Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 33 Sayı: 3 Temmuz 1999
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 33 Issue: 3 July 1999
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Çocukluk Çağı Pürülan Menenjitlerin Tanısında Lateks Bakteri Aglutinasyon Testlerinin Değeri
The Value of Bacterial Latex Agglutination Tests in the Diagnosis of Purulent Meningitis in Childhood (1064 defa görüntülendi)
147 - 156
Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU, Nilgün KÖKSAL, Mehmet OKAN, Beyza ENER, İlker ERCAN, Solmaz ÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı İshallerinde Etken Olarak Campylobater Jejuni Sıklığının Araştırılması
Investigation of Campylobacter Jejuni Prevalence Among The Etiologic Agents of Childhood Diarrhea (1033 defa görüntülendi)
157 - 161
Pınar ZARAKOLU, Orhan Cem AKTEPE, Engin GÜVENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanemizde Nozokomiyal Stafilokok Enfeksiyonlarında Metisilin Direncinin Saptanması ve Personelde Metisilin Dirençli Stafilokok Taşıyıcılığı
Methicillin Resistance in Nosocomial Staphylococcal Infections in our Hospital and Methicillin Resistant Staphylococci Carriage Rates in the Hospital Staff (969 defa görüntülendi)
163 - 169
R. ÇAYLAN, K. AYDIN, İ. KÖKSAL, U. KOSTAKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Nazal Taşıyıcılardan İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarının Toplam Hücre ve Filtrat Protein Profillerine Göre Eletroforetik Ayırımı, Antibiyotik Duyarlılıkları ve Plazmid İçeriklerinin Analizi
Electrophoretic Separation of Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Nasal Carriers by Means of Whole-Cell and Filtrate Protein Profiles, Their Antibiotic Susceptibilities And Analysis of Plasmid Contents (1036 defa görüntülendi)
171 - 178
Sefa C. SAÇILIK, Özlem OSMANOĞLU, Cumhur ÇÖKMÜŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Elazığ'da Sağlıklı Bireylerde Coxiella Burnetii Antikorlarının İndirek Floreans Antikor Testi ile Araştırılması
Investigation of Coxiella Burnetii Antibodies by Indirect Fluorescent Antibody Test in Healthy People in Elazığ (959 defa görüntülendi)
179 - 185
Ahmet KALKAN, Hakan KALENDER, Mehmet ÖZDEN, Burhan ÇETİNKAYA, Mustafa KAPLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Türlerinde 'Slime' Üretiminin Saptanmasında Alternatif Bir Yöntem
An Alternative Method for the Detection of Slime Production by Candida Species (1028 defa görüntülendi)
187 - 193
Mine YÜCESOY, Esvet AVCI, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigara İçiminin Burun Bakteriyel Florası Üzerine Etkisi
Effect of Smoking On Nasal Bacterial Flora (996 defa görüntülendi)
195 - 201
Mehmet S. TEKEREKOĞLU, Rıza DURMAZ, Tayyar KALCIOĞLU, Neşe TAŞTEKİN, Orhan ÖZTURAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan 0-1 Yaş Grubu Bebeklerde Etken Olarak Solunum Sinsityal Virusun Hücre Kültürü ve Direkt İmmünoperoksidaz Yöntemleriyle Araştırılması
Investigation of Respiratory Syncytial Virus by Cell Culture and Direct Immunoperoxidase Methodk as A Lower Respiratory Tract Infection Agent in 0-1 Year Old Infants (1060 defa görüntülendi)
203 - 213
Ebru AYKUT; Murat ÖZSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 HBsAg Pozitif Serum Örneklerinde Hepatit B Virus DNA'sının Hibridizasyon Yöntemi ile Tespiti ve HbeAg ve Anti-Hbe Pozitiflikleriyle Karşılaştırılması
Detection of Hepatitis B Viris DNA in HBsAg Positive Serum Samples by Hybridization Method and Comparision with the Positivities of HbeAg and Anti-Hbe Markers (1242 defa görüntülendi)
215 - 221
Sevgi TÜRET, Işıl FİDAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Salmonella Enterica Sub Spp. Enterica Ser. Typhimurium'un Neden Olduğu Dalak Apsesi
A Splenic Abscess Case Caused by Salmonella Enterica Sub Spp. Enterica Ser. Typhimurium (992 defa görüntülendi)
223 - 228
Halil KURT, Birsel ERDEM, K. Osman MEMİKOĞLU, Devran GERÇEKER, Serap YAĞCI, Cihan BUMİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Raporu: Listeria Monocytogenes'in Etken Olduğu Üç Menejit Olgusu
Case Report: Three Listeria Monocytogenes Menengitis Cases (1122 defa görüntülendi)
229 - 236
Cafer EROĞLU, Mustafa SÜNBÜL, Şaban ESEN, Seyhan AYDOĞAN, Ayhan PEKBAY, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Primer ve Sekonder İmmün Cevabın Ayırımında İmmunoglobilun G (IgG) Avidite Testlerinin Değeri
The Value of Immunoglobulin G (IgG) Avidity Tests for the Differentiation of Primarey and Seconder Immune Responses (1169 defa görüntülendi)
237 - 245
Dürdal US 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)247 - 250