Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 26 Sayı: 2 Nisan 1992
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 26 Issue: 2 April 1992
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Stafilokokların Biyokimyasal Tiplendirilmesi ve Bilgisayar Kullunamı
Computers and Biotyping of Staphylococci (1046 defa görüntülendi)
103 - 107
Özay Arıkan AKAN, Meral ÖZALP, Burçin ŞENER, Murat HAYRAN, Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Kaynaklardan Soyutlanan Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının FAJ Tiplendirmesi
Phage Typing of Pesudomonas Aeruginosa Strains From Various Sources (989 defa görüntülendi)
108 - 115
Gülten KANTARCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastalarda Coxsackie B Viruslara Karşı Antikor Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Andibody Levels Against Coxsackie B Viruses in Sera From Patients with Type 1 Diabetes Mellitus (1097 defa görüntülendi)
116 - 120
Gürol EMEKDAŞ, Seyyal ROTA, Semra KUŞTİMUR, Ömer KOCABEYOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Ölü veya Anomalili Bebek Doğumu Yapan Anne Serumlarında, ELISA ile Toksoplazma IgM'nin Araştırılması
Investigation of Toxoplasma IgM With ELISA Sera of Cord and Mothers Who Had Baby With Anomaly or Fetal Exitus (1227 defa görüntülendi)
121 - 130
A. Tevfik CENGİZ, Mehmet KIYAN, Lügen CENGİZ, Fadıl KARA, M. Şahin UĞUREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Süpüratif Otitis Media'da İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
The Microorganisms Isolated in Chronic Suppurative Otitis Media And Their Antimicrobial Sensitivities (1060 defa görüntülendi)
131 - 138
A. Dilek DİNÇER, Ayşe TEKELİ; Süheyla ÖZTÜRK, Suat TURGUT 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinal Akıntısı Olan Kadınlarda G. Vaginalis Mikopalzma, Üreapalzam, T. Vaginalis, Maya ve N. Gonorrhoeae ve Diğer Bakterilerin Sıklığı
The Prevalence of G. Vaginalis, Mycoplasma, Ureaplasma, T. Vaginalis, Yeast Neisseria Gonorrhoeae and Other Bacteria in Women with Vaginal Discharge (1286 defa görüntülendi)
139 - 148
Şükran YAVUZDEMİR, Sedef BENGİSUN, Çiğdem GÜNGÖR, Neva ÇİFTÇİOĞLU, Hatice ÖZENCİ, Gülşen VARDAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Yöremizde Gebe Kadınlar ve Yenidoğanlarda B Grubu Streptokok Prevalansı
The Prevalence of Grup B Streptococcus in Pregnant Women and Newborn Infants in East Anatolia (1047 defa görüntülendi)
149 - 154
Selahattin ÇELEBİ, Erdal TUNCEL, Mete BABACAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Trabzon'da Bir İlkokuln Öğrencilerinde Barsak Parazitlerinin Prevalansı ve Paraziter Hastalıklarda Eğitimin Önemi
The Prevalence of Intestinal Parasites in the Primary School Students in Trabzon and Importance of Education (1256 defa görüntülendi)
155 - 162
İftihar KÖKSAL, Çağatay Han MALKOÇ, Osman ÖZERGİN, Sema DÜĞDÜ, Funda ÖZGÜRBÜZ, Tevfik ÇAKMAK, Erdal BEŞER 
[Özet ] [PDF ] 
 İntrakranial Tuberkulom
Intracranial Tuberculoma (1254 defa görüntülendi)
163 - 169
Nuran GÜRSES, Murat AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 phPAH 247 cDNA Probunun pBR322 Plazmidinden Mini-Prep Yöntemi ile İzolasyonu
The Isolation of phPAH 247 cDNA Probe From pBR322 Plasmid by Mini-Prep Tehnique (1129 defa görüntülendi)
170 - 176
Hayat ERDEM, Engin YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Rekombinant DNA Teknolojisi
Recombinant DNA Technology (2218 defa görüntülendi)
177 - 188
Tülay KOÇOĞLU, Tülay YALÇINKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Rhizobium'larda Antibiyotiğe Dirençli Mutantların Önemi ve Ekolojik Çalışmalarda Kullanılması
The Importance of Antibiotic Resistant Mutants of Rhizobia and Their Use in Ecology (1321 defa görüntülendi)
189 - 194
Kamuran AYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)195 - 201