Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 29 Sayı: 4 Ekim 1995
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 29 Issue: 4 October 1995
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Staphylococcus Aureus Suşlarında Bazı Makrolid Antibiyotiklere ve Trimetoprim-Sulfametoksazole Duyarlılığın Metisilin Direnciyle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
In Vitro Activity of Some Macrolide Antibiotics and Trimethoprim-Sulfamethoxazole Against Staphylococcus Aureus Isolates with Respect to Methicillin Resistance (1279 defa görüntülendi)
333 - 337
Sevtap ARIKAN, Ferda TUNÇKANAT, Meral ÖZALP, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Beta-Laktamaz Etkileri ve Üçüncü Kuşak Sefalosporinlere Duyarlılıkları
Beta-Lactamase Activity of Escherichia Coli Strains Isolated From Urinary Tract Infections and Their Susceptibility to Third Generation Cephalosporins (1032 defa görüntülendi)
338 - 343
Mutlu ÖZER, Gönül MUTLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Antipsudomanal Antibiyotiklerin Minimum İnhibitör ve Bakterisidal Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması
Comparison of Minimal Inhibitory and Bactericidal Concentrations of Antipseudomonal Antibiotics (1238 defa görüntülendi)
344 - 351
Nilap ÇÖPLÜ, Pınar ZARAKOLU, Engin GÜVENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Gaita Örneklerinden İzole Edilen Salmonella Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılığı
Antibiotic Susceptibility of Salmonella Strains Isolated From Faeces (1092 defa görüntülendi)
352 - 356
Murat GÜNAYDIN, Ahmet SANİÇ, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Müjgan PİRİNÇCİLER 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Obstrütif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olanların Balgamlarında Moraxella Catarrhalis'in Sıklığı
Incidence of Moraxella Catarrhalis in the Sputa of Patients with Chronic Obstructive Lung Disease (964 defa görüntülendi)
357 - 364
Masoumeh ASLANI MEHR, Ayşe YÜCE, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplumun Çeşitli Gruplarında Tetazona Karşı Antitoksin Seviyelerinin Araştırılması
Detection of Antitoxin Levels Against Tetanus in Various Groups of Community (1138 defa görüntülendi)
365 - 369
Gülüzar AKYOL, Bülent BAYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Antalya Yöresinde Rickettsia Conorii Antikorlarının Araştırılması
Investigation of Rickettsia Conorii Antibodies in Antalya Region (971 defa görüntülendi)
370 - 374
Tümer VURAL, Çağrı ERGİN, Ahmet E. KURŞUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağında Akut OTİTİS Media Tedavisinde Klaritromisin
Clarithromycin in the Treatment of Acute Otitis Media in Childhood (3144 defa görüntülendi)
375 - 380
İ. Zafer ECEVİT, Güler KANRA, Mehmet CEYHAN, Gülten SEÇMEER, Güliz ERDEM 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağında Aktif Sitomegalovirus (CMV) Enfeksiyonu: Retrospektif Değerlendirme
Active Cytomegalovirus (CMV) Infection in Childhood: A Retrospective Study (1792 defa görüntülendi)
381 - 387
Çağatay BİLEN, Türkan PATIROĞLU; Neşide ÇETİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B Virus Enfeksiyonlu Olgularda Serum Kortizol Düzeyi Prognostik Anlamı
Sera Cortisol Levels in Patients with Chronic Hepatitis B Virus Infection and Its Prognostic Significance (959 defa görüntülendi)
388 - 396
Can Polat EYİGÜN, Saim DAYAN; Ali ŞENGÜL, Volkan ÖZGÜVEN; Ö. Hilmi ALGA, Aziz HACIBEKTAŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hemodiyaliz Hastalarında HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Prevalansı
The Prevalence of HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV and Anti-HIV Antibodies in Chronic Hemodialysed Patients (1013 defa görüntülendi)
397 - 403
Şürkü ULUSOY, Cihangir EREM, Bülent A. KARDEŞ, Ercüment OVALI, İftihar KÖKSAL, Ziya MOCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Farklı Risk Gruplarında Hepatit C Seropozitifliği
Hepatitis C Seropositivity in Different Risk Groups (987 defa görüntülendi)
404 - 409
Ömer POYRAZ, İlyas DÖKMETAŞ, Ferhan CANDAN, Nevzat YALÇIN, Gülendame SAYGI 
[Özet ] [PDF ] 
 Erlihiyozis
Ehrlichiosis (1022 defa görüntülendi)
424 - 428
Halis AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bronkoalveolar Karsinomlu Bir Olguda Isospora Belli
Isospora Belli in a Case with Bronchoalveolar Carsinoma (1062 defa görüntülendi)
410 - 413
Hüseyin KILIÇ, Bülent SÜMERKAN, A. Nedret KOÇ, Ali ÜNAL, Emine SEHMEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Kronik Yorgunluk Sendromu ve Epstein Barr Virus ile İlişkisi
Chronic Fatigue Syndrome and Its Relations with Epstein Barr Virus (1083 defa görüntülendi)
414 - 423
Ziya Cibali AÇIKGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)429 - 433