Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 28 Sayı: 3 Temmuz 1994
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 28 Issue: 3 July 1994
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Mycobacterium Tuberculosis'in İzolasyonunda BACTEC Sistemi ile Löwenstein-Jensen'in Kıyaslanması ve İlaç Hassasiyetlerinin BACTEC ile Değerlendirilmesi
Comparison of the Bactes System and Löwenstein-Jensen Medium for the Isolation of Mycobacterium Tuberculosis and Determination of Drug Sensitivity with BACTEC (894 defa görüntülendi)
189 - 198
Akgün YAMAN, İsmail Hakkı DÜNDAR, Pauline AKSUNGUR, Teoman Zafer APAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bruselloz'un Serolojik Tanısında Tüp Aglütinasyon ve İndirekt Fluoresan Antikor Testlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Tube Agglutination and Indirect Fluorescent Antibody Tests in Serodiagnosis of Brucellosis (1158 defa görüntülendi)
199 - 203
Nilgün Sönmez ACAR, Jale SOYDİNÇ, Orhan ERBAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Amnion Sıvısının Antimikrobiyal Etkisi
The Antimicrobial Effect of Amniotic Fluid (884 defa görüntülendi)
209 - 209
Duygu FINDIK, İnci TUNCER, Bülent BAYSAL, Yücel FINDIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Kinolon Grubu Antibiyotiklerin Bakterilerin Morfolojik Yapılarına Etkileri
The Effect of Quinolones on the Morphological Structure of Bacteria (979 defa görüntülendi)
210 - 217
Sema YAVUZ, Semra KUŞTİMUR, Tanıl KOCAGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Basillerin Betalaktam ve Betalaktamaz İnhibitörlü Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Karşılaştırılması
Comparative in-Vitro Susceptibility of Betalactam and Betalactam/Betalactamase Inhibitor Antibiotics Against Gram Negative Rods Isolated From Urine Cultures (984 defa görüntülendi)
218 - 222
Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Murat GÜNAYDIN, Ahmet SANİÇ, Recep BÜYÜKALPELLİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1982-1993 Yılları arasında Yapılan BOS Kültürlerinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Cerebrospinal Fluid Cultivation Result Between 1982-193 in Osmangazi University, Faculty of Medicine (907 defa görüntülendi)
223 - 227
Gül DURMAZ, Tercan BOLATLI, Nuri KİRAZ, Tülay KOÇOĞLU; Yurdanur AKGÜN, Filiz AKŞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelerde Ürogenital Mycoplasma Prevalansının Saptanması
Determining the Prevalence of Urogenital Mycoplasma in Pregnants (971 defa görüntülendi)
228 - 234
Mehmet AYDIN, Nuri DANIŞMAN, Tamay ÜLKÜ, Oya GÖKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Hastane Enfeksiyonları: Ön Rapor
Nosocomial Infections in Akdeniz University Hospital: Preliminary Report (1013 defa görüntülendi)
235 - 239
Gönül DİNÇ, Latife MAMIKOĞLU; Filiz GÜNSEREN, Mehmet AKTEKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hemodializ Hastalarında Hepatit C Virus Antikorları Prevalansı: Hetapit B Serolojik İşaretleri ve ALT ile İlişkisi
Prevalence of Hepatitis C Virus Antibody in Hemodialysis Patients: Correlation with Serum Alanine Aminotransferase (ALT) and Hepatitis B Serologic Markers (942 defa görüntülendi)
240 - 245
Cengiz UTAŞ, Bilge AYGEN; Ömer ÖZBAKIR, Ruhan DÜŞÜNCEL, Mehmet DOĞANAY, Mehmet YÜCESOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuk Hastanesi Personelinde Hepatit B Seroprevalansı
Hepatitis B Seroprevalence in Children's Hospital (1038 defa görüntülendi)
246 - 249
Feyzullah ÇETİNKAYA, Nuran GÜRSES, Murat AYDIN, Davut ALBAYRAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Hepatit A ve B Enfeksiyonlarında Viral İşaretler İmmünoglobulin ve Kompleman Düzeyleri
Viral Markers, Serum Immunoglobulins and Complement Levels in Acute Hepatitis A and B Infetions (1370 defa görüntülendi)
250 - 258
Şükran KÖSE, Hasan ÇOLAK, Gaye USLUER 
[Özet ] [PDF ] 
 Gıda Üzerine Çalışanlarda HBsAg'ın ELISA ile Araştırılması
Investigation of HBsAg on the Group of Food Workers by ELISA (855 defa görüntülendi)
259 - 265
A. Tevfik CENGİZ, Mehmet KIYAN, Muzaffer GÖZ, Güllü İştar DOLAPÇI, Meltem TİBET, Aykut MISIRLIGİL 
[Özet ] [PDF ] 
 HBV-DNA Negatif Kronik HBsAg Taşıyıcısı Bir Olguda Hepatit Delta Virus Enfeksiyonu
Hepatitis Delta Virus Infection In A HBV-DNA Negative Chronic HBsAg Carrier Patient (1436 defa görüntülendi)
266 - 270
Neziha YILMAZ, Emel ARIBAŞ, Mustafa Aydın ÇEVİK, Mustafa ULUKANLIGİL 
[Özet ] [PDF ] 
 Etil-Metan Sülfonat Uygulaması ile Bacillus Thuringiensis Mutantlarının Elde Edilmesi
Mutant Bacillus Thuringiensis Strains Obtained by Using Ethyl-Methane Sulphonate (1050 defa görüntülendi)
271 - 278
Gönül ÇETİNKAYA, M. Lütfi ÇAKMAKCI 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Koloni Stimulan Faktörler
Colony Stimulating Factors (1276 defa görüntülendi)
279 - 285
Hilal KART 
[Özet ] [PDF ] 
 İnterlökinler
Interluekins (1107 defa görüntülendi)
286 - 293
Gülüzar AKYOL 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)294 - 298