Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 25 Sayı: 2 Nisan 1991
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 25 Issue: 2 April 1991
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Lenfositozis Promoting Faktör (LPF) ve Filamentöz Hemaglütinin (FHA) Moleküllerinin Bağışıklama Gücünün Farelerde Buruiçi Challenge Yoluyla Belirlenmesi
Determinition of the Immune Potency of Lymphoctytosis Promoting Factor (LPF) and Filamentous Haemagglutinin (FHA) Molecules by Intranasal Challenge in Mice (936 defa görüntülendi)
131 - 137
Erkan ÖZCENGİZ, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Metisiline Dirençli Stafilokokların Stafilokokal Protein A, Bakteriyosin, DNASE ve Laktamazların İncelenmesi
A Research About Staphylococcal Protein A, Bacteriocin, DNASE and Lactamases of Methicillin Resistant Staphylococcus (994 defa görüntülendi)
138 - 143
Nedim SULTAN, Sevgi TÜRET, Turgut İMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Farkıl İki Besiyeri-Atmosfer Kombinasyonunun Boğaz Kültürlerinden A Grubu Beta Hemolitik Streptokok İzolasyonuna Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Two Different Medium-Atmosphere Combination on Isolation of Group A Beta Hemolytic Streptococci From Throat Cultures (978 defa görüntülendi)
144 - 150
Ferda TUNÇKANAT, Özay AKIN, Meral ÖZALP, Burçin ŞENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Yenidoğan Sepsisinin Erken Tanısında Laboratuvar Testlerinin Değeri
The Value of Laboratory Tests in the Early Diagnosis of Newborn Sepsis (1044 defa görüntülendi)
151 - 159
Erdal HANCIOĞLU, Nuran GÜRSES, Sabri ACAR, Hulusi KOÇAK, Kemal BAYSAL, Serap UYSAL, Murat AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Antisperm Antikorlarının Erkek İnfertilitesine Etkisi
Effect of Antisperm Antibodies in Male Infertility (1105 defa görüntülendi)
160 - 166
İftihar KÖKSAL, Güner K. ÖZGÜR, Mehmet CEYLAN, Abdullah SİVRİKAYA, Funda AKER 
[Özet ] [PDF ] 
 Bursa Yöresindeki Hepatit B Yüzey Antijen Pozitifliğinin Dağılım Özellikleri
Distribution Characteristics of Hepatitis B Surface Antigen Positivity in Bursa (963 defa görüntülendi)
167 - 172
Reşit MISTIK, Okan TÖRE, Kaya KILIÇTURGAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Değişik Yaş Gruplarında Yeni İnsan Polyoma Virusu; BK Virus Hemaglütinasyon Önlemin Antikor Düzeyleri
New Human Polyoma Virus; BK Virus Antibody Levels in Different Age Groups by Hemagglutination Inhibition Test (1292 defa görüntülendi)
173 - 177
Dürdal US, Murat HAYRAN, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Isıya Duyarlı Enterotoksin Yapan E. Coli Suşların Vero Hücrelerinde Araştırılması
Investigation of E. Coli Strains Producing Heatlabile Enterotoxin on Vero Cell Line (1209 defa görüntülendi)
178 - 186
Emine ÇAĞLAYAn, Ruhi ALAÇAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Normal Populasyonda ve Hastane Laboratuvar Personelinde Staphylococcus Aureus Burun Taşıyıcılığı
Staphylococcus Aureus Nasal Carriage in Normal Population and Hospital Laboratory Personnel (921 defa görüntülendi)
187 - 191
Nihal KARABİBER 
[Özet ] [PDF ] 
 Fekal Örneklerden İzole Edilen Salmonella Enteritidis Serovar Tarshyne Suşları
Salmonella Enteritidis Serovar Tarshyne Strains Isolated From Fecal Specimens (1078 defa görüntülendi)
192 - 193
Tülay KOÇOĞLU, Süheyla ARSLAN, Nuri KİRAZ, Yüce AYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Yeni Bir Solunum Yolu Patojeni
A New Respiratory Tract Patogen (918 defa görüntülendi)
194 - 205
Altuğ BARUT, Ali İNAL, Pekcan DEMİRÖZ, Aziz HACIBEKTAŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların İdentifikasyon ve Tedavi Sorunları
The Problems in Identification and Treatment of Group A Beta Haemolytic Streptococcus (961 defa görüntülendi)
206 - 211
Hasan KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (2 defa görüntülendi)212 - 218