Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 32 Sayı: 4 Ekim 1998
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 32 Issue: 4 October 1998
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Leptospirozis'li Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Clinical and Laboratory Findings of the Patients with Leptospirosis (1385 defa görüntülendi)
273 - 283
İrfan ŞENCAN, Mustafa SÜNBÜL, Cafer EROĞLU, Şaban ESEN, Murat GÜNAYDIN, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarlarında Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Basillerde Geniş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üretiminin Araştırılması
Detection of Extended Spectrum Beta-Lactamase Expressions in Gram Negative Bacilli Isolated From Clinical Specimens in Hacettepe University Hospital Microbiology Laboratories (1060 defa görüntülendi)
285 - 293
Ziya Cibali AÇIKGÖZ, Banu SANCAK, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 1995-1997 Yılları Arasında İzole Edilen Shigella Suşlarının Serotip Dağılımı ve Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumlarının Araştırılması
Serotype Distributions and Antibiotic Resistance Patterns of Shigella Strains Isolated Between the Period of 1995-1997 (1134 defa görüntülendi)
295 - 299
Pınar ZARAKOLU, Ayşegül GÖZALAN, Özge ÖNCÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Florokinolonlara İn-Vitro Duyarlılıkları
In Vitro Fluoroquinolone Susceptibilities of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Various Clinical Samples (1157 defa görüntülendi)
301 - 307
Halil MANSUROĞLU, Bülent Nuri TAYŞİ, Füsun BEĞENDİK MUT, Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Bakteri Türlerinin Meropenem Duyarlılığı
Meropenem Sensitivities of Bacteria Isolated From Thorasic and Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit Patients (1028 defa görüntülendi)
309 - 314
Işıl FİDAN, Işın AKYAR, Dilek ERER, Velit HALİT, Sevgi TÜRET, Seyyal ROTA 
[Özet ] [PDF ] 
 Servisitli Hastalardan Ureaplasma Urealyticum İzolasyonu ve Bu Enfeksiyonların Tanısında ELISA Yönteminin Değerlendirilmesi
Isolation of Ureaplasma Urealyticum From Patients with Cervicitis and Evaluation of ELISA Method in the Diagnosis of These Infections (1045 defa görüntülendi)
315 - 321
Nedim SULTAN, Lale HOŞBAHAR, Bahar BAŞORA, Hakan ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Semptomatik Hastaların Genito-Üriner Sürüntü Örreklerinde Chlamydia Trachomatis Antijen Varlığının Enzim İmmunoassay ve Direkt İmmunofloresan Yöntemleriyle Araştırılması
Investigation of Chlamydia Trachomatis Antigen in the Genito-Urinary Swab Samples of Symptomatic Patients by Enzyme Immunoassay and Direct Immunofluorescence Methods (1094 defa görüntülendi)
323 - 328
Fatma SIRMATEL, Murat ÖZERYİĞİT, Necip KEPKEP, Mehmet KARATAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuk ve Erişkinlerde İnfluenza A ve B Virus Antikor Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Influenza A and B Virus Seroprevalences Among Children and Adults (1062 defa görüntülendi)
329 - 335
Neziha YILMAZ, Rüştü CENAP YILDIRIM, Çiğdem ARTUK 
[Özet ] [PDF ] 
 Staphylococcus Aureus Burun Taşıyıcılığı ile HLA Antijenleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of the Relationship Between HLA Antigens and Nasal Carriage of Staphylococcus Aureus (1047 defa görüntülendi)
337 - 342
Belma DURUPINAR, Asuman BİRİNCİ, Ahmet SANİÇ, Ayla YENİGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Olgu Raporu: Penisiline Dirençli İki Pnömokok Menenjiti Olgusu
Case Report: Two Penicillin Resistant Pneumococcus Meningitis Cases (1018 defa görüntülendi)
343 - 350
Mustafa SÜNBÜL, Şaban ESEN, Cafer EROĞLU, Zeynep AKÇAM, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Branhamella Catarrhalis: Genel Özellikleri, Enfeksiyonları ve Laboratuvar Tanısı
Branhamella Catarrhalis: General Characteristics, Infetions and Laboratory Diagnosis (1067 defa görüntülendi)
351 - 364
Özgen KÖSEOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)365 - 367