Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 34 Sayı: 1-2 Ocak-Nisan 2000
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 34 Issue: 1-2 January-April 2000
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Penisilin Bağlayan Proteinler ve Beta-Laktam Direncindeki Rolleri
Penicillin Binding Proteins and Their Role in Beta-Lactam Resistance (909 defa görüntülendi)
1 - 6
Henry F. CHAMBERS 
[Özet ] [PDF ] 
 Beta Laktamazların Evrimi
The Evolution of Beta-Lactamases (1285 defa görüntülendi)
7 - 21
Karen BUSH 
[Özet ] [PDF ] 
 Patojen Mikobakterilerde İlaç Direncinin Saptanmasında Kullanılan Moleküler Yöntemler
Moleculer Methods to Determine Drug Resistance in Pathogenic Mycobacteria (945 defa görüntülendi)
23 - 39
Diana L. WILLIAMS 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium Tuberculosis'in Bağışıklık Sisteminden Kaçış Stratejileri
Strategies of Immune Evasion by Mycobacterium Tuberculosis (880 defa görüntülendi)
41 - 52
Joel D. Ernst, and Li-Min TING 
[Özet ] [PDF ] 
 Atipip Pnömoni Etkenlerinin Tanısında Kullanılan Moleküler Yöntemler
Molecular Methods Used in Diagnosis of Atypical Pneumonia Agents (2651 defa görüntülendi)
53 - 57
James T. SUMMERSGILL 
[Özet ] [PDF ] 
 Anaerobik Bakterilerin Tanı ve Araştırmasında Kullanılan Moleküler Yöntemler
Moleculer Methods Used in the Diagnosis and Research of Anaerobic Bacteria (936 defa görüntülendi)
59 - 70
Erik READ, andn Sydney M. FINEGOLD 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral Hepatitlerin Tanı ve Tiplendirilmesinde Kullanılan Moleküler Yöntemler
Molecular Methods Used in the Diagnosis and Typing of Viral Hepatitis (909 defa görüntülendi)
71 - 76
Peter SIMMONDS 
[Özet ] [PDF ] 
 Floresan Antikor Tekniği (FAT), Enzim Linked İmmunosorbent Assay (ELISA) Westren Blotting Southern Blotting ve Northern Blotting Teknikleri
Fluorescent Antibody Technique (FAT), Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Western Blotting, Southern Blotting and Northern Blotting Techniques (1031 defa görüntülendi)
77 - 112
Fatih KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Nükleik Asit Çoğaltma Yöntemleri
Nucleic Acid Amplification Methdos (1186 defa görüntülendi)
113 - 117
Tanıl KOCAGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Moleküler Klonlama
Molecular Cloning (1065 defa görüntülendi)
119 - 134
R. Seçkin ÖZEN, Mehmet YAPAR, Ayhan KUBAR 
[Özet ] [PDF ] 
 İn Vivo İndüklenen Streptokokal Virulans Genlerinin İdentifikasyonu
Identification of in Vivo Induced Streptococcal Virulance Genens (1104 defa görüntülendi)
135 - 139
Ali Osman KILIÇ, Faruk AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ribotiplendirme, Plazmit Profili ve Pulsed-Field Jel Elektroforezi (PFGE) ile Restriksiyon Enzim Analizi
Ribotyping, Plasmid Profile and Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) Analysis Using Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE) (1227 defa görüntülendi)
141 - 144
Sesin KOCAGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Arbitrarily Primed PCR (AP-PCR) ve Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) Protein Profilleri
Arbitrarily Primed PCR (AP-PCR) and Protein Profiles by Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) (1048 defa görüntülendi)
145 - 149
Burçin ŞENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Rutin Moleküler Biyoloji Laboratuarında Kalite Kontrolü
Quality Control in Routine Molecular Biology Laboratory (931 defa görüntülendi)
151 - 155
Tijen ÖZACAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Nükleik Asit Amplifikasyon Yöntemlerinde Sorunlar ve Standardizasyon
The Problems and Standardization of Nucleic Acid Amplification Methods (906 defa görüntülendi)
157 - 164
Rıza DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bakteriyel İnfeksiyon Etkenleri İçin Moleküler Tanı ve Araştırma Yöntemleri
Molecular Methods Used in Diagnosis and Research of Bacterial Infectious Agents (927 defa görüntülendi)
165 - 188
Neşe SALTOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Mantarların Tanı ve Araştırmasında Kullanılan Moleküler Yöntemler
Molecular Methods Used in Diagnosis and Research of Fungi (1089 defa görüntülendi)
189 - 192
Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Sıtma Tanı ve Araştırmasında Kullanılan Moleküler Yöntemler
Molecular Methods Used in Diagnosis and Research of Malaria (1084 defa görüntülendi)
193 - 195
Metin ATAMBAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Moleküler Yöntemlerin Leishmaniasis Tanı ve Araştırmalarındaki Yeri
The Role of Molecular Methods in Diagnosis and Research of Leishmaniasis (1020 defa görüntülendi)
197 - 198
Seray Töz ÖZENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Nükleik Asit Tabanlı Kantitatif Testlerde Tanısal Sorunlar: HBV, HCV ve HIV Deneyimi
Diagnostic Problems in Nucleic Acid Based Quantitative Test: HBV, HCV and HIV Experience (898 defa görüntülendi)
199 - 203
Hakan ABACIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral Hepatitlerde Moleküler Epidemiyolojik Çalışmalar
Molecular Epidemiological Studies in Viral Hepatitis (1073 defa görüntülendi)
205 - 208
Selda ERENSOY 
[Özet ] [PDF ]