Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 31 Sayı: 1 Ocak 1997
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 31 Issue: 1 January 1997
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Helicobacter Pylori Saptanmasında Modifiye Brown-Brenn Gram Boyama Yönteminin Yeri
Detection of Helicobacter Pylori by Using Modified Brown-Bernn Gram Straining Method (1224 defa görüntülendi)
1 - 11
Akif ALADAĞ, Yurdanur AKGÜN, Varol ŞAHİNTÜRK, Firdevs GÜRER, Tülay SARIÇAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Anaerop Enfeksiyon Ön Tanılı Hastaların Klinik Örneklerinden İzole Edilen Anaerobik Bakteriler
Anaerobic Bacteria Isolated From Clinical Specimens of Patients with Suspected Anaerobic Infections (1299 defa görüntülendi)
13 - 20
Bengül DURMAZ, Neşe TAŞTEKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Üretral Akıntı Nedeniyle Başvuran Hastalarda Mikrobiyolojik Etkenlerin Araştırılması
Detection of Etiologic Agents in Patients with Urethral Discharge (1566 defa görüntülendi)
21 - 27
Sevtap ARIKAN, Ferda TUNÇKANAT, Ali TEKİN, İlhan ERKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Orak Hücre Anemili Hastalarda Pnömokokal Kapsül Polisakkarit Aşısının İmmunojenitesi
Immunogenicity of Pneumococcal Capsullar Polysaccharide Vaccine in the Patients with Sickle Cell Anemia (1036 defa görüntülendi)
29 - 37
Filiz KİBAR, Fatih KÖKSAL, Mehmet S. SERİN, Yurdanur KILINÇ, Erol AKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de Aminoglikozit Antibiyotiklere Direnç Mekanizmalarının İncelenmesi: Trakya Üniversitesi'nin Sonuçları
Survey of the Aminoglycoside Resistance Mechanisms in Turkey: Results of Trakya University (1040 defa görüntülendi)
39 - 45
Metin OTKUN, Filiz AKATA, Murat TUĞRUL, Bahri TEKER, Volkan DÜNDAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa ve Escherichia Coli Suşlarının Tikarsilin/Klavulanik Asit ve Piperasilin/Tazobactama Karşı Duyarlılıklarının Karşılaştırılması
Comparison of the Susceptibility of Pseudomonas Aeruginosa and Escherichia Coli, Isolated From Clinical Specimens to Ticarcillin, Ticarcillin/Clavulanic Acid and Piperacillin/Tazobactam (1066 defa görüntülendi)
47 - 51
Selahattin ATMACA, Kadri GÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Genitoüriner Sistem Tüberkülozunda Kısa Süreli Tedavi
Evaluatino of Short Term Antituberculosis Therapy in the Genitourinary Tuberculosis Patients (1346 defa görüntülendi)
53 - 60
Atila TATLIŞEN, Bekir KENAN, Gürkan ÖRSKIRAN, İbrahim GÜLMEZ, Mustafa KARACAGİL 
[Özet ] [PDF ] 
 Gıda Elleyicilerinde Burun Portörlüğü ve İzolatların Antibiyotik Duyarlılığı
Nasal Carriage in Food-Handlers and Antibiotic Sensitivities of the Isolates (1223 defa görüntülendi)
61 - 67
Saim DAYAN, İrfan SEVİNÇ, Ali ŞENGÜL, Sabahattin YILMAZ, Aziz HACIBEKTAŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yenidoğan Sarılıklı Bebeklerde Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirus Antikorlarının Pozitifliği ve Etiyolojideki Rolü
Seropositivity of Toxoplasma, Rubella and Cytomegalovirus in Newborn Jaundice and Their Relevance in Aetiology (1336 defa görüntülendi)
69 - 75
Salih HOŞOĞLU, Celal DEVECİOĞLU, Mehmet BOŞNAK, Celal AYAZ; M. Farut GEYİK, Ahmet YARAMIŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Etkeni Belirlenemeyen Aplastik Anemili Bir Hepatit Olgusu
Hepatitis of Unknown Etiology and Aplastic Anemia: A Case Report (1074 defa görüntülendi)
77 - 81
Emine SÖNMEZ, Yasemin ÇINAR, Servet SERBEST, İsmet AYDOĞDU 
[Özet ] [PDF ] 
 Filariazis: Bir Olgu Sunumu
Filariasis: A Case Report (1274 defa görüntülendi)
83 - 87
Nursel ÖZ, Canan AĞALAR, Rühçan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Chlamydia Pneumoniae: Genel Özellikleri, Klinik Önemi Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Chlamydia Pneumoniae: General Characteristics Clinical Significance, Idendification Methods and Treatment (1362 defa görüntülendi)
89 - 96
Dürdal US 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)97 - 101