Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 24 Sayı: 2 Nisan 1990
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 24 Issue: 2 April 1990
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de İlk Defa İzole Edilen Klebsiella Pneumoniae Kapsül Tip 48 Suşu
Klebsiella Pneumoniae Capsule Type 48 Strain Isolated for the First Time in Turkey (934 defa görüntülendi)
91 - 92
Hatice ÖZENCİ, Aydın KARAASLAN, Murat ÖZSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de ilk Defa İzole Edilen Klebsiella Pneumoniae Kapsül Tip 25 Tip 16 Suşları
Klebsiella Pneumoniae Capsule Type 25 and 16 Strain Isolated for the First Time in Turkey (975 defa görüntülendi)
93 - 94
Hatice ÖZENCİ, Aydın KARAASLAN, İnci TUNCER, Ayşe ERBOYACI 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Typhimurium Enfeksiyonlarının Bursa Yöresindeki Durumu
Salmonella Typhimurium Infections in Bursa (3391 defa görüntülendi)
95 - 102
Suna GEDİKOĞLU, Güher GÖRAL, Safiye HELVACI, Kaya KILIÇTURGAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella/Mikrozom Test Sistemi ile Bazı İnsektisitlerin Mutajeniteleri Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Mutagenicity of Some Insecticides In the Salmonella/Microsome Test System (980 defa görüntülendi)
103 - 110
Sibel SÜMER, Nural DİRİL, Afife İZBIRAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Erişkinlerde Meningokoksik Menenjit
Meningococcal Menengitis in the Adults (1150 defa görüntülendi)
111 - 119
Saniye TOPÇU, İlyas DÖKMETAŞ, Nevzat YALÇIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ciprofloxacinin Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarına Karşı İn-Vitro Antibakteriyel Etkisi ve Bu Etkinin Diğer Bazı Antibiyotiklerle Kıyaslanması
The in In-Vitro Antibacterial Activity of Ciprofloxacin Against Pesudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Various Clinical Specimens and Comparison of This Activitiy with Some Other Antibiotics (900 defa görüntülendi)
120 - 125
Burçin ŞENER, Murat HAYRAN, Tanıl KOCAGÖZ, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Asemptomatik Bakteriüri
Asymptomatic Bacteriuria in Patients with Diabetes Mellitus (911 defa görüntülendi)
126 - 132
Fahrettin KELETİMUR, Ali ÜNAL, Hatice PAŞAOĞLU, Emrullah BAŞAR, Hüseyin KILIÇ, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Yaş Gruplarında Tetanoza Karşı Saptanan Antitoksin Düzeyleri
Antitoxin Levels Agains Tetanus in Some Age Groups (946 defa görüntülendi)
133 - 139
Neşe ATABEY, Muharrem GÖKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Bacillus Subtilis Kültürüne Mikrotaşıyıcıların Uygulanması
Applications of Microcarriers to Bacillus Subtilis Culture (1041 defa görüntülendi)
140 - 143
Elif SARIKAYA, Çervin ÇIRAKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Tifonun İlk ve Son Haftalarında Semptom, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Karşılaştırılması
Comparison of Symptomos, Clinical and Laboratory Finding in the First and the Last Weeks of Typhoid Fever (1110 defa görüntülendi)
144 - 156
Emin TEKELİ, Tevfik CENGİZ, Osman YAVAŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Herpes Simpeks Ensefalitinde Erken Tanı-Tedavi ve Beyin Biyopsisi Kriterleri
Early Diagnosis-Treatment and Brain Biyopsy Criteria of Herpes Simplex Encephalitis (1119 defa görüntülendi)
157 - 163
K. Kutluk, N. Subutay ÖZTEKİN, T. ZİLELİ, B. ÖNOL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Laktik Streptokoklarda Plazmidlerin Fonksiyonel Özellikleri
Functional Properties of Plasmids in Lactic Streptococci (1048 defa görüntülendi)
164 - 176
Mustafa AKÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Yeni Enteropatojenler: Aeromonas Türleri
New Enteropathogens: Aeromonas spp. (1400 defa görüntülendi)
177 - 182
Sefa Can SAÇILIK, Seyyal ROTA 
[Özet ] [PDF ] 
  
YABANCI YAYINLARDAN ÖZETLER 
 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)183 - 185