Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 36 Sayı: 1 Ocak 2002
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 36 Issue: 1 January 2002
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Kistik Fibrozisli Hastalarda Burkholderia Cepacia İzolasyon Sıklığı
The Isolation Rate of Burkholderia Cepacia From Cystic Fibrosis Patients (994 defa görüntülendi)
1 - 10
Fatih OCAK, Ayşegül GÖZALAN, Uğur ÖZÇELİK, Deniz ANADOL, Nural KİPER, O. Cem AKTEPE, Ayhan GÖÇMEN, Berrin ESEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen A Grubu Beta-Hemolitik Streptokokların Eritromisin Direnci
Erythromycin Resistance of Group A Beta-Hemolytic Streptococci Isolated From Patients with Upper Respiratory Tract Infections (1121 defa görüntülendi)
11 - 14
Halil YAZGI, Mustafa ERTEK, A. Esin AKTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplumun Çeşitli Kesimlerinde Difteriye Karşı Antikor Düzeyleri
Antibody Levels to Diphtheria in Various Sections of Turkish Population (1099 defa görüntülendi)
15 - 21
Aydın ÇİTFÇİ, M. Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajen Kültürlerinin Mikrobiyolojik Açıdan Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Microbiological Evaluation of Vaginal Cultures (1078 defa görüntülendi)
23 - 29
Ziya Cibali AÇIKGÖZ, Nilgün ÖZTÜRK TURHAN, Şöhret GAMBERZADE, Esin ARK, Safiye GÖÇER 
[Özet ] [PDF ] 
 Genital Yakınması Olan Kadınlarda Chlamydia Trachomatis Enfeksiyonunun, Transkripsiyon Esaslı Amplifikasyon ve Enzim İmmünoassay Yöntemleri ile Araştırılması
Investigation of Chlamydia Trachomatis Infection in Women with Genital Complaints by Using Transcription Mediated Amplification and Enzyme Immunoassay Methods (992 defa görüntülendi)
31 - 39
Yunus BULUT, Bengül DURMAZ, Rıza DURMAZ, Barış OTLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinal Laktobasiller ve Laktobasillerin Tür Ayrımında Klasik Yöntemler ile Polimeraz Zincir Reaksiyonun Karşılaştırılması
Vaginal Lactobacilli and Camparison of Classic Methods with Polymerase Chain Reaction for the Identificaiton of Lactobacillus Species (1134 defa görüntülendi)
41 - 48
Şengül ALPAY KARAOĞLU, İlknur TOSUN, Ali Osman KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Katalaz Negatif Rothia Dentacariosa: Tanımlama İçin İlave Testlerin Değerlendirilmesi
Catalase-Negative Rothia Dentocariosa: Evaluation of Additional Test for Identification (984 defa görüntülendi)
49 - 55
Çağrı ERGİN, Rabia CAN, Canan KAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Onkoloji Hastalarının Orofaringeal Örneklerinde Candida Dubliniensis Araştırılması ve İzole Edilen Candida Suşlarının Tiplendirilmesi
Investigation of Candida Dubliniensis and Idendification of Candida Strains in Oropharyngeal Swabs of Cancer Patients (936 defa görüntülendi)
57 - 63
Alper TEKELİ, İştar DOLAPÇI, Salih CESUR, Emin TEKELİ, Fikri İÇLİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Ortodontik Braketlerin Yüzeyinde Candida Kolonizasyonu ve Bu Suşların Yanak İçi Epitel Hücrelerine Adezyonu
Candida Colonization on the Surface of Orthodontic Brackets and the Adhesion of These Strains to Buccal Epithelial Cells (2974 defa görüntülendi)
65 - 69
İkbal GÖKDAL, Ayşe KALKANCI, Gülin PAÇAL, Zahir ALTUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Flask Paralizli Olgulardan İzole Edilen Poliovirus Tip-1 Suşlarının İntratipik Ayırımında Laboratuvar Yapımı Bir ELISA Kitinin Değerlendirilmesi
Evaluation of a Home-Made ELISA Kit for the Intratypic Differentiation of Poliovirus Type-1 Strains Isolated From Acute Flask Paralysis Cases (947 defa görüntülendi)
71 - 77
Etem ÖZKAYA, Mineo ARİTA 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara Bölgesinde Erişkinlerde Hepatit A ve Hepatit E Seroprevalansı
Hepatitis a and Hepatitis E Seroprevalence in the Adults of Ankara Region (1221 defa görüntülendi)
79 - 83
Salih CESUR, Kemal AKIN, İsmail DOĞAROĞLU, Serhat BİRENGEL, İsmail BALIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Trabzon Farabi Hastanesi Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifiliz Reaginik Antikor Seropozitifliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV and Syphilis Reaginic Antibody Seropositivities in Blood Donors of Trabzon Farabi Hospital (1269 defa görüntülendi)
85 - 90
Farut AYDIN, Kıvanç ÇUBUKÇU, Serpil YETİŞKUL, Yelda YAZICI, Neşe KAKLIKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Olgu Raporu: Tüberküloz Menenjit Sekeli Olarak Tüberkülom Gelişen İki Olgunun İncelenmesi
Case Report: Evaluation of Two Tuberculoma Cases as A Complication of Tuberculous Meningitis (940 defa görüntülendi)
91 - 94
Salih CESUR, Hakan ARABACI, Tuncay Hasip SÖZEN, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Raporu: Epididimo-Orşit ve Paravertebral Abseli Brusellozis
Case Report: Brucellosis Accompanied by Epididymo-Orchitis and Paravertebral Abscess (1012 defa görüntülendi)
95 - 98
Salih CESUR, Aydın ÇİFTÇİ, T. Hasip SÖZEN, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 İshal Etkeli Olarak Enterotoksijenik Bacteroidis Fragilis
Enterotoxigenic Bacteroides Fragilis as a Diarrheal Agent (932 defa görüntülendi)
99 - 103
Bengül DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Konak Dokuların Kolonizasyonunda Ekolojik Faktörler
Ecological Factors for the Host Colonization (1074 defa görüntülendi)
105 - 114
Pınar YURDAKUL 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Bazı Enterik Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanmasında Dio-Sensitest ve Disk Difüzyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Bazı Enterik Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanmasında Dio-Sensitest ve Disk Difüzyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması (952 defa görüntülendi)
115 - 116
Asuman BİRİNCİ; Ahmet Yılmaz ÇOBAN 
[Özet ] [PDF ]