Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 39 Sayı: 1 Ocak 2005
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 39 Issue: 1 January 2005
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hastane İzolatı Stafilokoklarda Metisilin Direnç ve Aminoglikozid Modifiye Edici Enzim Genlerinin Multipleks-Molimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
Investigation of Methicillin Resistance and Aminoglycoside Modifying Enzyme Genes in Hospital Staphylococci by Multiplex-Polymerase Chain Reaction (955 defa görüntülendi)
1 - 8
Mustafa ÖZYURT, Barış SAREYYÜPOĞLU, Nurittin ARDIÇ, Uğur İLGA, Ali ERDEMOĞLU, Tunçer HAZNEDAROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Bakteriyel Menenjit ve Santral Sinir Sistemi Şant Enfeksiyonlarında Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Etiological Agents in Bacterial Meningitis and Cerebrospinal Fluid Shunt Infections and Their Antibiotic Susceptibilities (992 defa görüntülendi)
9 - 16
Ferda AKTAŞ, Ülkü ALTOPARLAK, Selahettin ÇELEBİ, Serpil EROL 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinal Laktobasillerin Grup B Streptokoklar Üzerindeki İnhibitör Etkinliği
Inhibitor Effect of Vaginal Lactobacilli On Group B Streptococci (1094 defa görüntülendi)
17 - 23
Ziya Cibali AÇIKGÖZ, Şöhret GAMBERZADE, Safiye GÖÇER, Pakize CEYLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Üniversite Hastanesinde Nozokomiyal Stenotrophomonas Maltophilia Enfeksiyonları
Nosocomial Stenotrophomonas Maltophilia Infections in a University Hospital (945 defa görüntülendi)
25 - 33
R. ÇAYLAN, G. YILMAZ, N. SUCU, Ö. BAYRAKTAR, K. AYDIN, N. KAKLIKKAYA, F. AYDIN, İ. KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium Tuberculosis Kompleksinin Hızlı Tanısında COBAS Amplicor Sisteminin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of COBAS Amplicor System in the Rapid Diagnosis of Mycobacterium Tuberculosis Complex (976 defa görüntülendi)
35 - 41
Gülnur TARHAN, Mehmet Bakır SAYGAN, Salin CESUR, Fatih OCAK, İsmail CEYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 2001-2004 Yılları Arasında Aseptik Menenjit Öntanılı Pediatrik Olgulardan İzole Edilen
Enteroviruses Isolated From Paediatric Cases Prediagnosed as Aseptic Meningitis Between 2001-2004 Period (1050 defa görüntülendi)
43 - 51
Etem ÖZKAYA, Gülnar UYSAL, Tunca ATAKR, Mehmet ALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 A-E Dışı Hepatit Olgularında TT Virus DNA'sının Nested-PCR Yöntemiyle Saptanması
Detection of TT Virus DNA bye Nested-PCR Method in Non A-E Hepatitis Cases (972 defa görüntülendi)
53 - 62
Koray ERGÜNAY, Şemsettin USTAÇELEBİ, Yusuf BAYRAKTAR, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Çok Sayıda Transfüzyon Alan Çocuklar ile Sağlıklı Çocuklarda TT Virus-DNA Varlığının Araştırılması
Investigation of TT Virus-DNA in Multitransfused Children and Healthy Children (974 defa görüntülendi)
63 - 71
Coşkun YARAR, Özcan BÖR, Tercan US, Yurdanur AKGÜN, Necat A. AKGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Aktif Tüberkülozlu Hastalar ve Aşılı Sağlıklı Bireylerde İnterferon Gamma Düzeylerinin Saptanmasında Ticari Bir Enzim İmmün Yönteminin Değerlendirilmesi
Evaluation of A Commercial Enzyme Immunoassay for the Detection of Interferon Gamma Levels in Active Tuberculosis Patients and Vaccinated Healthy Subjects (1072 defa görüntülendi)
73 - 78
Salih CESUR, Dilek SAKA, Gülnur TARHAN, İsmail CEYHAN, Haluk ÇALIŞIR, Mihriban ÖĞRETENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan ve Kan Ürünlerinde Bakteriyel Kontaminasyon
Bacterial Contamination in Blood and Blood Products (958 defa görüntülendi)
79 - 82
Rüçhan YAZAN SERTÖZ, Şöhret AYDEMİR, Akgün UYSAL, Alper TÜNGER, Yeşim AYDINOK 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Sıtma Tedavisi Alan Bir Olguda Nedeni Bilinmeyen Ateş: Çok İlaca Dirençli Salmonella Typhi Enfeksiyonu
A Case with Fever of Unknown Origin During Treatment For Malaria: Multi-Drug Resistant Salmonella Typhi Infection (939 defa görüntülendi)
83 - 87
Kemal AKIN, Şükran YAVUZDEMİR, Salih CESUR, Belkız LEVENT, Berrin ESEN, Ayşe WILLKE 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Sunumu: Geç Tanı Konulan Bir Tularemi Olgusu
Case: Report A Case Tularemia with Delayed Diagnosis (922 defa görüntülendi)
89 - 94
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Ünal BAYIZ, Sibel KAYA FIRAT, F. Şebnem ERDİNÇ, Necla TÜLEK, Suna GEDİKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Sunumu: Deri Tüberkülozu ve Tüberküloz Osteomiyeliti
Case Report: Cutaneous Tuberculosis and Tuberculous Osmeomyelitis (899 defa görüntülendi)
95 - 99
Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Ayşegül ULU, Önder ERGÖNÜL, Şebnem EREN, Nurcan BAYKAM, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Transfüzyonla Bulaşan Bir Sıtma Olgusu
A Transfusion-Transmitted Malaria Case (960 defa görüntülendi)
101 - 105
Zülal ÖZKURT, Serpil EROL, Ayten KADANALI, Ülkü ALTOPARLAK, Mehmet A. TAŞYARAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Tüberkülozun Kültüre Dayalı Tanı Yöntemleri
Culture Based Diagnostic Methods For Tuberculosis (984 defa görüntülendi)
107 - 124
Orhan BAYLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberkuloz Dışı Mikobakterilerin Laboratuvar Tanısı ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Laboratory Diagnosis and Antibiotic Susceptibilities of Nontuberculous Mycobacteria (965 defa görüntülendi)
125 - 132
Alper ERGİN 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde Son İki Yılda Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokokların Antibiyotik Direnci
Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde Son İki Yılda Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokokların Antibiyotik Direnci (1127 defa görüntülendi)
133 - 135
Müşerref TATMAN OTKUN, Şaban GÜRCAN, Burçin ÖZER, Çiğdem KARAGÖL, Pınar TURAN, Metkin OTKUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanemizde Nozokomiyal Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarının Antibiyotik Direnci
Hastanemizde Nozokomiyal Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarının Antibiyotik Direnci (891 defa görüntülendi)
137 - 138
Abdullah KILIÇ, Kenan ŞENER, Mehmet BAYSALLAR, Levent DOĞANCI 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)139 - 143