Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 35 Sayı: 2 Nisan 2001
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 35 Issue: 2 April 2001
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Çevre ve Sağlık Personelinde Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus Taraması
A Surveillance Study of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus in Health-Care Workers and Environment in Intensive Care Units of Hacettepe University Hospital (971 defa görüntülendi)
189 - 195
Banu SANCAK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Malatya, Kayseri ve Elazığ Tıp Fakültesi Hastalerinde İzole Edilen Enterokok Suşlarında Glikopeptid Direncinin Araştırılması
Investigation of Glycopeptide Resistance in Enterococcal Strains Isolated From Malatya, Kayseri and Elazığ Medical Faculty Hospitals (981 defa görüntülendi)
197 - 209
Yasemin ERSOY, Emine SÖNMEZ, Hilary J. YOUNG, Esra AĞEL, Bengül DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Clostridium Difficile'ye Bağlı Enfeksiyonların Tanısında Kullanılan Çeşitli Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of Different Methods Used in the Diagnosis of Clostridium Difficile Associated Infections (1080 defa görüntülendi)
211 - 218
N. BALAN, Z.C. KARAHAN, Y. KOCA, E. GÜVENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Sulbaktam-Ampisilin ve Amoksisilin-Klavulanik Asitin Escherichia Coli Suşlarına Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Efficiencies of Sulbactam-Ampicillin and Amoxicillin-Clavulanic Acid Againts Escherichia Coli Strains (1268 defa görüntülendi)
219 - 223
Oğuz Alp GÜRBÜZ, Gül Bahar ÜLKAR, Gülay İMADOĞLU YETKİN, Nesrin CERYAN, Ali MERT 
[Özet ] [PDF ] 
 Klebsiella Pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazların ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması
Detection of Extended Spectrum Beta-Lactamases and Antibiotic Susceptibilities of Klebsiella Pneumoniae Strains (995 defa görüntülendi)
225 - 230
M. S. TEKEREKOĞLU, M. AYAN, B. OTLU, N. TAŞTEKİN, H. E. AĞEL, B. DURMAZ, İ. H. ÖZEROL 
[Özet ] [PDF ] 
 Gastrik Biyopsi Örneklerinden Helicobacter Pylori Tanısınında 'NESTED' Polimeraz Zincirleme Reaksiyonunun Değeri
The Value of NESTED Polymerase Chain Reaction for the Diagnosis of Helicobacter Pylori From Gastric Biyopsy Specimens (973 defa görüntülendi)
231 - 238
Özgül KISA, Ali ALBAY, Refik MAS, Mustafa ÖZYURT, Alper SÖNMEZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Tedavisinde Üç Gün Süreli Azitromisin ile Penisilin V ve Amoksisilin+Klavulanatın Karşılaştırılması
Comparision of 3-Day Course of Azithromycin with Penicillin V and Amoxicillin+Clavulanate in the Treatment of Upper Respiratory Tract Infections (8422 defa görüntülendi)
239 - 243
Kezban GÜRDOĞAN, Esin ŞENOL 
[Özet ] [PDF ] 
 Artvin Yöresindeki İlköğretim Yaşı Çocuklarında Tüberkülin Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Tuberculin Test Results in the Primary School Aged Children in Artvin Suburbs (995 defa görüntülendi)
245 - 249
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Asuman BİRİNCİ, Mehmet AKİF GÜN, Bora EKİNCİ, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberkülozun Serolojik Tanısı İçin Kullanılan İmmünokromatografik Hızlı Testin (ICT) Değerlendirilmesi
Evaluation of Immunochromatographic Rapid Test (ICT) Used for Serodiagnosis of Tuberculosis (1146 defa görüntülendi)
251 - 256
İsmail CEYHAN, Berrin GENÇER, Feyzullah GÜMÜŞLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden Mycobacterium Tuberculosis Saptanmasında BACTEC Radyometrik Yöntemi, Polimeraz Zincirleme Reaksiyonu ve Çoğaltılmış Mycobacterium Tuberculosis Direk Testinin Karşılaştırılması
Comparison of BACTEC Radiometric Method, Polymerase Chain Reaction and Amplified Mycobacterium Tuberculosis Direct Test For Detection of Mycobacterium Tuberculosis in Clinical Specimens (972 defa görüntülendi)
257 - 265
Ali ALBAY, Şinasi Taner YILDIRAN, Alpaslan ALP, Hakan AYDOĞAN, Mitat ŞAHIN, Tunçer HAZNEDAROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Antibiyotiklerin İnsan Makrofajlarından Nitrik Oksit Salınımana Etkileri
The Effects of Some Antibiotics On Nitric Oxide Synthesis by Human Macrophages (949 defa görüntülendi)
267 - 271
Bora EKİNCİ, Ahmet Yılmaz ÇobAN, Asuman BİRİNCİ, Murat ERTÜRK, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B 'e' Antijen Gen Bölgesinin Escherichia Coli'de Ekspresyonu
Expression of Hepatitis B 'e' Antigen Gene in Escherichia Coli (974 defa görüntülendi)
273 - 278
Mehmet YAPAR, Çakır GÜNEY, Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Ayhan KUBAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Koroner Arter Hastalarında Sitomegalovirus IgG Antikorların Seroprevalansı
Seroprevalence of Cytomegalovirus IgG Antibodies Among Patients with Coronary Heart Disease (1140 defa görüntülendi)
279 - 284
Serpil EROL, M. Kemal EROL, Mehmet A. TAŞYARAN, Nimet YİĞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'da Bir İlkokulun Öğrencilerinde Son On Yıl İçerisinde Hepatit A Virus Seropozitifliğinde Saptanan Değişiklikler
The Variation of Seropositivity Rates for Hepatitis A Virus in Primary School Students in Ankara for the Last Decade (1175 defa görüntülendi)
285 - 289
G. BOZDAYI, A. ÖZDEN, Ö. DÖNDERİCİ, H. ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Amfoterisin B ile Flukonazol ve Ketokonazol Kombinasyonlarının Candida Albicans Suşlarına İn-Vitro Etkisi
In-Vitro Effect of Combinations of Amphotericin B with Fluconazole or Ketoconazole Against Candida Albicans Strains (1178 defa görüntülendi)
291 - 297
Mine YÜCESOY, Nevcivan GÜLDAŞ, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Dermatofitlerin Griseofulvin, Flukonazol ve İntrakonazol Duyarlılıklarının İn-Vitro Araştırılması
In-Vitro Investigation of Susceptibilities to Griseofulvin, Fluconazole and Itraconazole of Various Dermatophytes (1287 defa görüntülendi)
299 - 305
Filiz KİBAR, Fatih KÖKSAL, Alparslan ACAR, Muhsin AKBABA, Elçin YOLDAŞCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Şanlıurfa'da 0-5 Yaş Arası Çocuklarda İshal Etkenlerinin Araştırılması
Investigation of Diarrhoel Agents Amnog 0-5 Years Old Children in Şanlıurfa (1005 defa görüntülendi)
307 - 312
Mustafa ULUKANLIGİL, Murat BAKIR, Gönül ARSLAN, Mustafa SORAN, Adnan SEYREK 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinal Enterobiyazis: 3100 Vajinal Yaymanın Değerlendirilmesi
Vaginal Enterobiasis: Evaluation of 3100 Vaginal Smears (1023 defa görüntülendi)
313 - 316
Şayeste DEMİREZEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Raporu: İyi Tedavi Edilmemiş Bir Bakteriyel Menenjit Hastası
Case Report: Ineffective Treatment of a Bacterial Meningitis Patient (1238 defa görüntülendi)
323 - 327
Salih CESUR, Aydın ÇİFTÇİ; Ayşe WILLKE 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Olgu Raporu: Mikobakteriye Bağlı Bir Dalak Apsesi
Case Report: Splenic Abscess Caused by Mycobacteria (1175 defa görüntülendi)
317 - 321
Cafer EROĞLU, Şaban ESEN, Mustfa SÜNBÜl, Şener BARUT, Ahmet SANİÇ, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Antibiyotik Dirençli Pnömokokların Moleküler Epidemiyolojisi
Molecular Epidemiology of Antibiotic Resistans Streptococcus Pneumoniae (1117 defa görüntülendi)
329 - 337
Burçin ŞENER 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)339 - 343