Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 32 Sayı: 3 Temmuz 1998
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 32 Issue: 3 July 1998
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Mycobacterium Tuberculosis'in Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığnı Saptamada Löwenstein-Jensen Besiyerinin Etkinliğinin, Middlebrook 7H10 Besiyeri ile Karşılaştırmalı Olarak Modifiye Proporsiyon Yöntemi ile Araştırılması
Evaluation of the Efficiency of Löwenstein-Jensen Medium for Sensitivity Testign of Mycobacterium Tuberculosis to Antituberculosis Drugs Comparing with Middlebrook 7H10 Medium by Modified Proportion Method (1001 defa görüntülendi)
177 - 184
Hakan ÖZTÜRKERİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanede Yakan Hastalarad Vankomisin ve Yüksek Düzey Aminoglikozid Dirençli Enterokok Kolonizasyonunun Araştırılması
Investigation of Vancomycin and High Level Amnioglycoside Resistant Enterococci Colonization in the Hospitalized Patients (1130 defa görüntülendi)
185 - 194
Cumhur ÖZKUYUMCU, Özgen KÖSEOĞLU, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Bakteriyel Vajinozisin Laboratuvar Tanısında Gram Boyama Yönteminin Geçerliliği
Validity of Gram Staining Technique in the Laboratory Diagnosis of Bacterial Vaginosis (1329 defa görüntülendi)
195 - 199
Pınar ZAROKOLU, Aslı TUNCER, K. Mahmut YILDIZ, Hakan AKBAYRAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Reatif Artritli Hastalarda Yersinia Enterocolitica O:3 Antijenlerine Karşı Antikorların İki Farklı Yöntemle Araştırılması
Evaluation of the Antibodies Against Yersinia Enterococlitica O:3 Antigens in Reactive Arthritis Patients by Two Different Methods (1265 defa görüntülendi)
201 - 208
Nermin ETİZ, Murat ÖZSAN, A. Tevfik CENGİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplumda Kazanılmış Pnömonilerde Legionella Pneumophila'nın Yeri ve Ampirik Tedavide Makrolid Grubu Antiboyitklerin Etkinliği
Legionella Pneumophila as a Causative Agents of Community Acquired Pneumonia and the Efficacy of Macrolide Antibiotics in the Empirical Treatment (1102 defa görüntülendi)
209 - 217
Ayşe BOŞÇA, Serhat BİRENGEL, Halil KURT, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Lejyonellozis'in Laboratuvar Tanısında Enzim İmmunoassay (EIA) ile İdrarda Antijen Tesbiti Yöntemi ve Balgam Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Urinary Antigen Detection Method by Enzyme Immunoassay (EIA) and Sputum Cluture Method in the Laboratory Diagnosis of Legionellosis (1051 defa görüntülendi)
219 - 226
Nejat UÇARTÜRK, Haleh KHOSHBAHAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Pamukkale Yöresi Termal Su Kaynaklarında Kültür ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Legionella Türlerinin Araştırılması
Investigation of Legionella Species in Thermal Water Sources of Pamukkale Region by Culture and Polymerase Chain Reaction (1048 defa görüntülendi)
227 - 232
Çağrı ERGİN, Ata Nevzat YALÇIN, Ahmet PINAR, Çiğdem Banu ÇETİUN, Hüseyin TURGUT 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit-C Virus Enfeksiyonu Olan Hastalarda Karaciğer-Böbrek Mikrozomal (LKM) Antijenlerine Karşı Otoantikor Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Autoantibodies Against Liver Kidney Microsomal (LKM) Antigens in Patients with Hepatitis-C Virus Infection (1465 defa görüntülendi)
233 - 239
Dürdal US, Gülşen HASÇELİK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı Bireylerde ve Yoğun Bakım Hastalarında Maya Kolonizasyonu
Colonization of Yeasts in Healthy Subjects and In Intensive Care Unit Patients (1057 defa görüntülendi)
241 - 247
Mine YÜCESOY, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Giardia İntestinalis Enfeksiyonlarının Tanısında Mikroskobi ve İndirekt İmmun Fluoresan Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Microscopy and Indirect Immunofluorescence Methods in the Diagnosis of Giardia Intestinals Infections (1263 defa görüntülendi)
249 - 255
Mustafa KAPLAN, Ahmet GÖDEKMERDAN, Ahmet KALKAN, Selahattin KAZAZ, Süleyman FELEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Bakterilerde Tip III Sekresyon Sistemleri ve Patojenite Adaları
Type III Secretion Systems and Pathogenicity Islands in Bacteria (1375 defa görüntülendi)
257 - 266
Alpaslan ALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
Editöre Mektup (1 defa görüntülendi)267 - 268
Yaşar NAZLIGÜL, Mahmut DALMAZ, Hatice ÖZBİLGE, Tevfik SABUNCU, Burhan CEBECİ 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)269 - 271