Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 33 Sayı: 4 Ekim 1999
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 33 Issue: 4 October 1999
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Restriksiyon Enzim Analizi ile Mikobakterelirin Tür Düzeyinde Tanımlanması
Identification of Mycobacteria to the Species Level by Polymerase Chain Reaction-Restriction Enzyme Analysis (1037 defa görüntülendi)
251 - 261
M. Alper ERGİN, Tanıl KOCAGÖZ, Dürdal US, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikorbakterilerin Üretilmesinde Konvansiyonel Löwenstein Jensen Besiyeri ile MGIT® (Mycobacteria Growth Indicator Tube) Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Conventional Löwenstien-Jensen Medium With MGIT® (Mycobacteria Growt Indicator Tube) Method for the Cultivation of Mycobacteria (980 defa görüntülendi)
263 - 266
Ahmet SANİÇ, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Cafer EROĞLU, Murat GÜNAYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Üniteleri Hastalarında Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus'a Bağlı Kolonizasyon ve Enfeksiyon
Colonization and Infection of Methicilin Resistan Staphylococcus Aureus in Intensive Care Unit Patients of Hacettepe University Hospital (1131 defa görüntülendi)
267 - 276
Banu SANCAK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara Numune Hastanesinde Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) Oranının Araştırılması ve Bu Suşların Toplam Hücre Protein Profilleri
Investigation of Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Prevalence in Ankara Numune Hospital and Whole Cell Polypeptide Profiles of These Strains (988 defa görüntülendi)
277 - 282
Sefa C. SAÇILIK, Özlem OSMANAĞAOĞLU, Cumhur ÇÖKMÜŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarının Fusidik Aside Duyarlılığının Belirlenmesinde Mikrodilüsyon ve Disk Difüzyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Microdilution and Disk Diffusion Methods for the Susceptibility Testing of Fusidic Acid Against Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Clinical Specimens (1106 defa görüntülendi)
283 - 288
Selma GÖKAHMETOĞLU, A. Nedret KOÇ, Fatma ERTEN, Bülent SÜMERKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Enfeksiyonlarından Etken Olarak İzole Edilen Acinetobacter Suşlarının Antimikrobiyallere Duyarlılıkları
Antimicrobial Susceptibilities of Acinetobacter Strains Isolated From Nosocomial Infections as Etiologic Agents (1009 defa görüntülendi)
289 - 296
Haluk GÜRİZ, Derya AYSEV, Şükran YAVUZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Akne Lezyonlarından İzole Edilen Propionibacterium Acnes Suşlarında Eritromisin Direnci
Erythromycin Resistance in Propionibacterium Acnes Strains Isolated From Lesions of Patients with Acne Vulgaris (1299 defa görüntülendi)
297 - 302
Çağrı ERGİN, Şeniz ERGİN, Güler YAYLI, Vahide BAYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit C Virusu (HCV)'nun Vertikal Geçişisinin Araştırılması İçin Sağlıklı, Ölü veya Anomalili Doğan Bebeklerde ve Annelerinde HCV Antikorlarının Araştırılması
Investigation of Hepatitis C Virus (HCV) Antibodies in the Healthy, Stillbirth and Anomalous Newborns and Their Mothers to Evaluate Vertical Transmission of HCV (988 defa görüntülendi)
303 - 311
G. İştan DOLAPÇI, A. Tevfik CENGİZ, Lügen CENGİZ, Fadıl KARA 
[Özet ] [PDF ] 
 Polis Okulu Öğrencilerinde HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence in Police Academy Students (1352 defa görüntülendi)
313 - 318
Mustafa DEMİRCİ, Alper TÜNGER, H. İbrahim GÖKDUMAN, Yüce AYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Vulvovajinal Kandidiazisli Olgulardan İzolen Edilen Maya Türlerinin Dağılımı ve Antifungallere Duyarlılıkların Saptanması
Species Distribution of Yeasts Isolated From Patients with Vulvovaginal Candidiasis and Detection of Their Antifungal Susceptibilities (1064 defa görüntülendi)
319 - 325
Aydın KARAASLAN, Lügen CENGİZ, İlkay BOYACIOĞLU, A. Tevfik CENGİZ, Murat ÖZSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinal Kandidiazisli Hastalarda Tür Dağılımı ve Serum Anti-Candida Albicans İmmünoglobulin G Pozitifliğinin Değeri
The Species Distribution in Patients with Vaginal Candidiasis and Value of Serum Anti-Candida Albicans Immunoglobulin G Positivity (1014 defa görüntülendi)
327 - 332
Ayşe KALKANCI, Bülent N. TAYŞİ, Halil MANSUROĞLU, Kadriye ŞENEL, Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [PDF ] 
 İntestinal Epitelyal Hücrelerin Kandidasidal Etkilerinin Polimorfonükleer Lökositlerle Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması
Investigation of Candidacidal Effects of Intestinal Epithelial Cells Comparing with Polymorphonuclear Leukocytes (1011 defa görüntülendi)
333 - 338
H. İlkay ÇELİK, F. Alper TEKELİ, A. Murat AKSOY, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Candida Türleri Üzerine Antiseptiklerin Etkinliğinin Zamana Bağlı Olarak İncelenmesi
The Time Dependent Effects of Antiseptics On Different Candida Species (1001 defa görüntülendi)
339 - 346
Semra KUŞTİMUR, Meltem YALINAY ÇIRAK, Ayşe KALKANCI 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Stafilokok ve Streptokoklarda Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B (MLS) Direnci
Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLS) Resistance in Staphylococci and Streptococci (5782 defa görüntülendi)
347 - 355
Ferda TUNÇKANAT 
[Özet ] [PDF ] 
 Mantarlarda Melanin Üretiminin Virülans ile İlişkisi
Relationship Between Melanin Production and Virulence in Fungi (1058 defa görüntülendi)
357 - 361
Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Vankomisin Dirençli Staphylococcus Aureus
Vancomycin Resistant Staphylococcus Aureus (1339 defa görüntülendi)
363 - 368
Banu SANCAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)369 - 372