Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 32 Sayı: 2 Nisan 1998
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 32 Issue: 2 April 1998
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Yatan Hastaların Klinik Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin İn Vitro Antibiyotik Duyarlılıkları
In Vitro Antibiotic Susceptibilities of Gram Negative Bacteria Isolated From Clinical Specimens of Hospitalized Patients (1083 defa görüntülendi)
101 - 106
Halil KURT, Hande ARSLAN, Semra TUNÇBİLEK, Serhat BİRENGEL, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin ve Siprofloksasin Diren Durumunun Araştırılması
Investigation of Methicillin and Ciprofloxacin Resistance of Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Various Clinical Specimens (1085 defa görüntülendi)
107 - 113
Bülent Nuri TAYŞİ, Işıl FİDAN, Sevgi TÜRET 
[Özet ] [PDF ] 
 Difteri Toksininin İnsan Doğal Öldürücü (NK) ve Lenfokinle Uyarılmış Öldürü (LAK) Hücre Sitotoksik Aktivitelerine Etkisi
Effect of Diphtheria Toxin on the Cytotoxic Activities of Human Natural Killer (NK) and Lymphokine Activated Killer (LAK) Cells (1323 defa görüntülendi)
115 - 122
Cemalettin AYBAY, Ayşegül YÜCEL, Bülent N. TAYŞİ, Gülnur TARHAN, Turgut İMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Difteri Toksininin Hızlı Saflaştırılması
Rapid Purification of Diphtheria Toxin (1065 defa görüntülendi)
123 - 130
Erkan ÖZCENGİZ, Mustafa HACIÖMEROĞLU, Gülnur TARHAN, Mine AKKUŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Nedeni Belirlenemeyen Artrit Olgularında Lyme Hastalığının Serolojik Olarak Araştırılması
Serological Investigation of Lyme Disease in Unclassified Arthritis Cases (1158 defa görüntülendi)
131 - 136
Necla TÜLEK, Olcay AYDINTUĞ, Güner TOKGÖZ, Nurşen DÜZGÜN, Hüseyin TUTKAK 
[Özet ] [PDF ] 
 0-5 Yaş Arasındaki Çocuklarda Kabakulak Virus Antikor Pozitifliğinin Araştırılması
Investigation of Mumps Virus Antibody Positivity in Children Ages Between 0-5 Years Old (1184 defa görüntülendi)
137 - 142
Murat ÖZSAN, Ebru AYKUT, A. Tevfik CENGİZ, Aykut ÖZKUL, Aydın KARAASLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde İmmün Sistemi Baskılanmış Hastalarda Cryptosporidiosis Prevalansı
Cryptosporidiosis Prevalence in Immunococmpromised Patients in Hacettepe University Hospital (1118 defa görüntülendi)
143 - 149
Sevtap ARIKAN, Sibel ERGÜVEN, Yakut AKYÖN, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Laktobasillerin Bazı Clostridium Türlerinin Üremesi Üzerine Antagonistik Etkisinin İncelenmesi
Evaluation of Antagonistic Effects of Latobacilli on the Growth of Some Clostridium Species (1139 defa görüntülendi)
151 - 157
Güven URAZ, Hülya ŞİMŞEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Olgu Raporu: İnsanlarda Nadir Görülen Bir Salmonella Arizonae Gastroenterit
Case Report: A Rarely Detected Salmonella Arizonae Gastroenteritis in Human (1124 defa görüntülendi)
159 - 163
Fatma SIRMATEL, Semih MUMBUÇ, Nuray GÜLEÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Baş-Boyun Actinomyces Enfeksiyonları: Dört Olgu Raporu
Cervicofacial Actinomyces Infections: Report of Four Cases (1557 defa görüntülendi)
165 - 172
Üzeyir GÖK, Onur ÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)173 - 176