Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 24 Sayı: 4 Ekim 1990
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 24 Issue: 4 October 1990
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hastane Personeli ve Hastane Dışından Kişilerde Hepatit B Yüzey Antijeni ve Antikoru Sıklığının Karşılaştırılması
A Comparison of the Frequency of Hepatitis B Surface Antigen and Antibody in Hospital an Nonhospital Personel (978 defa görüntülendi)
299 - 306
Firdevs AKTAŞ, Nihal KARABİBER, Gül Sevim SAYDAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut veya Kronik Üst Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Cytomegalovirus IgM ve IgG Varlığının Araştırılması
Investigation of CMV IgM and IgG Antibodies in the Sera of the Patients wqith Acute or Chronic Upper Respiratory Tract Infections (989 defa görüntülendi)
307 - 313
A. Tevfik CENGİZ, Haluk ATAOĞLU, Mehmet KIYAN, Hasan KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Allerjik Astım Tanılı Hastalarda İmmünoterapinin Lenfosit Alt Grupları ve Otolog Rozet Oluşumuna Etkileri
The Effects of Immunotherapy on Lymphoctyte Subsets and Autologous Rosette Formation in Allergic Asthmatic Patient (884 defa görüntülendi)
314 - 320
Şafak YALÇIN, Olcay YEĞİN, Gönül MUTLU, Suat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 İndirekt Fluoresan Antikor Test ile Antinükleer Antikor Saptanmasında Çeşitli Hücre Kültürü Antijenlerinin Kullanılması
Use of Various Cell Culture Antiges in Indirect Fluorescent Antibody Test for Detection of Antinucleer Antibody (1035 defa görüntülendi)
321 - 326
Ömer KOCABEYOĞLU, Gürol EMEKDAŞ, Nevin YÜCEL, Nurettin ÖZCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kombine Aşılarda Difteri Komponentinin Koruyucu Gücünün İndirekt Hemaglutinasyon (IHA) Yöntemiyle Belirlenmesi
The Determination of Protective Potency of Diphtheria Component in Combined Vaccines by Indirect Haemagglutination Method (968 defa görüntülendi)
327 - 335
S. Derya ÜNVER, Erkan ÖZCENGİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Streoid Verilen Farelerde Oluşturulan Deneysel E. Coli Sepsisinde Antibiyotik ile Beraber İmmünoglobulin G Tedavisi
Antibiotic and Spesifi Immunoglobulin G in the Treatment of E. Coli Sepsis in Mice Given Steroid Previously (947 defa görüntülendi)
336 - 343
Mehmet BAKIR, Mehmet DOĞANAY, İlyas DÖKMETAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Personelinde Bir İnfluenza Epidemisi
An Outbreak of Influenza in Hospital Personel (1012 defa görüntülendi)
344 - 351
Firdevs AKTAŞ, Fatma ULUTAN, Çiğdem ARTUK, Derya USTA, Kazım KURTAR, Şükran ATALAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Dönemindeki Şigella Gastroenteritlerinde Konvülsiyon (Çeşitli Risk Faktörelerinin Değerlendirilmesi)
Convulsion in Childhood Shigella Gastroenteritis (An Evaluation of Various Risk Factors) (994 defa görüntülendi)
352 - 356
Gülten SEÇMEER, Güler KANRA, Mehmet CEYHAN, F. Yaşar ANLAR, Leman YEL 
[Özet ] [PDF ] 
 B Grubu Streptokokal Endokardit
Group B Streptococcal Endocartitis (911 defa görüntülendi)
357 - 360
Özay AKAN, Gülşen HASÇELİK, Volkan KORTEN, İbrahim BARIŞTA, Muzaffer BAYKAL, Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Karadeniz'de Sporadik Kala-Azar Yöresi
Sporadic Visceral Leishmaniasis Region in Blacksea (944 defa görüntülendi)
361 - 367
Ayşenur ÖKTEN, Hilal MOCAN, İftihar KÖKSAL, Adnan YAZICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Sosyokültürel Düzeyi Farklı Okullarda Parazit Sıklığı Parazit Tesbitinde Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi
The Parasite Prevalence of Schools With Different Socioeconomical Status and Evaluation of Methods for Diagnosing Intestinal Parasitosis (986 defa görüntülendi)
368 - 378
M.K. BALCI, S. AYDOĞDU, Ö. KOÇ, B. YEŞİLBAĞ, C. YURDAYDIN, A. ÖZDEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Maksiller Sinüzit Tedavisinde Cefaclor
Acute Maxillary Sinusitis Treated with Cefaclor (1158 defa görüntülendi)
379 - 382
Atilla BÜYÜKGEBİZ, Erol KINIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Cefoperazone ve Cefoperazone-Sulbactam'ın Gram-Pozitif ve Gram-Negatif Bakteriler Üzerine Etkisi
Activitiy of Cefoperazone and Cefoperazone-Sulbactam Against Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria (930 defa görüntülendi)
383 - 385
Muzaffer BAYKAL, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Anaerobik Enfeksiyonların Patogenez ve Tedavisindeki Yeni Gelişmeler
Recent Developments in Pathogenesis and Treatment of Anaerobic Infections (1422 defa görüntülendi)
386 - 395
Latife NAMIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)396 - 399