Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 27 Sayı: 3 Temmuz 1993
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 27 Issue: 3 July 1993
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Beyin Omurilik Sıvısındaki Bakteriyel Antijenlerin Belirlenmesinde, Lateks Aglütinasyon ve Koaglütinasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparative Evaluation of Latex Agglutination and Coagglutination for Detection of Bacterial Antigens in Cerebrospinal Fluid (1062 defa görüntülendi)
185 - 190
Ergin AYAŞLIOĞLU, Tuncay Hasip SÖZEN, Şengül ÖZKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinal Akıntı Örneklerinden Gardnerella Vaginalisin İzolasyonu
Isolation of Gardneralla Vaginalis From Vaginal Discharges (921 defa görüntülendi)
191 - 195
Handan KÖKSALAN, Nuran ESEN, Mustafa ÇAĞATAY, Necla TÜLEK, Ali MERT 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik ve Mikrobiyolojik Olarak Dermatofitozis Tanısı Konulan Olgularda Etken Olan Dermatofitlerin Saptanması
Identification of the Dermatophytes in Patients Clinicially and Microbiologically Diagnosed as Dermatophytosis (1239 defa görüntülendi)
196 - 202
Hasan KILIÇ, Farut Ulvi ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kalsiyum İyonlarının Escherichia Coli Hemolizin Aktivasyonundaki Yeri
The Effect of Calcium Ions on the Activation of Escherichia Coli Hemolysin (1010 defa görüntülendi)
203 - 210
Hakan ABACIOĞLU, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas Aeruginosa'ya Karşı İn Vitro Antibiyotik Hassasiyet Çalışmalarında İnokulum Konsantrasyonunun Etkisi
The Effect of Inoculum Concentration on Antibiotic Susceptibility Tests Against Pseudomonas Aeruginosa (932 defa görüntülendi)
211 - 215
Pınar ZARAKOLU, Nilay ÇÖPLÜ, Engin GÜVENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Hastalık Materyallerinden İzole Edilen Bakteri Suşlarının Sefoperazon ve Sulbaktam/Sefoperazon Kombinasyonuna Karşı Duyarlılıklarının İn-Vitro Araştırılması
In-Vitro Susceptibilty to Cefoperazone and Sulbactam/Cefoperazone Combination of Various Bacterial Strains Isolated From Clinical Materials (955 defa görüntülendi)
216 - 220
A. Murat AKSOY, Murat ÖZSAN, Onur URAL, Hayati EKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane veya Hastane Dışı Enfeksiyonlara Neden Olan Bazı Gram Negatif Bakterilerin Çeşitli Antimikrobiklere Duyarlılıkları
The Antimicrobial Susceptibility Patterns of Some Gram Negative Bacteria Causing Hospital or Community Acquired Infections (856 defa görüntülendi)
221 - 227
Gaye USLUER, Nazan BAŞIBÜYÜK, Hasan ÇOLAK, Filiz AKŞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Enfeksiyonlarında Ofloksasin Tedavisi
Ofloxacin Treatment of Salmonella Infections (918 defa görüntülendi)
228 - 232
Serpil ÜNLÜ, Dilek ARMAN, Gültekin ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Transseksüel ve Homoseksüellerde, ELISA ile, Chlamydia Trachomatis IgG'nin Gösterilmesi
Detection of Chlamydia Trachomatis IgG with ELISA in Homosexulas and Transsexulas (969 defa görüntülendi)
233 - 240
Mehmet KIYAN, A. Tevfik CENGİZ, Özer KENDİ, M. Şahin UĞUREL, Yaşar BİLGE, A. Rıza TÜMER 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik HBV Enfeksiyonu ile Doku Grupları Arasındaki İlişki
HLA-A, B, C and Dr Antigens in Chronic Hepatitis B Infection (801 defa görüntülendi)
241 - 248
Aziz HACIBEKTAŞOĞLU, Altuğ BARUT, Ali İNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Genelev Kadınlarında ve Düşük Yapan Kadınlarda Chlamydia Trachomatis IgA ve IgG Antikorlarının Araştırılması
Investigation of Chlamydia Trachomatis IgA and IgG Antibodies in Prostitutes and Women Having Spontaneous Abortion (1048 defa görüntülendi)
249 - 253
Ömer POYRAZ, M. Zahir BAKICI, Mehmet BAKIR 
[Özet ] [PDF ] 
 Rektus Kası İçinde Gelişen Aktinomikoz Absesi (Bir Olgu Nedeniyle)
An Actinomycosis Abscess Formed in Rectus Muscle (1134 defa görüntülendi)
254 - 258
Nuri KİRAZ, Bekir YAŞAR, Enver İHTİYAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Non-A, Non-B/C Hepatiti
Hepatitis Non-A, Non-B/C (899 defa görüntülendi)
259 - 265
Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Peptik Ülser Etiyolojisinde Helicobacter Pylori'nin Rolü ve Tedavisi
Helicobacter Pylori and Its Role in Peptic Ulcer Disease and Theraphy (928 defa görüntülendi)
266 - 270
Haydar KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)271 - 274