Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 30 Sayı: 2 Nisan 1996
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 30 Issue: 2 April 1996
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Enterokolitli Hastalarda Etken Olarak E. Coli O157: H7'nin Araştırılması
Screening of E. Coli O157: H7 as an Enteric Pathogen From Patients with Enterocolitis (1021 defa görüntülendi)
119 - 123
Özgür AKÇA, Firdevs AKTAŞ, Fatma ULUTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Typhimurium İzolatlarının Çeşitli Antimikrobiklere İn Vitro Direnci
In Vitro Antimicrobial Resistance of Salmonella Typhimurium Isolates (977 defa görüntülendi)
125 - 128
Pınar ZARAKOLU, Nilgün KARABIÇAK, Özgür ÖNCÜL, Engin GÜVENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Haemophilus Influenzae, Moraxella Catarrhalis, Streptococcus Pneumoniae ve Streptococcus Pyogenes'in Çeşitli Antibiyotiklere Karşı İn-Vitro Duyarlılıkları
The In-Vitro Activity of Various Antibiotics Against Haemophilus Influenzae, Moraxella Catarrhalis, Streptococcus Pneumoniae and Streptococcus Pyogenes (1100 defa görüntülendi)
129 - 137
Burçin ŞENER, Deniz GÜR; Bülent SÜMERKAN, A. Nedret KOÇ, Ayfer GÜNALP, Serhat ÜNAL, H. Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Staphylcoccus Epidermidis Suşundan Elde Edilen Slime Maddesinin İnsan Periferik Kan Mononükleer Hücrelerinden Tümör Nekroz Faktörü (TNF) ve İnterferon Gama (IFN-γ) Salgılanması Üzerine Etkisi
Effect of Staphylococcus Epidermidis-Extracted Slime Substance on Tumour Necrosis Factor (TNF) and Interferon Gamma (IFN-γ) Production From Human Peripheral Blood Mononuclear Cells (1028 defa görüntülendi)
139 - 146
Cemalletin AYBAY, Kayhan ÇAĞLAR, Turgut İMİR, Nedim SULTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ondukuz Mayıs Üniversitesi Hastanesinde Hastane Enfeksiyonları
Nosocomial Infections in Ondokuz Mayıs University Hospital (1018 defa görüntülendi)
147 - 152
Ahmet SANİÇ, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Yunus NAS, Murat GÜNAYDIN, Ayşe GÜÇLÜ, Nuran GÜRSES 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Pseudomonas Türleri ve İmipenem Duyarlılıkları
Imipenem Susceptibility of Pseudomonas Strains Isolated From Nosocomial Infections (1093 defa görüntülendi)
153 - 158
Esin ŞENOL, Nedim SULTAN, Semiha ÖZKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 İnfertillerde ve Genital Enfeksiyonu Olan Kadınlarda Chlamydia Trachomatis Sıklığı
The Prevalence of Chlamydia Trachomatis in the Women with Genital Infection and in Infertile Women (1008 defa görüntülendi)
159 - 163
Mehmet Cudi EKİNGEN, Adnan SEYREK, Zülal AŞÇI, Ahmet OYGEN, Ahmet KİZİRGİL, Mustafa YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Beyin Omurilik Sıvısından Polio ve Diğer Enterovirus İzolasyonlarının Değerlendirilmesi
Characterization of Polio and Other Enteroviruses Isolated From the Cerebrospinal Fluid (997 defa görüntülendi)
165 - 169
İffet ALAEDDİNOĞLU, Aynur USUL, Tahsin DOĞAN, Çiğdem ARTUK 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Kaynaklı Kandidüri
Hospital-Associated Candiduria (1028 defa görüntülendi)
171 - 176
Belma DURUPINAR, Ahmet SANİÇ, Ayhan PEKBAY, Murat GÜNAYDIN, Şahin ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Transüretral Operasyonlar Sonrası Üriner Sistem Enfeksiyonlarından Korunma Povidon-İodine ile Mesane İrrigasyonu
Bladder Irrigation with Povidone-Iodine in Prevention of Urinary Tract Infections After Transurethral Operations (981 defa görüntülendi)
177 - 182
Ahmet DANIŞMAN, Fatih HADİMOĞLU, Mehmet BAYKARA, Erdal KUKUL, Erol GÜNTEKİN, Metin SEVÜK 
[Özet ] [PDF ] 
 Enzim Tipi Protez Temizleme Ajanlarının Protez Aster Materyalini Temizlebilme Özelliğinin Mikrobiyolojik Olarak İncelenmesi
Microbiologic Investigation of Cleanability of the Denture Lining Materials by the Enzyme Type Denture Cleanser Agents (986 defa görüntülendi)
183 - 188
Aysun ÜNLÜ; Sema YAVUZ, Serap OMURTAY, Sevil ŞAHMALI 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Diabetik Bir Hastada Rino-Orbito-Serebral Zigomikozis
Rhino-Orbito-Cerebral Zygomycosis: Report of a Diabetic Case (1016 defa görüntülendi)
189 - 195
Emine SÖNMEZ, Turan ASLAN, Nurhan KÖKSAL, Tamer BAYSAL, Abdullah AYDIN, Levent SAYDAM 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Aminoglikozit Antibiyotiklere Direnç Mekanizmalır ve Türkiye'deki Durum
Resistance Mechanisms to Aminoglycoside Antibiotics with Reference to Turkish Isolates (1052 defa görüntülendi)
197 - 204
Deniz GÜR 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)205 - 207