Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 31 Sayı: 4 Ekim 1997
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 31 Issue: 4 October 1997
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Erişkin Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Branhamella Catarrhalis'in İzolasyon Sıklığı ve İn Vitro Antibiyotik Duyarlılığı
The Incidence and Antimicrobial Susceptibility of Branhamella Catarrhalis Isolated From Adults with Lower Respiratory Tract Infection (1062 defa görüntülendi)
315 - 324
Özgen KÖSEOĞLU, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Farenjit ve Akut Tonsillit Olgularında C Grubu Beta-Hemolitik Streptokok İzolasyon Sıklığı ve Tiplendirilmesi
The Frequency and Types of Group C Beta-Hemolytic Streptococci in Pharyngitis and Acute Tonsillitis (1577 defa görüntülendi)
325 - 330
M. Alper ERGİN, Burçin ŞENER, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptococcus Pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Antibiotic Susceptibilities of Streptococcus Pneumoniae Strains Isolated From Clinical Specimens (1026 defa görüntülendi)
331 - 338
Bülent SÜMERKAN, Selma DUVAN GÖKAHMETOĞLU, Bilgehan AYGEN, Selma KARAGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Solunum Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokokların Gruplandırılması ve Bazı Kemoterapötiklere Duyarlılıkları
Grouping of Beta Hemolytic Streptococci Isolated From Respiratory Tract Infections and Their Susceptibility to Some Chemotherapeutics (1047 defa görüntülendi)
339 - 344
Rahmiye BERKİTEN, Dilara S. GÜROL 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direncinin Üç Ayrı Yöntemle Saptanması ve Metisiline Dirençli Suşların İn Vitro Mupirosin Duyarlılığının Araştırılması
Detection of Methicillin Resistance in Staphylococcus Aureus Strains by Three Different Methods Isolated From Clinical Specimens and Investigation of In Vitro Mupirocin Sensitivity of Methicillin Resistan Strains (1288 defa görüntülendi)
345 - 350
Işıl FİDAN, Işın AKYAR, Sevgi TÜRET, Seyyal ROTA 
[Özet ] [PDF ] 
 İdrar Yolu Enfeksiyonu Ön Tanısı ile Başvuran Olgularda İdrar Örneklerinin Mikrobiyolojik Olarak Değerlendirilmesi: İki Yıllık Bir Çalışma
Microbiological Evaluation of Urine Samples Taken From Patients With Urinary Tract Infection Symptoms: A Study for Two Years (1193 defa görüntülendi)
351 - 361
Efsun AKBAŞ, Pınar ZARAKOLU, Orhan Cem AKTEPE, Aslı TUNCER, Hakan AKBAYRAK, Hülya ALTINYOLLAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanede Yatan ve Ayaktan Başvuran Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere İn Vitro Duyarlılıklarının Araştırılması
Assessment of Antibiotic Susceptibilities of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Hospitalized Patients and Outpatients (1023 defa görüntülendi)
363 - 367
İffet PALABIYIKOĞLU, J. Sedef BENGİSUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Tanısında Auramine-Rhodamine Boyama Yönteminin Güvenilirliği
The Reliability of Auramine-Rhodamine Staining Technique in the Diagnosis of Tuberculosis (1114 defa görüntülendi)
369 - 374
Belma DRUPINAR, Asuman BİRİNCİ, Murat GÜNAYDIN, Ahmet SANİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelikte Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı
The Prevalence of Asymptomatic Bacteriuria in Pregnant Women (1071 defa görüntülendi)
375 - 381
Özlem TÜNGER, Semra ORUÇ, Beril ÖZBAKKALOĞLU, Semra KURUTEPE, Yıldız UYAR, Refik ÇAPANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı Kronik Hepatit B Virus Enfeksiyonlarında HLA Antijenlerinin Değerlendirilmesi
Relation to HLA Antigenes of Chronic Active Hepatitis B Virus Infections in Childhood (1204 defa görüntülendi)
383 - 389
M. HELVACI, B. ÖZKAYA, F. KARAASLAN, I. ÇOKER, E. ÖZBAL, E. KASIRGA, I. YAPRAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Cytomegalovirus (CMV) Antijenemi Testinde İki Farklı Monoklonal Antikorun Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Monoclonal Antibodies in Cytomegalovirus (CMV) Antigenemia Test (1275 defa görüntülendi)
391 - 397
Dilek ÇOLAK, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek TUNCEr, Çağrı ERGİN, Gönül MUTLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Standart Tüp Aglütinasyonu ile Brusellozis Serolojik Tanısında Üç Farklı Antijenin Karşılaştırılması
Comparison of Three Different Antigen Preparations in Serodiagnosis of Brucellosis with Standard Tube Agglutination (1182 defa görüntülendi)
399 - 403
H. HASMAN, B. DOKUZOĞUZ, H. ERDOĞAN, S. T. MEMİŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetleri (1 defa görüntülendi)405 - 409