Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 35 Sayı: 4 Ekim 2001
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 35 Issue: 4 October 2001
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Mycobacterium Tuberculosis Suşlarında Oflaksasin ve Siprofloksasin Duyarlılığının Saptanmasında Standart Orantı Dilüsyon ile E-Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Proportion Dilution Method and E-Test for Oflaxacin and Ciprofloxacin Susceptibility Testing of Mycobacterium Tuberculosis (933 defa görüntülendi)
505 - 511
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Candan ÇİÇEK SAYDAM, Dilek BURHANOĞLU, Nisel ÖZKALAY, Deniz ÖZKAYA, Halime ÖZÇAM, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hızlı Üreyen Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Nitrik Oksit Donörü DETA-NO'e Duyarlılıklarının Araştırılması
Investigation of the Susceptibilities of Rapidyl Growing Non-Tuberculosis Mycobacteira to Nitric Oxide Donor DETA-NO (951 defa görüntülendi)
513 - 517
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Bora EKİNCİ, Asuman BİRİNCİ, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Menenjitli Olgularda Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Retrospektif Olarak İrdelenmesi
Retrospective Evaluation of the Clinical and Laboratory Findings in Tuberculous Menengitis Cases (947 defa görüntülendi)
519 - 524
Salih CESUR, Samet Vasfi KUVAT, Aydın ÇİFTÇİ, Oktay MEÇO, Tuncay Hasip SÖZEN, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut İshalli Hastalarda Escherichia Coli O157 ve Aeromonas Türlerinin Sıklığı
The Prevalences of Escherichia Coli O157 and Aeromanas Species in Patients with Acute Diarrhea (950 defa görüntülendi)
525 - 530
Seyhan AYDOĞAN, Mustafa SÜNBÜL, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Cafer EROĞLU, Şaban ESEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Olarak Trahom Tanısı Konulan Hastalarda Chlamydia Trachomatis'e Özgül Antijen ve Antikor Pozitifliği
Chlamydia Trachomatis Specific Antigen and Antibody Positivities in Clinically Diagnosed Trachoma Patient (951 defa görüntülendi)
531 - 537
Fatma SIRMATEL, Halit OĞUZ, Sezin KARADEDE, Tacettin GÜRKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Koroner Kalp Hastalarında Chlamydia Pneumoniae ve Sitomegalovirus Antikorlarının Araştırılması
Investigation of Chlamydia Pneumoniae and Cytomegalovirus Antibodies in Patients with Coronary Heart Disease (964 defa görüntülendi)
539 - 547
Işıl FİDAN, Sevgi TÜRET, Dilek ERER, Velit HALİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Türlerinin Tanımlanmasında 'Chromagar Candida' Besiyerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of 'Chromagar Candida' Medium for the Identification of Candida Species (935 defa görüntülendi)
549 - 557
Mine YÜCESOY, Gül ERGÖR, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Suşlarının Tür Düzeyinde Tanımlanmasında Üç Farklı Hazır Kitin Klasik Yöntemlerle Karşılaştırılması
Comparison of Three Different Commercial Kits with Conventional Methods for the Identification of Candida Strains to Species Level (938 defa görüntülendi)
559 - 564
İlkay GÜNEŞ, Ayşe KALKANCI, Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Kandidemili Hastalardan İzole Edilen Candida Türlerinin Amfoterisin B ve Flukonazole İn-Vitro Duyarlılıkları
In-Vitro Susceptibilities of Candida Species Isolated From Candidemic Patients Against Amphotericin B and Fluconazole (938 defa görüntülendi)
565 - 571
Ömer COŞKUN, A. Bülent BEŞİRBELLİLOĞLU, Şinasi Taner YILDIRAN, Ahmet GÖNLÜM, Alaaddin PAHSA 
[Özet ] [PDF ] 
 İntravenöz İmmünoglobulinler ve Hepatit C Virus Bulaşı: 5 Yıllık İzlem
Intravenous Immunoglobulins and Hepatitis C Virus Transmission: A 5-Years Follow-Up (961 defa görüntülendi)
573 - 579
Meral TÜRKER, Işın YAPRAK, Haldun ÖNİZ, Berna ATABAY, Esra ARUN ÖZER, Can ÖZTÜRK, Hasan KILIÇ, Gönül BAKIR, Hakan ABACIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 HBsAg Pozif Serum Örneklerinde Hepatit B Virus DNA'sının Saptanmasında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Hibridizasyon Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Polymerase Chain Reaction and Hybridization Methods for the Detection of Hepatitis B Virus DNA in HBsAg Positive Sera (993 defa görüntülendi)
581 - 587
Semra KUŞTİMUR, Meltem YALINAY ÇIRAK, Canan KÜLAH, Ayla AYDIN, Seyyal ROTA, Sevgi TÜRET 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de İzole Edilen Tip-1 Poliovirusların, Sabin Aşı Suşu Veya Vahşi Tip Olarak Ayrımında PCR-RFLP ve Nötralizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of PCR-RFLP and Neutralization Methods for the Differentiation of Type-1 Polioviruses as Sabin-Like or Nonsabin-Like, Isolated in Turkey (923 defa görüntülendi)
589 - 597
Etem ÖZKAYA, Mineo ARİTA, İffet ALAEDDİNOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebe Kadınlarda BK Virus Antikor Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of BK Virus Antibody Levels In Pregnant Women (919 defa görüntülendi)
599 - 606
İhsan RUA, Mehmet AYDIN, Süleyman BAL, Dürdal US 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Cryptosporidium'a Bağlı Kronik İshalli İki Olgu Raporu
Two Chronic Diarrhea Cases Due to Cryptosporidium (924 defa görüntülendi)
607 - 610
Salih CESUR, Fahrettin ALBAYRAK, Oktay MEÇO, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Hastane Kaynaklı Legionella Enfeksiyonları
Nosocomial Legionella Infections (1052 defa görüntülendi)
611 - 616
Ahmet PINAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)617 - 620