Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 39 Sayı: 2 Nisan 2005
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 39 Issue: 2 Nisan 2005
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Enterotoksin Geni Pozitif ve Negatif Bacteroides Fragilis İzolatlarının Antibiyotiklere Direnç Durumlarının Karşılaştırılması
Comparison of Antimicrobial Resistance Patterns of Enterotoxin Gene Positive and Negative Bacteroides Fragilis Isolates (981 defa görüntülendi)
145 - 152
Nurver ÜLGER TOPRAK, Ayşegül YAĞCI, Cennet ÇELİK, Özlem ÇAKICI, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [PDF ] 
 2002-2003 Yılları Arasında İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleks Suşlarında Primer İlaç Direnç Oranlarının Saptanması ve 1998-2001 Veriyle Karşılaştırılması
Detection of Primary Drug Resistance Rates of Mycobacterium Tuberculosis Complex Strains Isolated Between 2002-2003 and Comparison with the Data of 1998-2001 Period (1037 defa görüntülendi)
153 - 160
Orhan BAYLAN,y Ali ALBAY, Özgül KISA, Ömer Faruk TEKBAŞ, Ömer DENİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsan Ağız ve Üriner Sistem Epitel Hücrelerinin Farklı Escherichia Coli Suşlarına Karşı Bakterisidal Etkisinin Araştırılması
Investigation of Bactericidal Effects of Human Oral and System Epithelial Cells Against Different Escherichia Coli Strains (999 defa görüntülendi)
161 - 167
Nurhan ALBAYRAK, Derya BİRİKEN, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Demyelinizasyonla Karakterize Bazı Hastalıklarda İnsan Herpesvirus-8 DNA Varlığının Araştırılması
Investigation of Human Herpesvirus-8 DNA in Patients with Certain Demyelinating Disorders (1011 defa görüntülendi)
169 - 174
Ali Ilgın OLUT, Haluk ÖZÜNLÜ, Ersin TAN, Tanıl KOCAGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Virus DNA Kantitasyonunda ABI Prism 7000 ile 7700 Sekans Saptama Cihazlarının Sonuçlarının Birbiri ile Uygunluğunun Araştırılması
Evaluation of the Agreement of Results Obtained From ABI Prism 7000 and 7700 Sequencers in the Quantification of Hepatitis B Virus DNA (1042 defa görüntülendi)
175 - 181
R. YAZAN SERTÖZ, S. ERENSOY, S. PAS, H.G.M. NIESTERS 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Dermatofitlerin Enzim Aktivitelerinin ApiZYM Yöntemiyle Tayini
Investigation of Enzyme Activities of Dermatophytes Isolated From Different Clinical Samples by ApiZYM Method (1110 defa görüntülendi)
183 - 189
Nurver ÜLGER TOPRAK, Zeynep DEMİRÇAY, Nilgün ÇERİKÇİOĞLU, Melda KARAVUŞ, Candan JOHANSSON 
[Özet ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Fungemili Hastalardan İzole Edilen Candida Albicans Suşlarının 'Pulsed-Field' Jel Elektroforezi ile Genotiplendirilmesi
Genotyping of Candida Albicans Strains Isolated From Nosocomial Fungemia Patients by Pulsed-Field Gel Electrophoresis (1018 defa görüntülendi)
191 - 198
Mehmet Ali SARAÇLI, Şinasi Taner YILDIRAN, Ahmet GÖNLÜM, Levent DOĞANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Albicans ve Candida Dubliniensis Suşlarının Moleküler Olarak Tanımlanması
Molecular Identification of Candida Albicans and Candida Dubliniensis Strains Isolated From Clinical Samples (986 defa görüntülendi)
199 - 204
Zülal AŞÇI TORAMAN, Yasemin BULUT, Mustafa YILMAZ, Aykut ÖZDARENDELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Değişik Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinde Fosfolipaz Aktivitesinin Araştırılması
Investigation of Phospholipase Activity of Candida Species Isolated From Different Clinical Samples (931 defa görüntülendi)
205 - 209
Asuman BİRİNCİ, Çiğdem ÇEKİÇ CİHAN, Kemal BİLGİN, Çağatay ACUNER, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Brusellozisli Hastalar ile Brusellozis Dışı Bakteriyel Enfeksiyonu Olan Hasta ve Sağlık Kontrollerde Brucella Tüp Aglütinasyon Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Brucella Tube Agglutination Test in Patients with Brucellosis, Patients with Bacterial Infections Other Than Brucellosis and Healthy Subjects (1195 defa görüntülendi)
211 - 217
Fatih YILDIZ, Esra TANYEL, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Günay TUNCER ERTEM, Necla TÜLEK, Behiç ORAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Sivas İl Merkezinde Semt Pazarlarında Satılan Taze Peynirlerin Brucella Yönünden Araştırılması
Investigation of Brucella in the Fresh Cheese Samples Sold at the Bazaars of District In Sivas Center, Turkey (949 defa görüntülendi)
219 - 223
Ahmet ALİM, Zehra DOĞAN TOMUL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Olgu Sunumu: Leuconostoc Bakteriyemili İki Olgu
Case Report: Two Leuconostoc Bacteremia Cases (1059 defa görüntülendi)
225 - 228
H. AYGÜN, G. YILMAZ BOZKURT, O. MEMİKOĞLU, F. ÇOKÇA 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamazlar: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Tedavi ve Enfeksiyon Kontrolündeki Rolleri
Extended-Spectrum Beta-Lactamases: Their Role in Clinical Microbiology Laboratory, Treatment and Infection Control (1266 defa görüntülendi)
229 - 240
İştar DOLAPÇI 
[Özet ] [PDF ] 
 Gizli (Okült) Hepatit B Enfeksiyon
Occult Hepatitis B Infection (2572 defa görüntülendi)
241 - 249
Koray ERGÜNAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Enfeksiyonların İzleminde Kullanılan Bir Belirleyici: Neopterin
Neopterin: A Marker Used for the Monitorization of the Infections (1019 defa görüntülendi)
251 - 260
Salih CESUR 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)261 - 264