Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 25 Sayı: 4 Ekim 1991
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 25 Issue: 4 October 1991
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Haemophilus Influenzae Suşları ve Antibiyotiklere Duyarlalıkları
Haemophilus Influenzae Strains Isolated From Various Clinical Specimens and Their Antibiotic Susceptibilities (971 defa görüntülendi)
305 - 312
Gül DURMAZ, Tülay KOÇOĞLU, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinitli Hastaların, Vajinal Akıntı ve İdrar Kültürürün Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi
Microbiological Assessment of Urine Culture and Vaginal Discharge in Vaginitis (1135 defa görüntülendi)
313 - 320
Hasan KILIÇ, Ali ATAN, İlknur AKÖZ, Zuhal AKALIN, Erol ALPAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Teicoplanin ve Vancomycin'in Gram Pozitif Mikroorganizmalara Karşı İnvitro Aktivitileri
The Invitro Activity of Gram Positive Microorganisms Against Teicoplanin and Vancomycin (973 defa görüntülendi)
321 - 325
Yakut KAYOAKY, Gülşen HASÇELİK, Deniz GÜR, Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
 142 Beta Hemolitik Streptokokun Tanımlanmasında Kullanılan Lateks Aglutinasyon ile Basitrasin ? SXT Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Latex Agglutination and Bacitracin ? SXT Methods Used for Identification of 142 Beta Hemolytic Streptococci (1219 defa görüntülendi)
326 - 329
Nuri KİRAZ, Filiz AKŞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Siprofloksasin ve Ofloksasinin Farelerde Hücresel ve Hümoral İmmün Cevap Üzerine Etkileri
The Effects of Ciprofloxacin and Ofloxacin on the Cellular and Humoral Immune Responses in Mice (999 defa görüntülendi)
330 - 339
Gaye USLUER, Güner ULAK, Kevser EROL, Firdevs GÜRER, M. İpek CİNGİ, Mahmut ÖZDEMİR, R. Serdar ALPAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Antibiyotiklere Dirençli Shigella İzolatlarında Plazmid Analizi
Plasmid Analysis of Antibiotic Multiresistant Shigella Osolates (1100 defa görüntülendi)
340 - 348
Gülay ÖZCENGİZ, Martina McMENAMIN, Lous B. QUESNEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Siklofosfamid ve Steroid Verilen Farelerde Oluşturulan Deneysel E. Coli Sepsisinde Uygulanan Farklı Tedavilerin Akciğer Histopatolojisi Üzerine Etkileri
The Histopathological Effects of Different Treatment Models On Lung Tissue of Mice Pretreated by Cyclophosphamide and Steroid in E. Coli Sepsis (1120 defa görüntülendi)
349 - 359
E. DÜZCAN, M. BAKIR, İ. DÖKMETAŞ, M. DOĞANAY, H. GÜNEŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Silikon ve İrreversible Hidrokolloid Ölçü Materyallerine Çeşitli Dezenfektan Maddelerin Etkinliği
The Efficacy of Disinfectants on Irreversible Hydrocolloid and Silicon Impression Materials (1148 defa görüntülendi)
360 - 366
Sevil M. ŞAHMALI, Gülbin SAYGILI, Sevil BELEK 
[Özet ] [PDF ] 
 İlkokul Öğrencilerinde Barsak Parazitlerinin Araştırılması
Investigation of Intestinal Parasites in Primary School Students (1020 defa görüntülendi)
367 - 372
Serpil COŞKUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Streptococcus Lactis Suşlarının Tanımlanmasında Plazmid Profillerinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma
A Study on the Use of Plasmid Profiles for Identification of Streptococcus Lactis Strains (1029 defa görüntülendi)
373 - 380
Mustafa AKÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Perspektif: Yeni Patojenler: Branhamella Catarrhalis, Capnocytophaga Türleri, Corynebacterium Grup JK (CJK)
Perspective: New Pathogens: Branhamella Catarrhalis, Capnocytophaga spp., Corynebacterium Group JK (CJK) (1294 defa görüntülendi)
381 - 386
Sefa Can SAÇILIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Bakterilerin Sınıflandırılması
Classification of Bacüteria (1929 defa görüntülendi)
387 - 390
Ahmet ASAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)391 - 394