Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 33 Sayı: 2 Nisan 1999
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 33 Issue: 2 April 1999
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Atipik Pnömonili Olgularda Legionella Bakterilerinin Kültür, Üriner Antijen ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Laboratuvar Tanısı ve Heterodupleks Analizi ile Tür Gruplanması
Laboratory Diagnosis of Legionella Bacteria by Culture, Urinary Antigen Detection and Polymerase Chain Reaction and Classification of Species by Heteroduplex Analysis in Atypical Pneumonia Cases (1224 defa görüntülendi)
79 - 87
Ahmet PINAR, Tanıl KOCAGÖZ, Ruhi ALAÇAM, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Gastroenteritli Olgularda Campylobacter Sıklığının Araştırılması
Investigation of Campylobacter Indicence in Acute Gastroenteritis Cases (1073 defa görüntülendi)
89 - 98
Nermin ÖZEN, İlknur KALELİ, Mustafa ŞENGÜL, Filiz AKŞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılığının Belirlenmesinde Disk Difüzyon ve E-Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Disk Diffusion and The E-Test for Antimicrobial Susceptibility Testing of Pseudomonas Aeruginosa Strains (1030 defa görüntülendi)
99 - 104
Ü. Gül Bahar ÜLKAR, Necla TÜLEK, Ali MERT 
[Özet ] [PDF ] 
 Grup A Beta-Hemolitik Streptokokların Penisilin Toleransının Beta-Laktamaz Disk Yöntemi ile Araştırılması ve Bazı Antibiyotiklere İn-Vitro Direnç Durumları
Investigation of Penicillin Tolerance in Group A Beta-Hemolytic Streptococci by Beta-Lactamase Disk Method and In-Vitro Resistance Patterns to Some Antibiotics (1102 defa görüntülendi)
105 - 110
Kezban GÜRDOĞAN, Esin ŞENOL, Hande ARSLAN, Resul KARAKUŞ, Kayhan ÇAĞLAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokokların Antibiyotik Direnç Oranları
Antibiotic Resitance Rates of Staphylococci Isolated From Various Clinical Specimens (1063 defa görüntülendi)
111 - 117
Serpil EROL, Mustafa ERTEK, Selim GÖRGÜN, Mehmet A. TAŞYARAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Mikrobiyolojik Değerlendirme ve Mikroorganizmaların Dağılımının İrdelenmesi
The Evaluation of Microbiological Precessing and the Distribution of Microorganisms in Urinary Tract Infections (1143 defa görüntülendi)
119 - 126
Nilgün S. ACAR, Çiğdem KUZUCU, Mihriban KABAKCIOĞLU, Candan ÜSTÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Sitomegalovirus Enfeksiyonunun Serolojik ve Klinik Olarak Takibi ve Transplantasyon Sonrası Sempktomatik Enfeksiyon Prevalansı
Serological and Clinical Follow up of Cytomegalovirus Infection in Renal Transplant Patients and Prevalence of Symptomatic Infection After Transplantation (1215 defa görüntülendi)
127 - 134
Murat ÖZSAN, Bülent ERBAY, Aykut ÖZKUL, Şehsuvar ERTÜRK, Aydın KARAASLAN, Kenan ATEŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Streptococcus Pneumoniae'da Antimikrobiyal Direnç
Antimicrobial Resistance in Streptococcus Pneumoniae (1056 defa görüntülendi)
135 - 141
Süheyla SÜRÜCAOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)143 - 146