Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 26 Sayı: 4 Ekim 1992
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 26 Issue: 4 October 1992
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Streptococcus Pneumoniae Suşlarında Penisilin Direnci
Penicillin Resistance in Streptococcus Pneumoniae Strains (1048 defa görüntülendi)
307 - 313
Ferda TUNÇKANAT, Özay AKAN, Deniz GÜR, H. Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Viral Hepatitlerde Serum Kompleman C3 ve C4 Düzeyleri
Complement C3 and C4 Serum Concentrations in Acute Viral Hepatitis (1121 defa görüntülendi)
314 - 319
Fatih Tekin ÖZER, Altuğ BARUT, Ali İNAL, Aziz HACIBEKTAŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Aktif Akciğer Tüberkülozunda Antijen 60'a Karşı Oluşan Antikorların ELISA ile Saptanmasının Tanı Değeri
Diagnostic Value of Antibodies to Antijen 60 with ELISA in Active Pulmonary Tuberculosis (891 defa görüntülendi)
320 - 328
Volkan DÜNDAR, Reha BARAN, Ayşe AKGÜL, Cengiz GÜNEY 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit A ve Hepatit B Enfeksiyonlarının Birlikte Görülme Durumu
Simultaneous Occurence of Hepatitis A and Hepatitis B Infections (877 defa görüntülendi)
329 - 332
Ömer POYRAZ, Muharrem GÖKOĞLU; Yasemin ÖZTOP 
[Özet ] [PDF ] 
 Subinhibitör Antibiyotik Konsantrasyonlarının Bakterilerde Direnç Gelişimi Üzerine Etkileri
In Vitro Resistance Development in Bacteria Exposed to Subinhibitory Concentrationsk of Antibioticks (930 defa görüntülendi)
333 - 337
Fügen ÇOKÇA, Gültekin ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberkülozun Serolojik Tanısında Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Testinin Önemi
Importance of Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) in the Serodiagnosis of Tuberculosis (930 defa görüntülendi)
338 - 343
Belma DURUPINAR, Sema YANBEYİ, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Murat GÜNAYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kağıt Paraların Bakteriyolojik İncelenmesi
Bacteriological Examination of the Currency Notes (1031 defa görüntülendi)
344 - 348
Paşa GÖKTAŞ, Gülten OKTAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Kadavra Havuzlarında Kullanılan Antimikrobiyal Ajanların Uygun Konsantrasyonlarının Araştırılması
Investigation for Appropriate Concentrations of Antimicrobial Agents in Cadaveric Pools (1209 defa görüntülendi)
349 - 354
Mustafa SARSILMAZ, Yasin ARİFOĞLU, Serdar TUNCER, Doğan AKŞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Bradyhizobium Suşlarının Antimikrobiyal Maddeler Varlığında Üreme Durumları
The Growth of Certain Bradyrhizobium Strains in the Presence of Antimicrobial Substances (956 defa görüntülendi)
355 - 358
Kamuran AYHAN, Velittin GÜRGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hamile Kadınlarda HSV-1 ve HSV-2 Antikorlarının Dağılımı
Distribution of HSV-1 and HSV-2 Antibodies in Pregnant Women (1175 defa görüntülendi)
359 - 366
Gürsel ARSEVEN, Erdal TUNCEL, Şengül TUNCEL, Emine SÖNMEz, A. Kadir GÜLEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Dermatofitozların Laboratuvar Tanısında Direkt Bakı ve MSDA ile MTDM Besiyerlerinde İzolasyon Oranlarının Karşılaştırılması
The Comparison of Direct Microscopic Examination and the Isolation Rate on MSDA With MTDM in the Laboratory Diagnosis of the Dermatophytoses (1041 defa görüntülendi)
367 - 372
Şükran YAVUZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Polimeraz Zincir Reaksiyonu
Polymerase Chain Reaction (PCR) (968 defa görüntülendi)
373 - 378
Tülay YALÇINKAYA, Tülay KOÇOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Antinükleer Antikorlar ve Hastalıklarla İlişkileri
Antinuclear Antibodies and Disease Specificity (5576 defa görüntülendi)
379 - 389
Dürdal ERSÖZ US 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)391 - 394