Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 35 Sayı: 1 Ocak 2001
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 35 Issue: 1 January 2001
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Kistik Fibrozisli Olgulardan İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Arbitrarily Primed PCR Yöntemiyle Tiplendirilmesi
Typing of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Cystic Fibrosis Patients by Arbitrarily Primed PCR Amplification (1035 defa görüntülendi)
1 - 10
Burçin ŞENER, Özgen KÖSEOĞLU, Uğur ÖZÇELİK, Tanıl KOCAGÖZ, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Metisilin Direnç Staphylococcus Aureus İzolatlarının Kantitatif Antibiyogram ve Plazmid Profil Analizi Yöntemleri ile Tiplendirilmesi
Typing of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus by Quantitative Antibiogram and Plasmid Profile Analysis Methods (892 defa görüntülendi)
11 - 24
Banu SANCAK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Metisiline Duyarlı ve Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarının Fusidik Aside Karşı Duyarlılığı
Fusidic Acid Susceptibilities of Methicillin-Sensitive and Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains (925 defa görüntülendi)
25 - 28
Selahattin ATMACA, Tuncer ÖZEKİNCİ, Nezahat ÖZERDEM 
[Özet ] [PDF ] 
 Reanimasyon Ünitesi Hastalarında Nozokomiyal Pnömoninin Bakteriyel Etkenleri ve Antimikrobik Duyarlılıkları
The Bacterial Agents of Nosocomial Pneumonia in the Reanimation Unit Patients and Their Antimicrobial Susceptibilities (1137 defa görüntülendi)
29 - 36
Filiz KİBAR, Fatih KÖKSAL, Aniş ARIBOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Escherichia Coli ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarında TEM ve SHV Türü Beta-Laktamazların Sıklığı
The Frequency of TEM and SHV Beta-Lactameses in Escherichia Coli and Klebsiella Pnenumoniae Strains (1047 defa görüntülendi)
37 - 43
Şaban ESEN, Cafer EROĞLU, Mustafa SÜNBÜL, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Campylobacter Jejuni İzolasyonunda Kullanılan Üç Selektif Besiyerinin Karşılaştırılması
Comparison of Three Selective Media for the Isolation of Campylobacter Jejuni (939 defa görüntülendi)
45 - 52
Berin GENÇER, Pınar ZARAKOLU, Selçuk KILIÇ, Kadriye YURDAKÖK, Engin GÜVENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Midyelerden Mezofilik Aeromonas Türlerinin İzolasyonu ve Sitotonik Enterotoksin Geninin Polimeraz Zincirleme Reaksiyonu ile Saptanması
Isolation of Mesophilic Aeromonas Species From Mussels and Determination of Cytotonic Enterotoxin Gene by Polylmerase Chain Reaction (979 defa görüntülendi)
53 - 61
Burhan ÇETİNKAYA, Engin ŞEKER, Murat KARAHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus ile Deneysel Graft Enfeksiyonu Modelinde İki Farklı Kültür Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması
The Comparison of the Efficacy of Two Different Culture Methods in the Experimental Graft Infection Model with Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (929 defa görüntülendi)
63 - 67
Canan AĞALAR, Erol EROĞLU, Güler YAYLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerlerden İzole Edilen Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Tanımlanması
Identification of Mycobacteria Other Than Tuberculosis Isolated From Clinical Specimens (1158 defa görüntülendi)
69 - 75
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Candan Çiçek SAYDAM, Özlem SOLAK, Mürşide TUNÇEL, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Virulan Mycobacterium Tuberculosis (H37Rv) ile Uyarılan İnsan Makrofajlarından Nitrik Oksit Salınımına Antitüberküloz Ajanların Etkileri
Effects of Antituberculous Agents On Nitric Oxide Synthesis by Human Macrophages Induced by Virulent Mycobacterium Tuberculosis (H37Rv) (915 defa görüntülendi)
77 - 81
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Bora EKİNCİ, Asuman BİRİNCİ, Murat ERTÜRK, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 N-Asetil-L-Sistein-NAOH'in Tüberkülosun Tanısında Kullanılan Polimeraz Zincirleme Reaksiyonu Yönteminin Duyarlılığı Üzerine Etkisi
Effect of N-Acetyl-L-Cystein-NAOH On The Sensitivity of Polymerase Chain Reaction Used for the Diagnosis of Tuberculosis (911 defa görüntülendi)
83 - 90
Mehmet Sait TEKEREKOĞLU, Rıza DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bireylerde Pnömokokal Kapsüler Polisakkarit Aşısına Karşı Oluşan IgG ve IgG2 antikor Yanıtları
IgG and IgG2 Antibody Responses to a Pneumococcal Capsullar Polysacchadire Vaccine in Patients with Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (956 defa görüntülendi)
91 - 98
Murat SAYAN, Sabahat GENÇ, Ayşe YÜCE, Eyüp Sabir UÇAN, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Granülosit-Koloni Stimülan Faktörün Kronik Böbrek Yetmezlik Hastaların Nötrofil Fonksiyonları Üzerine İn-Vitro Etksi
In-Vitro Effect of Granulocyte-Colony Stimulating Factor On the Neutrophil Functions of the Patients with Chronic Renal Failure (1235 defa görüntülendi)
99 - 108
Deniz DAZKIR, Mehmet BAKIR, İlyas DÖKMETAŞ, Nazif ELALDI 
[Özet ] [PDF ] 
 İnfluenza Tip A/H1N1, A/H3N2 ve Tip B Virus Enfeksiyonlarının Seroepidemiyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Seroepidemiological Evaluation of Influenza Type A/H1N1, A/H3N2 and Type B Virus Infections (915 defa görüntülendi)
109 - 113
Neziha YILMAZ, Metin ÖZSOY, Nilgün GÖKALP, Hülya KARADEMİRTOK 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Virus Yüzey Antijenin Saptanmasına Yönelik ELISA Tanı Kiti Yapılması ve Değerlendirilmesi
Production and Evaluation of a Diagnostic ELISA Kit for the Detection of Hepatitis B Virus Surface Antigen (962 defa görüntülendi)
115 - 125
Bülent Nuri TAYŞİ, Cemalettin AYBAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Virus Core Antijeni (HbcAg) Geninin Escherichia Coli'de Klonlanması
Cloning of Hepatitis B Virus Core Antigen (HbcAg) Gene in Escherichia Coli (1012 defa görüntülendi)
127 - 132
Yasemin BULUT, Mehmet Ziya DOYMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniğinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Fungal Etkenler
Fungaal Egents Isolated From Inpatients of Hematology Clinics of Ankara University Medical Faculty (893 defa görüntülendi)
133 - 137
Gönül AKSU, Mustafa Z. RUHİ, J. Sedef BENGİSUN, Hamdi AKAN, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Şanlıurfa'da İshalli Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi ve Epidemiyolojik Faktörlerin İncelenmesi
Retrospective Evaluation of Diarrheal Casses and Examination of Epidemiological Factors in Şanlıurfa (967 defa görüntülendi)
139 - 145
Mustafa ULUKANLIGİL, Gönül ASLAN, Adnan SEYREK 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Serebrospinal Rinoreli Erişkin Bir Hastada Haemophilus Influenzae Menenjiti
Haemophilus Influenza Menengitis in an Adult Patient with Cerebrospinal Rhinorrehea (897 defa görüntülendi)
147 - 150
Mustafa SÜNBÜL, E. DUYAR, Cafer EROĞLU, Şaban ESEN, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Aseptik Menenjitli İki Olgudan Echovirus Tip 30 İzolasyonu
Echovirus Type 30 Isolation From Two Aseptic Meningitis Patients (985 defa görüntülendi)
151 - 154
Etem ÖZKAYA, Gülnar UYSAL, Hatice CABADAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Anaerop Bakterilerde Antibiyotik Direnci
Antimicrobial Resistance in Anaerobic Bacteria (827 defa görüntülendi)
155 - 170
Ferda TUNÇKANAT 
[Özet ] [PDF ] 
 İnfluenza Profilaksisi ve Tedavisinde Nöraminidaz İnhibitörleri
Neuraminidase Inhibitors in Influenza Prophylaxis and Treatment (892 defa görüntülendi)
171 - 181
Dürdal US 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
Editöre Mektup (1 defa görüntülendi)183 - 183
Birsel ERDEM 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)185 - 188