerindeki Etkinlikleri ve Antibakteriyel ve Biyosit Direnç İlişkisi
Bactericidal Effects of Commonly Used Antiseptics/Disinfectans Against Nosocomial Pathogens and Relationship Between Antibacterial and Biocide Resistance (1318 defa görüntülendi)
259 - 269
S. Elif FIÇICI, Gül DURMAZ, Semra İLHAN, Yurdanur AKGÜN, Nedime KÖŞGEROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Brusellozisin Tanısında İki Farklı Gen Bölgesini Hedefleyen Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemlerinin Değeri
The Value of Polymerase Chain Reaction Methods Targeting Two Different Gene Regions in the Diagnosis of Brucellosis (939 defa görüntülendi)
271 - 276
Meltem YALINAY ÇIRAK, Kenan HIZEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Yüzey Antijeni Pozitif Serumlarda HBV-DNA'nın 'In House' Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Hibrid Yakalama Yöntemleriyle Eş Zamanlı Araştırılması
Simultaneous Detection of HBV-DNA in the Hepatitis B Surface Antigen Positive Serum Samples by In-House Polymerase Chain Reaction and Hybrid Capture Assay (1080 defa görüntülendi)
277 - 281
Tercan US, Abdurrahman KİREMİTÇİ, Gül DURMAZ, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Hepatit B Hastalarında Nitrik Oksit Düzeylerinin Takibi
The Follow-Up of Nitric Oxide Levels in Acute Hepatitis B Patients (3039 defa görüntülendi)
283 - 289
Yunus BULUT, Aziz Fikret ÖZUĞURLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit C Virus (HCV) Enfeksiyon Varlığının Araştırılması ve HCV Genotip Dağılımının Belirlenmesi
Investigation of the Presence of Hepatitis C Virus (HCV) Infection in Hemodialysis Patients and Determination of HCV Genotypes (1064 defa görüntülendi)
291 - 300
Gülendam BOZDAYI, Seyyal ROTA; Hasibe VERDİ, Ülver DERİCİ, Şükrü SİNDEL, Musa BALİ, Turgay BAŞAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Enterovirusların İzolasyonunda Değişik Hücre Kültürlerinin Duyarlılıkları
Sensitivities of Different Cell Cultures for the Isolation of Enteroviruses (958 defa görüntülendi)
301 - 308
Etem ÖZKAYA, Gülay KORUKLUOĞLU, Tülay YALÇINKAYA, Ayten TÜRKERİ, Tunca ATAK, Ayhan KUBAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarından İzole Edilen Candida Albicans Suşlarının Antifungal Ajanlara Duyarlılığı ve Moleküler Epidemiyolojik İzlemi
Molecular Epidemiological Surveillance and Antifungal Susceptibilities of Candida Albicans Strains Isolated From Anesthesia Intensive Care Unit (966 defa görüntülendi)
309 - 316
Zeynep GÜLAY, Cem ERGON, Aydan ÖZKÜTÜK, Mine YÜCESOY, Meral BİÇMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Albicans Suşlarının Flukonazole Duyarlılığının Belirlenmesinde Agar Dilüsyon Yönteminin Bir Tarama Testi Olarak Değeri
The Value of Agar Dilution Method as a Screening Test for Determining Fluconazole Susceptibility of Candida Albicans Strains (1160 defa görüntülendi)
317 - 322
Mine YÜCESOY, Serhat MAROL 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Candida Türlerinde Slime Faktörü Yapımının Araştırılması
Investigation of Slime Factor Production Among Various Candida Species (907 defa görüntülendi)
323 - 328
İştar DOLAPÇI, Alper TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinal Akıntı Örneklerinde Trichomonas Vaginalis Araştırmasında Direk Mikroskopik İnceleme, Akridin Oranj Boyama ve Kültür Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Direct Microscopic Examination, Acridine Orange Staining and Culture Methods for the Detection of Trichomonas Vaginalis in Vaginal Discharge Specimens (966 defa görüntülendi)
329 - 335
Nural CEVAHİR, İlknur KALELİ, Babür KALELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Elazığ Yöresinde Fasciola Hepatica Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Fasciola Hepatica Seroprevalence in Elazığ Region (1088 defa görüntülendi)
337 - 342
Mustafa KAPLAN, Salih KUK; Ahmet KALKAN, Kutbettin DEMİRBAĞ, Aykut ÖZDARENDELİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Biofilmler, Tolerans ve Antimikrobiyal Direnç
Biofilms, Tolerance and Antimicrobial Resistance (958 defa görüntülendi)
343 - 351
Gül BAHAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Topikal Antibiyotikler ve Klinik Kullanımları
Topical Antibiotics and Their Clinical Use (1243 defa görüntülendi)
353 - 361
Salih CESUR 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)363 - 366