Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 26 Sayı: 1 Ocak 1992
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 26 Issue: 1 January 1992
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Yenikuşak Beta-Laktam Antibiyotiklere Dirençli Klebsiella ve Enterobacter Suşlarında Isoelectric Focusing Yöntemi Kullanılarak Beta-Laktamaz Enzimlerinin Tiplendirilmesi
Typing of Beta-Lactamase Enzymes by Isolelectric Focusing in Klebsiella and Enterobacter Strains Resistant to Newer Beta-Lactam Antibiotics (1139 defa görüntülendi)
1 - 11
Denir GÜR, H. Erdal AKALIN, Muzaffer BAYKAl, Faruk DOĞRUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Üriner ve Fekal Kaynaklı Escherichia Coli Suşlarında Manno-Rezistan Hemaglütinasyon (MRHA), Tip 1 Fimbriya ve Hemoliz Yapma Özelliklerinin Araştırılması
Investigation of Mannose-Resistant Hemagglutination, Type 1 Fimbriae and Hemolysin Production Among Urinary and Faecal Strains of Escherichia Coli (1082 defa görüntülendi)
12 - 16
Nihal KARABİBER, Sevgi TÜRET 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Kaynaklardan Soyutlanan Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Piyosin Tiplendirilmesi
Pyocine Typing of Pesudomonas Aeruginosa Strains From Various Sources (1105 defa görüntülendi)
17 - 25
Gülten KANTARCI 
[Özet ] [PDF ] 
 PVRV ve HDCV Kuduz Aşılarının Temas Öncesi Aşılamada Güvenirliğinin ve Koruyucu Değerinin Karşılaştırılması
Comparison of HDCV vs PVRV Pre-Exposure Immunization, Reliability and Protective Effectiveness (1099 defa görüntülendi)
26 - 36
Aziz HACIBEKTAŞOĞLU, Ali İNAL, Capolat EYİGÜN, Altuğ BARUT, Fikri Ali TÜRKAY 
[Özet ] [PDF ] 
 HBsAg (+) Annelerin Bebeklerinde Profilaksi
Prophylaxis of Babies Born to HBsAg (+) Mothers (1603 defa görüntülendi)
37 - 40
Mehmet SATAR, Neşe SAVAŞ, Mustafa N. KOZANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Transseksüel ve Homoseksüellerde Herpes Simplex Virus (HSV)-2 IgG ve IgM'nin ELISA ile Gösterilmesi
Detection of Herpes Simplex Virus (HSV)-2 IgG and IgM Antibodies with ELISA in Homosexuals and Transsexuals (3626 defa görüntülendi)
41 - 49
A. Tevfik CENGİZ, Özer KENDİ, Mehmet KIYAN, Yaşar BİLGE, Şahin UĞUREL, Ali Rıza TÜMER 
[Özet ] [PDF ] 
 Erzurum Genelevinde Çalışan Hayat Kadınlarında Hepatit B Prevelansi
The Prevalance of Hepatitis B in Prostitutes Working at Erzurum Brothel House (1042 defa görüntülendi)
50 - 55
Erdal TUNCEL, Selahattin ÇELİBİ, Mete BABACAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Brusellozis Tanısında Wright, İndirekt Coombs ve Enzim İmmuno Assay IgG Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Wright, Indirect Coombs and Enzyme Immune Assay IgG Methods in Diagnosis of Chroinc Brucellosis (1109 defa görüntülendi)
56 - 60
Hasan ÇOLAK, Gaye USLUER, İlhan ÖZGÜNEŞ, Basri KARAGÜVEN, Şaziye BARLAS 
[Özet ] [PDF ] 
 Yapıştırma Ajanı Olarak Kullanılan Kompozit Resinlerin Sitotoksik Etkilerinin Agar-Kat Yöntemi ile Gingiva Hücre Kültüründe İncelenmesi
Investigation of the Cytotoxic Effects of Composite Resin Luting Agents on Gingival Tissue Culture By Agar Overlay Method (3248 defa görüntülendi)
61 - 69
Gülbin SAYGILI, Sevil M. ŞAHMALI, Çakır GÜNEY 
[Özet ] [PDF ] 
 Botulizm: Bir Olgu Raporu
Botulism: A Case Report (1241 defa görüntülendi)
70 - 76
A. Uğur URAL, Ferit AVCU, Habip SAYAR, Cengiz BEYAN, Fikri KOCABALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Şistozomal Mesane Polibi Olgusu
A Case of Schistosomal Polip in the Urinary Bladder (1053 defa görüntülendi)
77 - 81
Levent AYDOĞANLI, Fatih TARHAN, Ali ATAN, Hasan KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Yeni Aşılar
New Vaccines (969 defa görüntülendi)
82 - 89
Ayfer ÖZIŞIK, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmun Sistemin Evrimi (Tek Hücreden İnsana)
Evolution of the Immune System (From a Cell to Man) (1046 defa görüntülendi)
90 - 96
A. Sevil BELEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)97 - 99