Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 36 Sayı: 2 Nisan 2002
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 36 Issue: 2 April 2002
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Streptococcus Pneumonia Suşlarında Makrolid, Linkozamid, Streptogramin, Okzazolidinon ve Ketolid Direnci
Macrolide, Lincosamide, Streptogramin, Oxazolidinone and Ketolide Resistance in Streptococcus Pneumoniae (1085 defa görüntülendi)
125 - 131
Burçin ŞENER, Özgen KÖSEOĞLU, İnci FİŞENK, Gülşen HASÇELİK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Staphylococcus Aureus İzoltalarının Metisilin Direncinin Saptanmasında Rutin Duyarlılık Testleri ve MecA Gen Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Routine Susceptibility Test and MecA Gene Analysis for the Determination of Methicillin Resistance in Staphylococcus Aureus Isolates (1070 defa görüntülendi)
133 - 140
Tuba ATAY, Zeynep GÜLAY, Sesin KOCAGÖZ, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarının Fusidik Asit ve Trimetoprim-Sulfametoksazole İn-Vitro Duyarlılığı
In-Vitro Susceptibility of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus to Fusidic Acid and Trimethoprim-Sulfamethoxazole (954 defa görüntülendi)
141 - 145
K. Osman MEMİKOĞLU, Banu BAYAR, Özlem KURT, Fügen ÇOKÇA 
[Özet ] [PDF ] 
 Tonsillofarenjitli Çocukların Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklarda Penisilin Toleransının Araştırılması
Investigation of Penicillin Tolerance in Group A Beta Hemolytic Streptococci Isolated From Throat Cultures of Children with Tonsillopharyngitis (1060 defa görüntülendi)
147 - 152
Ergin ÇİFTÇİ, Ülker DOĞRU, Haluk GÜRİZ, Ahmet Derya AYSEV, Erdal İNCE 
[Özet ] [PDF ] 
 Helicobacter Pylori Enfeksiyonlarının Serolojik Tanısında Western Blot Yönteminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Western Blot Method for the Serological Diagnosis of Helicobacter Pylori Infections (1105 defa görüntülendi)
153 - 160
Dürdal US, Doruk ENGİN, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Brusellozisin Serolojik Tanısında Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Methods Used for the Serological Diagnosis of Brucellosis (1001 defa görüntülendi)
161 - 167
Fatma SIRMATEL, Mesih TÜRKER, Ali İhsan BOZKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Mukopürülan Genital Akıntısı olan Hastaların İdran Örneklerinde Chlamydia Trachomatis'in Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araşktırılması
Investigation of Chlamydia Trachomatis by Polymerase Chain Reaction in the Urine Samples of Patients with Mucopurulent Genital Discharge (927 defa görüntülendi)
169 - 175
Candan ÇİÇEK, Tijen ÖZACAR, Kahraman KOLDAY, Şivekar TINAR, Yücel TUZCUOĞLU, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmünsüpresif Hastalarda Sitomegalovirus DNA'sının Kalitatif ve Kantitatif Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of Cytomegalovirus DNA in Immunosupressive Patients with Qualitative and Quantitative Molecular Assays (954 defa görüntülendi)
177 - 181
Meltem YALINAY ÇIRAK, Canan KÜLAH, Ayla AYDIN, Sevgi TÜRET, Seyyal ROTA 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Virusu HbcAg Geninin Kolonlanması ve Ökaryotik Hücrelerde ekspresyonu
Cloning and Experssion of HbcAg Gene of Hapatitis B Virus in Eukaryotic Cells (969 defa görüntülendi)
183 - 191
Yasemin BULUT, Mehmet Ziya DOYMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kızamık Serolojisinde Nötralizasyon Testinin COBL Hücresi Kullanılarak Standardizasyonu ve Partikül Aglütinasyon Testi ile Karşılaştırılması
Standardization of Neutralization Method Using COBL Cell Line and Comparision with Particle Agglutination Test for Measles Serology (944 defa görüntülendi)
193 - 199
Gülay KORUKLUOĞLU, Tülay YALÇINKAYA, Etem ÖZKAYA, Demet KURTOĞLU, Ayşegül GÖZALAN, Kikuko MIYAMURA 
[Özet ] [PDF ] 
 Aspergillus ve Candida Cinsi DNA'sının İzolasyonunda Kullanılan Enzimlerde Kontaminasyon Varlığının Araştırılması
Investigaiton of Presence of Contamination in Enzymes Used for Isolation of Aspergillus and Candida DNA (1011 defa görüntülendi)
201 - 206
Nilgün IŞIK, Ken I. MILLS 
[Özet ] [PDF ] 
 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında 5 Yıllık Süre İçinde İncelenen Örneklerde Parazit Saptanma Oranı
The Rate of Parasite Detection in Parasitology Laboratory of Hacettepe University Medical School in A 5 Years Period (18616 defa görüntülendi)
207 - 213
Aslı ÇAKAR, Sibel ERGÜVEN, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Olgu Raporu: Beyinde Kist Hidatik Olgusu
Case Report: A Case Brain Hydatid Cyst (1064 defa görüntülendi)
215 - 217
Salih CESUR, Aydın ÇİFTÇİ, T. Hasip SÖZEN, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Raporu: Brusellozise Bağlı Psoas Apsesi
Case Report: Psoas Abscess Due to Brucellosis (1113 defa görüntülendi)
219 - 221
Yusuf ÇAPAR, Salih CESUR, Özlem YÜKSEL, Halil KURT, Tuncay Hasip SÖZEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)223 - 228