Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 35 Sayı: 3 Temmuz 2001
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 35 Issue: 3 July 2001
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Mide Biyopsi Örneklerinde Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemleriyle Helicobacter Pylori Araştırılması
Investigation of Helicobacter Pylori in Gastric Biopsy Specimens with Culture and Polymerase Chain Reaction Methods (1259 defa görüntülendi)
345 - 350
Yasemin BULUT, Ahmet KİZİRGİL, Ahmet KALKAN, İsmail KOÇKÖPRÜ, Zülal AŞÇI TORAMAN, Mehmet ZİYa DOYMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum Kökenli ve Nozokomiyal İdrar Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Varlığının Araştırılması ve Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Extended Spectrum Beta-Lactamase Production And Susceptibility to Antibiotics in Escherichia Coli Strains Isolated From Community Acquired and Nosocomial Infections (1008 defa görüntülendi)
351 - 357
Özlem TÜNGER, Süheyla SÜRÜCOĞLU, Beril ÖZBAKKALOĞLU, Hörü GAZİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Gram Negatif Basiller Tarafından Üretilen Beta-Laktamazların İzoelektrik Odaklama Yöntemiyle Tiplendirilmesi
Typing of Beta-Lactamases Produced by Gram-Negative Bacilli by Using Isoelectric Focusing (998 defa görüntülendi)
359 - 365
Mehmet Sait TEKEREKOĞLU, Mehmet KÖROĞLU, Bengül DURMAZ, Rıza DURMAZ, Kazım ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanede Yatan Hastalarda Ampisilin ve Vankomisine Dirençli Enterokok Kolonizasyonun Araştırılması
Investigation of Ampicillin and Vancomycin Resistant Enterococcus Colonization in Hospitalized Patients (1118 defa görüntülendi)
367 - 375
Buket TAN, Rukiye BERKMEN, Nilgün ACAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Konya Yöresinde 1998-2000 Yılları Arasında Klinik Örneklerden İzole Edilen Salmonella Suşlarının Serotipleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Antimicrobial Susceptibilities of Salmonella Strains Isolated From Clinical Specimens in Konya Province Between 1998-2000 (968 defa görüntülendi)
377 - 382
İnci TUNCER, Duygu FINDIK, Birsel ERDEM, Uğur ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Klebsiella Pneumoniae'nin Neden Olduğu Sepsis Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Cases with Sepsis Caused by Klebsiella Pneumoniae in Neonatal Intensive Care Unit (995 defa görüntülendi)
383 - 388
Nilgün KÖKSAL, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU, Yusuf BAYRAM, Solmaz ÇELEBİ, İbharim YILDIRIM 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium Tuberculosis İlaç Duyarlılığının Löwenstein-Jensen Besiyeri Middlebrook 7H10 Agarda Orantı Metodu ile Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması
Comparative Examination of Drug Susceptibility of Mycobacterium Tuberculosis by Proportion Method On Löwenstein-Jensen Medium and Middlebrook 7H10 Agar (1032 defa görüntülendi)
389 - 394
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Ahmet SANİÇ, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Ardışık Örnek İncelemesinin Tüberkülozun Mikroskopi ve Löwenstein-Jensen Kültürü ile Tanısına Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Impact of Successive Sample Examination On the Diagnosis of Tuberculosis by Microscopy and Löwenstein-Jensen Culture (962 defa görüntülendi)
395 - 401
Berrin GENÇER, İsmail CEYHAN, Feyzullah GÜMÜŞLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Rahim İçi Araş Kullanan Kadınların Endoservikal Örneklerden Actinomyces İzolasyon Sıklığının Araştırılması
Investigation of Isolation Rate of Actinomyces From Endocervical Samples of Women Using Intrauterine Devices (1216 defa görüntülendi)
403 - 411
Nural CEVAHİR, İlknur KALELİU, Mustafa ŞENGÜL, Babür KALELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kateter Ucu Kültürü İçin Alternatif Bir Yöntemin Değerlendirilmesi
Evaluation of an Alternative Method For Catheter Cultures (953 defa görüntülendi)
413 - 417
J. Sedef BENGİSUN, Fulya İLHAN, İffet PALABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 İşitme Engelli Çocuklarda Boğaz Tarama Kültürlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Throat Screening Cultures in the Children with Hearin Defects (1169 defa görüntülendi)
419 - 424
Mustafa ALTINDİŞ, F. Sefa DEREKÖY 
[Özet ] [PDF ] 
 Çiğ Süt Örneklerinden Stafilokok İzolasyonu, Tiplendirmesi ve Koagülaz Negatif Türlerde Slime Faktörün Araştırılması
Isolation and Identification of Staphylococcus From Raw Milk Samples and Investigation of Slime Factor in Coagulase-Negative Strains (965 defa görüntülendi)
425 - 432
Güven URAZ, S. Aslıhan CENGİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mayaların Antifungal Ajanlara İn-Vitro Duyarlılıkları
In-Vitro Susceptibility Patterns of Bloodstream Yeast Isolates to Various Antifungal Agents in Hacettepe University Hospital (943 defa görüntülendi)
433 - 441
Sevtap ARIKAN, Şule ARSLAN, Gülşen HASÇELİK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı Bireylerden ve Oral Kandidiazisli Olgulardan İzole Edilen Candida Albicans Türlerinde Proteinaz Aktivitesinin İncelenmesi
Investigation of the Proteinase Activity of Candida Albicans Strains Isolated From Healthy Subjects and Patients with Oral Candidiasis (954 defa görüntülendi)
443 - 450
Mine YÜCESOY, Meral KARAMAN, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik C Hepatitinde HCV Genotiplerinin Dağılımı
Distribution of HCV Genotypes in Chronic Hepatitis C (985 defa görüntülendi)
451 - 458
Tijen ÖZACAR, İmre ALTUĞLU, Ayşın ZEYTİNOĞLU, A. Arzu SAYINER, Ulus AKARCA, Selda ERENSOY, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Vericilerin Serumlarında Saptanan HBsAg Negatifliğinin Doğrulanması
Comfirmation of HBsAg Negativity in Sera Obtained From Blood Donors (949 defa görüntülendi)
459 - 463
Çakır GÜNEY, İ. Yaşar AVCI, Mehmet YAPAR, A. Celal BAŞUSTAOĞLU, Ayhan KUBAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Yakınmaları Olan ve Olmayan Bireylerde Epstein-Baar Virus Göstergelerinin Serolojik Olarak Araştırılması
Serological Investigation of Epstein-Barr Virus Markers in Subjects with and Without Clinical Symptoms (1176 defa görüntülendi)
465 - 472
M. ÖZSOY, N. YILMAZ, N. GÖKALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Antinükleer Antikorların Saptanmasında İnderek İmmünfloresan, Enzim İmmünassay ve Western Blot Yöntemlerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Indirect Immunofluorescence, Enzyme Immunoassay and Western Blot Methods for the Detection of Antinuclear Antibodies (1472 defa görüntülendi)
473 - 480
Özlem YILMAZ, Meral KARAMAN, Yaşar KOŞAR, İ. Hakkı BAHAR, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Streptokoksik Toksik Şok Sendromu: Olgu Raporu
Streptococcal Toxic Shock Syndrome: A Case Report (1044 defa görüntülendi)
481 - 485
Cafer EROĞLU, Şaban ESEN, Aynur ATİLLA, Ethem GÜNEREN, Mustafa SÜNBÜL, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Servikal Kanserlerde İnsan Papilloma Virusunun Tanısı
Diagnosis of Human Papilloma Virus in Cervical Cancers (977 defa görüntülendi)
487 - 496
Fügen YARKIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Nitrik Oksit ve DNA Hasarı
Nitric Oxide and DNA Damage (964 defa görüntülendi)
497 - 504
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ]