Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 28 Sayı: 2 Nisan 1994
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 28 Issue: 2 April 1994
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarının İzolasyonunda 'Oxacillin-Mannitol-Salt Agar' Besiyerinin Kullanılması
The Use of 'Oxacillin-Mannitol-Salt Agar' for Isolation of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (1019 defa görüntülendi)
93 - 98
Ferda TUNÇKANAT, Meral ÖZALP, Sevtap ARIKAN, Cumhur ÖZKUYUMCU, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikrobakteriyel A-60 Antijeni Kullanılarak Aktif Tüberküloz Tanısında Enzim İmmun Assay'ın Yeri
The Value of Enzyme Immun Assay Using Mycobacterial A-60 Antigen in the Diagnosis of Active Tuberculosis (908 defa görüntülendi)
99 - 105
Mine YÜCESOY, Ayşe YÜCE, Reza HASHEMPOOR, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Borrelia Burgdorferi ile İlişkili Olabilecek Semptomları Olan Hasta Grubunun Lyme Serolojisi Yönünden Değenlendirilmesi
The Evaluation of Lyme Serology in Patients with Symptoms Which May Be Related with Borrelia Burgdorferi (1573 defa görüntülendi)
106 - 112
Serap UTAŞ, Yıldız KARDAŞ, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Bakteriyel Vajinozis Tedavisinin İzlenmesinde Basit Metodlar: Clue Cell ? Whiff Test
Simple Methods in the Follow-Up of Bacterial Vaginosis: Clue Cell ? Whiff Test (1555 defa görüntülendi)
113 - 117
Nuri DANIŞMAN, Mehmet AYDIN, Ömer ÇOBANOĞLU, Şelale ÖZMEN, Oya GÖKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Süperatif Lenfadenitten İzole Edilen Salmonella Typhimurium
Salmonella Typhimurium Isolated From Superative Lymphadenitis (901 defa görüntülendi)
118 - 121
Füsun ERLER, Elif ARIBAL, Buket CİCİOĞLU, Birsel ERDEM 
[Özet ] [PDF ] 
 Campylobacter Türlerinin Çeşitli Antibiyotiklere İn Vitro Duyarlılığı
In Vitro Susceptibility of Campylobacter Species to Several Antibiotics (1047 defa görüntülendi)
122 - 126
Özay Arıkan AKAN, Gülşen HASÇELİK, Yakut AKYÖN, Kadriye YURDAKÖK 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzolğe Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarının Sefuroksim ve Diğer Bazı Antimikrobiyallere Duyarlılığı
The Sensitivity of Staphylococcus Aureus Trains Isolated From Different Clinical Specimens to Cefuroxime and Some Other Antimicrobial Agents (892 defa görüntülendi)
127 - 130
E. İnci TUNCER, Mahmut BAYKAN, Hilal KART, Bülent BAYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Shigella İzolatlarının Antimikrobiyal Duyarlılıkları
Antimicrobial Susceptibilities of Shigella Isolates (889 defa görüntülendi)
131 - 136
Bülent SÜMERKAN, Emine SEHMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Eskisehir'de Bazı Gram Negatif Bakterilerin Antimikrobik Duyarlılık Sonuçları
The Antimicrobial Susceptibilities of Some Gram Negative Bacteria in Eskisehir (901 defa görüntülendi)
137 - 144
Tercan POLATLI, Yurdanur AKGÜN, Haluk GÜRİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklık Kişilerde Antikardiyolipin ve Diğer Otoantikorların Sıklığının Araştırılması
The Prevalence of Anticardiolipin and Other Autoantibodies in a Healthy Population (937 defa görüntülendi)
145 - 151
Siavosh SALMANZADEH AHRABI, Sibel ERGÜVEN, Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelik Sorunları Bulunan Anne Serumlarında ve Bebeklerin Kordon Serumlarında ELISA ile Epstein-Barr Virus (EBV) IgG ve IgM Antikorlarının Araştırılması
Detection of Epstein-Baar Virus (EBV) IgG and IgM Antibodies with ELISA in Sera of Cord and Mothers with Problems Druing Pregnancy (1068 defa görüntülendi)
152 - 159
Lügen CENGİZ, A. Tevfik CENGİZ, Mehmet KIYAN, Fadıl KARA, M. Şahin UĞUREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Böbrek Transplantasyonu Alıcılarında Sitomegalovirus İnfeksiyonu
Cytomegalovirus Infection in Renal Transplant Recipients (881 defa görüntülendi)
160 - 165
Ayşın ZEYTİNOĞLU, Selda ERENSOY, Ahmet ÇOKER, Altınay BİLGİÇ, Cahit GÜNHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de 4-12 Yaş Grubu Çocuklarda ELISA Metodu ile Sitomegalovirus Antikorlarının Araştırılması
Detection of Cytomegalovirus Antibodies Amongst 4-12 Years Aged Children by ELISA Method in Turkey (910 defa görüntülendi)
166 - 169
Mete F. TOPPARE, Oktay ÖZTÜRK, Füsun KİTAPÇI, Dursun A. ŞENSES, Safa KAYA, Uğur DİLMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 1986-1992 Yıllıranıda Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Parazitoloji Laboratuvarında Dışkının Parazitolojik İnceleme Sonuçları
The Prasitological Examination Results of Stool in Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Parasitology Laboratory Between 1986-1992 (883 defa görüntülendi)
170 - 174
Pınar ZARAKOLU, Gülen AYDIN, Nilay ÇÖPLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Kandida Patogenezinde Rol Oynayan Faktörler
Factor That Effect Candida Pathogenesis (964 defa görüntülendi)
175 - 181
Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)182 - 188