Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 32 Sayı: 1 Ocak 1998
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 32 Issue: 1 January 1998
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Klebsiella Pneumoniae Suşlarında Geniş Spektrumlu Beta Laktamazların Araştırılması
Detection of Extended Spectrum Beta Lactamases in Klebsiella Pneumoniae Strains Isolated From Various Clinical Specimens (959 defa görüntülendi)
1 - 7
Fügen ÇOKÇA, Emin TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklarda Penisilin Tolernası ve Eritromisin Direncinin Araştırılması
Investigation of Penicillin Tolerance and Erythromycin Resistance in Group A-Beta Hemolytic Streptococci Isolated From Throat Cultures (1141 defa görüntülendi)
9 - 13
Gülşen KALOĞLU, İnci TUNCER, Bülent BAYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Faktör Yapımının Üç Farklı Yöntemle Araştırılması, Tür Tayini ve Antibiyotik Direnci
Detection of Slime Production in Coagulase-Negative Staphylococci by Three Different Methods, Searching for Their Species and Antibiotic Resistance (1071 defa görüntülendi)
15 - 22
Işın AKYAR, Işıl FİDAN, Seyyal ROTA, Sevgi TÜRET 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyicium İzolasyonunda A7-Agar Kültür Yöntemi ile Mycofast Testinin Karşılaştırılması
Comparison of A7-Agar Medium with Mycofast Test for the Isolation of Mycopalsam Hominis and Ureaplasma Urealyticum (1054 defa görüntülendi)
23 - 28
Aydın KARAASLAN, Lügen CENGİZ, A. Tevfik CENGİZ, Ebru AYKUT, İlkay BOYACIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Rahim İçi Araç Kullanımına Bağlı Olarak Gelişen Pelvik Aktinomikoz Olgularından Actinomyces Türleri İzolasyonunda Seçici Bir Besiyeri Kullanılması
Using of a Selective Medium for the Isolation of Actinomyces Species From the Pelvic Actionomycosis Patient Who Have Intrauterine Devices (1051 defa görüntülendi)
29 - 42
Aslı KARADEMİR, Ferda TUNÇKANAT, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Tüberküloz Tanısındaki Yeri
The Role of Polymerase Chain Reaction in the Diagnosis of Tuberculosis (965 defa görüntülendi)
43 - 50
Semra TUNÇBİLEK, Nedret HIZEL, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Olarak Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı Konulan 0-1 Yaş Grubu Bebeklerde Solunum Sinsityal Virus Antijenlerinin Araştırılması
Investigation of Respiratory Syncytial Virus Antigens in Infants Aged Between 0-1 Year Old Who Diagnosed Lower Respiratory Tract Infection Clinically (979 defa görüntülendi)
51 - 56
Murat ÖZSAN, Hülya KAHRAMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Yaş Gruplarında Varicella-Zoster Enfeksiyonu Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Varicella Zoster Infection Seroprevalence in Different Age Groups (1015 defa görüntülendi)
57 - 63
Cem ARGUN, Necla TÜLEK, Ali MERT 
[Özet ] [PDF ] 
 Bordetella Pertusis Filamentöz Hemaglütinin ve Pertussis Toksininin İnsan Periferik Kan Mononükleer Hücrelerinden Sitokin (IFN-γ, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12) Salgılanmasına Etkisi
Effect of Bordetella Pertussis Filamentous Hemagglutinin and Pertusis Toxin on Cytokine (IFN-γ, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12) Induction From Human Peripheral Blood Mononuclear Cells (974 defa görüntülendi)
65 - 71
Cemalletin AYBAY, Bülent N. TAYŞİ, Gülnur TARHAN, Turgut İMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Makrofajların Nitrik Oksit Üretimleri Üzerine İnterlökin-4 ve İnterlökin-10'un Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Effects of Interleukin-4 and Interleukin-10 Nitric Oxide Synthesis by Macrophages (984 defa görüntülendi)
73 - 79
Vedat BULUT, Alison SEVERN, Ahmet GÖDEKMERDAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Olgu Raporu: Akut Menenjit Ön Tanılı Bir Hastada Clostridium Tertium Bakteriyemisi
Case Report: Clostridium Tertium Bacteremia in a Patient who Prediagnosed as Acute Menengitis (1172 defa görüntülendi)
81 - 84
Fatma SIRMATEL, İclal BALCI, Öcal SIRMATEL, Yasemin ZER, İlkay KARAOĞLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Raporu: Bir Kalkaneus Tüberkülozu Olgusu
Case Report: A Calcuneus Tuberculosis Case (1054 defa görüntülendi)
85 - 89
Mehmet HELVACI, Ayda Ertuğrul ÖZBEK, Buket ÖZKAYA, Ebru YÜKSEL ÖZBAL, Işın YAPRAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Olgu Raporu: Hipogamaglobulinemili Bir Hastada Cryptosporidium, Giardia ve Hymenoplepis Koenfeksiyonu
Case Report: Cryptosporidium, Giardia and Hymenolepis Coinfections in a Patients with Hypogammaglobulinemia (1010 defa görüntülendi)
91 - 95
Sibel ERGÜVEN, Sevtap ARIKAN, Yakup AKYÖN, Kadriye YURDAKÖK, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)97 - 99