Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 34 Sayı: 3-4 Temmuz-Ekim 2000
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 34 Issue: 3-4 July-October 2000
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarının Mupirosin ve Diğer Antibiyotiklere Olan Duyarlılıkları
Antimicrobial Susceptibilities of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Various Clinical Specimens Against Mupirocin and Other Antibiotics (866 defa görüntülendi)
209 - 213
Banu SANCAK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Enfeksiyonlarından İzole Edilen Stafilokok Suşlarında Oksasilin Direncinin Dört Ayrı Yöntem ile Araştırılması
Comparative Evaluation of Oxacillin-Resistance by Four Different Methods in Staphylococci Strains Isolated From Nosocomial Infections (861 defa görüntülendi)
215 - 221
Mustafa SÜNBÜL, Funda FURTUN, Şaban ESEN, Cafer EROĞLU, Murat GÜNAYDIN, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde 1993 Yılından Bu Yana İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarının Trimetoprim-Sülfametoksazole İn-Vitro Duyarlılığının Araştırılması
Trends in Susceptibility of Staphylococcus Aureus to Trimethoprim-Sulfamethoxazole in Hacettepe University Hospital Since 1993 (863 defa görüntülendi)
223 - 232
Sevtap ARIKAN, Ferda TUNÇKANAT 
[Özet ] [PDF ] 
 A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların Tanımlanmasında Basitrasin ve Basitrasin-Sülfametoksazol ile Lateks Aglütinasyon Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Latex Agglutination Test Results with Bacitracin and Bacitracin-Sulfametoxazole Methods for the Identification of Group A Beta Hemolytic Streptococci (958 defa görüntülendi)
233 - 237
Engin KARAKEÇE, Jale TAŞÇIOĞLU, Nur AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Enterokoklarda Yüksek Düzey Aminoglikozid Direncinin Araştırılmasında Kullanılan Tarama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Screening Methods for Detection of High Level Aminoglycoside Resistance in Enterococci (961 defa görüntülendi)
239 - 243
Çiğdem KUZUCU, Hikmet UNCU, Rukiye BERKEM, Nilgün ACAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum Kökenli Salmonella ve Shigella Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları ve Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üretimi
Antimicrobial Susceptibilities and Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Production of Salmonella and Shigella spp. Isolated From Community Acquired Infections (933 defa görüntülendi)
245 - 253
Dilek KILIÇ, Süda TEKİN, Günay TUNCER, Necla TÜLEK, Levent DOĞANCI, Ayşe WILLKE 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Karşı Direnci
The Resistance of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Nosocomial Infections Against Various Antibiotics (896 defa görüntülendi)
255 - 260
Dilara İNAN, Dilara ÖĞÜNÇ, Filiz GÜNSEREN, Dilek ÇOLAK, Latife MAMIKOĞLU, Meral GÜLTEKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Enterobakter Suşlarının Antibiyotik Dirençleri ve Direncin Saptanmasında Dio-Sensitest ve Disk Difüzyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Antibiotic Resistance of Enterobacter Species and Comparison of Dio-Sensitest and Disk Diffusion Method for the Determination of the Resistance (1121 defa görüntülendi)
261 - 266
Serpil EROL, Mustafa ERTEK, Halil YAZGI, Mehmet PARLAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium Tuberculosis'in Antitüberküloz İlaçlara Karşı Duyarlılığının Saptanmasında Kullanılan Üç Yöntemin Karşılaştırılması
Comparison of Three Methods in Testing Susceptibility of Mycobacterium Tuberculosis to Antimycobacterial Agents (906 defa görüntülendi)
267 - 277
Alpaslan ALP, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium Tuberculosis Suşlarının Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıkları
Susceptibilities of Mycobacterium Tuberculosis Strains to Antituberculosis Drugs (976 defa görüntülendi)
279 - 284
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Ahmet SANİÇ, Cafer EROĞLU, Murat GÜNAYDIN, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniğinde Yatan Febril Nötropenik Hastaların Aerob Bakteriyel Enfeksiyon Etkenlerinin Antibiyotik Duyarlılıkları
Antibiotic Susceptibilities of Aerobic Bacteria Isolated From Febrile Neutropenic Patients Hospitalized in Hematology Unit of Ankara University Medical Faculty (874 defa görüntülendi)
285 - 291
Gönül AKSU, Mustafa Z. RUHİ, J. Sedef BENGİSUN, İffet PALABIYIKOĞLU, Celalettin ÜSTÜN, Hamdi AKAN, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesinde Hasta, Personel ve Çere Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarının Bakteriyofaj Tiplendirmesi
Bacteriophage Typing of Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Samples of Patients, Personnel and Environment in Gaziantep Medical Faculty Hospital (904 defa görüntülendi)
293 - 302
Osman ERKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Albicans Suşlarının Flukonazole Duyarlılığının Disk Difüzyon Yöntemi ile Saptanması
Detection of Fluconazole Susceptibility Against Candida Albicans Strains with Disk Diffusion Method (927 defa görüntülendi)
303 - 310
Mine YÜCESOY, Nevcivan ŞENTÜRKER GÜLDAŞ, Esvet AVCI, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Aktif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Hücresel Bağışık Yanıta Serum Proinflamatuar Sitokin Düzeyleri ile Lenfosit Proliferasyonunun Karşılaştırılması
Investigation of Serum Proinflammatory Cytokine Levels in Active Pulmonary Tuberculosis Comparing with Lymphocyte Proliferation in Cellular Response (888 defa görüntülendi)
311 - 319
F. Nur ERİŞ, Çiğdem YENİSEY, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastalarda Revers Transkriptaz-Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemiyle Hepatit C Virus RNA'sının Saptanması
Detection of Hepatitis C Virus RNA bye Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction Method in Hemodialysis Patients (857 defa görüntülendi)
321 - 326
Seyyal ROTA, Gülendam BOZDAYI, Hasibe VERDİ, Ülver DERİCİ, Şükrü SİNDEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Karaciğer Hastalarında Hepatit C Virus (HCV) RNA'sının Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile Gösterilmesi
Detection of Hepatitis C Virus (HCV) RNA by Polymerase Chain Reaction (PCR) in Patients with Chronic Liver Disease (869 defa görüntülendi)
327 - 337
Çakır GÜNEY, Ferda TUNÇKANAT 
[Özet ] [PDF ] 
 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Viral Etiyolojinin İndirek İmmünofloresan Yöntemiyle Araştırılması
Investigation of Viral Etiology in Lower Respiratory Tract Infections in Children by Indirect Immunofluorescence Method (1003 defa görüntülendi)
339 - 345
Yavuz UYAR, Murat GÜNAYDIN, Meryem ÇETİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kabakulak Virusunun İmmünolojenik Proteinlerinin İmmünoblot Yöntemiyle Gösterilmesi
Determination of Immunogenic Proteins of Mumps Virus by Immunoblot Assay (925 defa görüntülendi)
347 - 353
Ahmet KALKAN, Yasemin BULUT, Hakan BULUT, Mehmet Ziya DOYMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 IgG Avidite Testinin Toxoplasma Antikor Kinetiği Yönünden Değerlendirilmesi
Evaluation of IgG Avidity Test for the Kinetics of Toxoplasma Antibodies (1107 defa görüntülendi)
355 - 363
Bülent Nuri TAYŞİ, Ayşegül YÜCEl, Cemalettin AYBAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Erişkin Bir Hastada Grup B Streptokok Menenjiti
Group B Streptococcal Meningitis in an Adult Patient (894 defa görüntülendi)
365 - 368
Şaban ESEN, Mustafa SÜNBÜL, Mehmet AKKUŞ, Cafer EROĞLU, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Enfeksiyöz Hastalıklarda Genetik İmmünizasyon
Genetic Immunization in Infectious Diseases (942 defa görüntülendi)
369 - 379
Murat ERTÜRK, Mehmet Ziya DOYMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Staphylococcus Aureus'da Metisilin Direnç Mekanizmaları
Methicillin Resistance Mechanisms of Staphylococcus Aureus (1013 defa görüntülendi)
381 - 389
Banu SANCAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Yeni Bir Hepatit Etkeni: Transfusion Transmitted (TT) Virus
A New Hepatitis Agent: Transfusion Transmitted (TT) Virus (1048 defa görüntülendi)
391 - 400
Çakır GÜNEY 
[Özet ] [PDF ]