Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 41 Sayı: 1 Ocak 2007
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 41 Issue: 1 January 2007
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Solunum Yolu Enfeksiyonu Etkenleri Streptococcus Pneumoniae ve Streptococcus Pyogenes'in Telitromisin ve 11 Antimikrobik İlaca İn Vitro Duyarlılığı: e-BASKETT-II Sürveyans Çalışmasının Türkiye Sonuçları
In Vitro Susceptibility of Respiratory Isolates of Streptococcus Pneumonia and Streptococcus Pyogenes to Telithromycin and 11 Other Antimicrobial Agents: Turkish Results of e-BASKETT-II Surveillance Study (1178 defa görüntülendi)
1 - 9
Denir GÜR, Lütfiye MÜLAZIMOĞLU, Serhat ÜNAL, e-BASKETT-II Çalışma Grubu 
[Özet ] [PDF ] 
 Bordetella Pertussis Fimbriya 2, 3 Proteinlerinin Hızlı Saflaştırılması ve İmmünojenitesi
Rapit Purification of Bordetella Pertusis Fimbria 2, 3 Proteins and Their Immunogenicities (1039 defa görüntülendi)
11 - 20
Pınar ATAKAN ABLAY, Erkan ÖZCENGİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı ve Bakteriyel Vajinozlu Kadınlardan İzole Edilen Gardnerella Vaginalis Suşlarının Biyotiplendirilmesi ve Antibiyotik Direnç Durumlarının Belirlenmesi
Biotypes and Antibiotic Resistance Patterns of Gardnerella Vaginalis Strains Isolated From Healt Women and Women with Bacterial Vaginosis (1071 defa görüntülendi)
21 - 27
İlknur TOSUN, Şengül ALPAY KARAOĞLU, Hasan ÇİFTÇİ, Celal Kurtuluş BURUK, Faruk AYDIN, Ali Osman KILIÇ, Murat ERTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Antibiyotiğe Bağlı İshal Olgularında Clostridium Difficile Varlığının Kültür ve Toktsin Saptama Yöntemleriyle Araştırılması
Investigation of the Presence of Clostridium Difficile in Antibiotic Associated Diarrhea Patients by Culture and Toxin Detection Methods (1024 defa görüntülendi)
29 - 37
Mustafa ALTINDİŞ, Sibel USLUER, İ. Hakkı ÇİFTÇİ, Nedin TUNÇ, Zafer ÇETİNKAYA, O. Cem AKTEPE 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Hastalarında Görülen Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonları
Nosocomial Urinary Tract Infections in the Intensive Care Unit Patients (1010 defa görüntülendi)
39 - 49
Emine PARLAK, Serpil EROL, Mehmet KIZILKAYA, Ülkü ALTOPARLAK, Mehmet PARLAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Jinekolojik Yakınmaları Olan ve Olmayan Kadınlarda Chlamydia Trachomatis Pozitifliğinin Sitolojik ve Direk İmmünofloresans Yöntemleriyle Araştırılması
Investigation of Clamydia Trachomatis Positivity in Women with and Without Gynecologic Complainst by Cytologic and Direct Immunofluorescence Methods (1020 defa görüntülendi)
51 - 61
Dilek ÖZDAĞ, Dürdal US, Şayeste DEMİREZEN, Sinan BEKSAÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı Akut Menenjit Olgularında Bakteriyel ve Viral Menenjit Ayırıcı Tanısı: İstatistiksel Bir Model
Differential Diagnosis of Bacterial and Viral Menengitis in Childhood Acute Meningitis: A Statistical Model (1324 defa görüntülendi)
63 - 69
Neşat ÇELİK, Gönül TANIR, Cumhur AYDEMİR, Nilden TUYGUN, Pelin ZORLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Anne-Yenidoğan Çiftlerinde TT Virusun Transplasental Geçişinin Araştırılması
Investigation of Transplacental Transmission of TT Virus in Mother-Newborn Pairs (971 defa görüntülendi)
71 - 78
Derya MUTLU, Hakan ABACIOĞLU; Sebahattin ALTUNYURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Kızamık Salgınında Saptanan 35 Erişkin Kızamık Olgusunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 35 Adult Measles Cases Detected in a Measles Outbreak (1275 defa görüntülendi)
79 - 86
Güven ÇELEBİ, Nihal PİŞKİN, Hande AYDEMİR, Rüçhan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 İnaktif HBsAg Taşıyıcılığı ile HbeAg Negatif Kronik B Hepatit Ayrımında HBsAg Düzeyleri Yol Gösterici Olabilir Mi?
Can HBsAg Levels Guide to Differentiate Inactive HBsAg Carriers From HbeAg Negative Choric B Hepatitis? (1365 defa görüntülendi)
87 - 93
Murat SAYAN, Birsen MUTLU, Sarper ERDOĞAN, Meliha MERİÇ, Ayşe WILLKE 
[Özet ] [PDF ] 
 1984-2005 Yılları Arasında Enfeksiyöz Mononükleoz Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Patients who Diagnosed as Infectious Mononucleosis Bekween 1984-2005 (3466 defa görüntülendi)
95 - 100
Canan EVCİ, Halis AKALIN, Yasemin HEPER, Emel YILMAZ, Saliha BAKIR ÖZBEY, Reşit MISTIK, Safiye HELVACI, Güher GÖRAL 
[Özet ] [PDF ] 
 HIV Pozitif/AIDS Hastalarının Tanı ve İzlemi İçin Geliştirilen Veri Tabanı Ortamı
Development of A Database for Tracking HIV Positive/AIDS Patients (3266 defa görüntülendi)
101 - 108
İmre ALTUĞLU, Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Candan ÇİÇEK, Özlem TÜNGER 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Kısa Bildiri: Staphylococcus Aureus Klinik İzolatlarında Metisilin Direncinin Tespiti İçin Sefoksitin Dis Difüzyon Yönteminin Kullanımı
Short Communication: Use of Cefoxitin Disc Diffusion Method for the Detection of Methicillin Resistance in Staphylococcus Aureus Clinical Isolates (1295 defa görüntülendi)
109 - 113
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Özge DARKA, Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Esra AKSAKAL TANYEL, Ebru ÇETİNKAYA ŞENSOY, Serkan Ali HEPSERT, Asuman BİRİNCİ, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Kısa Bildiri: Üriner Sistem Escherichia Coli İzolatlarının Fosfomisin Trometamol ve Çeşitli Antibiyotiklere Karşı Duyarlılıklarının Karşılaştırılması
Short Communication: Comparison of Susceptibilities of Escherichia Coli Urinary Tract Isolates Against Fosfomycin Tromethamine and Different Antibiotics (969 defa görüntülendi)
115 - 119
Ebru AYKUT ARCA, Nihal KARABİBER 
[Özet ] [PDF ] 
 Kısa Bildiri: Hepatit C Virus Genotiplerinin INNO-LIPA ve Sekans Analizi Yöntemleri ile Belirlenmesi
Short Communication: Determination of Hepatitis C Virus Genotypes bye INNO-LIPA and Sequence Analysis Methods (1058 defa görüntülendi)
121 - 126
Mustafa ALTINDİŞ, Orhan Cem AKTEPE, Zafer ÇETİNKAYA, İhsan Hakkı ÇİFTÇİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kısa Bildiri: Diyareli Hastalarda İntestinal Koksidiyaların Araştırılması
Short Comminication: Investigation of Intestinal Coccidia in Patients with Diarrhea (957 defa görüntülendi)
127 - 131
Ümit AKSOY, Sema TUNCAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Flavimonas Oryzihabitans'ın Etken Olduğu Bir Üriner Sistem Enfeksiyonu Olgusu
A Case of Urinary Tract Infection Caused by Flavimonas Oryzihabitans (1215 defa görüntülendi)
133 - 137
Aynur E. TOPKAYA, Fatma ÖZAKKAŞ, Fehime B. AKSUNGAR, Yaşar TÜLBEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Sunumu: Parotis Bezinin Tüberkülozu
Case Report: Tuberculosis of Parotid Gland (1205 defa görüntülendi)
139 - 143
Saliha BAKIR ÖZBEY, Fikret KASAPOĞLU, Safiye HELVACI, Özgü AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ağır Seyirli Bir Weil Hastalığı Olgusu
A Severce Case of Weil's Disease (962 defa görüntülendi)
145 - 150
Hande AYDEMİR, Deniz AKDUMAN, Nefise ÖZTOPRAK, Nihal PİŞKİN, Güven ÇELEBİ, Yasemin AKKOYUNLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Standart Tüp Aglütinasyon Testinin Yüksek Titrede Negatiflik Saptanan Bir Bruselloz Olgusu
A Case of Brucellosis Presenting as High Titer Negative Result by Standart Tube Agglutination Test (1288 defa görüntülendi)
151 - 154
Turan BUZĞAN, Hasan KARSEN, M. Kasım KARAHOCAGİL, Hayrettin AKDENİZ, Mahmut SÜNNETÇİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Antiseptik ve Dezenfektanlara Karşı Bakteriyel Direnç
Bacterial Resistance to Antiseptics and Disinfectants (1072 defa görüntülendi)
155 - 161
Şehnaz ALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Tütün işçiliğinin Yaygın Olduğu Acıpayam İlçesinde HBsAg Seropozitifliğinin Araştırılması
Tütün işçiliğinin Yaygın Olduğu Acıpayam İlçesinde HBsAg Seropozitifliğinin Araştırılması (1175 defa görüntülendi)
163 - 164
Suzar SAÇAR, Ali ASAN, Semra TOPRAK, Alev Demirel GEZ, Binali ÇATAK, Hüseyin TURGUT 
[Özet ] [PDF ]