Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 45 Sayı: 2 Nisan 2011
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 45 Issue: 2 April 2011
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Karbapenemlerin Gram-Negatif Patojenlere Karşı İn Vitro Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi: COMPACT Çalışması Türkiye Verisi
Comparative Evaluation of In Vitro Activities of Carbapenemes Against Gram-Negative Pathogens: Turkish Data of COMPACT Study (5365 defa görüntülendi)
197 - 209
Volkan KORTEN, Güner SÖYLETİR, Ata Nevzat YALÇIN, Dilara ÖĞÜNÇ, Başak DOKUZOĞUZ,
Harika ESENER, Sercan ULUSOY, Alper TÜNGER, Bilgehan AYGEN, Bülent SÜMERKAN,
Dilek ARMAN, Murat DİZBAY, Murat AKOVA, Gülşen HASÇELİK, Haluk ERAKSOY,
Seniha BAŞARAN, İftihar KÖKSAL, Gülçin BAYRAMOĞLU, Halis AKALIN, Melda SINIRTAŞ
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Salmonella Serotip Enteritidis İzolatlarının Plazmid Profil Analizi ve 'Pulsed Field' Jel Elektroforezi ile İncelenmesi
Investigation of Salmonella Serotype Enteritidis Isolates By Plasmid Profile Analysis and Pulsed Field Gel Electrophoresis (6961 defa görüntülendi)
210 - 227
Ebru US, Birsel ERDEM, Alper TEKELİ, Devran GERÇEKER, Begüm SARAN, Mehseti BAYRAMOVA, Fikret ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Gastrit ve Gastrik Kanserli Hastalarda Helicobacter pylori iceA1 ve iceA2 Genlerinin Araştırılması
Investigation of Helicobacter pylori iceA1 and iceA2 Genes in Patients with Chronic Gastritis and Gastric Cancer (3309 defa görüntülendi)
228 - 233
İhsan Hakkı ÇİFTCİ, İhsan USLAN, Fatma Hüsniye DİLEK, Gülşah AŞIK, Mihrican Aydın ÖZGÜR, Osman Nuri DİLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İç Anadolu Bölgesinde Francisella tularensis alt tür halorctica'ya Bağlı Su Kaynaklı Bir Tularemi Salgını
A Water-Borne Tularemia Outbreak Caused by Francisella tularensis subspecies halorctica in Central Anatolia Region (4553 defa görüntülendi)
234 - 247
Ayşegül ULU KILIÇ, Selçuk KILIÇ, İrfan ŞENCAN, Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK, Yunus GÜRBÜZ,
Emin Ediz TÜTÜNCÜ, Bekir ÇELEBİ, Özlem KICIMAN, Önder ERGÖNÜL
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Azalmış Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması
Investigation of Reduced Vancomycin Susceptibility in Methicillin-Resistant Staphylococci (4538 defa görüntülendi)
248 - 257
Ferit KUŞCU, Doğan Barış ÖZTÜRK, Yunus GÜRBÜZ, Emin Ediz TÜTÜNCÜ, İrfan ŞENCAN,
Serdar GÜL
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Stafilokoklarda Metisilin Duyarlılığının Belirlenmesinde Oksasilin, Sefoksitin, Seftizoksim ve Moksalaktam Disk Difüzyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Oxacillin, Cefoxitin, Ceftizoxime, and Moxalactam Disk Diffusion Methods for Detection of Methicillin Susceptibility in Staphylococci (3672 defa görüntülendi)
258 - 265
Gönül ÖZEL, Volkan ASLAN, Gül BAHAR ERDEM, Mustafa ÇAĞATAY, İrfan ŞENCAN,
Ali MERT
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Şüpheli Hastalardan Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolasyon Oranı ve Suşların BACTECTM NAP ve İmmünokromatografik TB Ag MPT64 RapidTM Testleri ile Tanımlanması
Isolation Rate of Mycobacterium tuberculosis Complex from Patients with Suspected Tuberculosis and Identification of the Strains with BACTECTM NAP and Immunochromatographic TB Ag MPT64 RapidTM Tests (4391 defa görüntülendi)
266 - 273
Muhammet Güzel KURTOĞLU, Mehmet ÖZDEMİR, Recep KEŞLİ, Birol ÖZKALP, Bülent BAYSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nocardia Klinik İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesinde E-Test ve Disk Difüzyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparative Evaluation of E-Test and Disk Diffusion Methods for Susceptibility Testing of Nocardia Species (5771 defa görüntülendi)
274 - 279
Duygu PERÇİN, Bülent SÜMERKAN, Ramazan İNCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yüksek Risk Altındaki Hastaların Klinik Örneklerinde BK ve JC Virus DNA Pozitifliğinin Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
Investigation of BK and JC Virus DNA Positivities by Real-Time Polymerase Chain Reaction in the Clinical Samples of Patients with High Risk (5628 defa görüntülendi)
280 - 287
Seyyal ROTA, Kibriya FİDAN, Gülendam BOZDAYI, Aydın DALGIÇ, Işıl FİDAN,
Gülsan SUCAK, Tuba MÜDERRİS
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Riskli Hastaların Periferal Kan Örneklerinde Sitomegalovirus Varlığının 'Shell Vial' Hücre Kültürü, Antijenemi Testi ve Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
Investigation of Cytomegalovirus Positivity in the Peripheral Blood Samples of Risky Patients by Shell-Vial Cell Culture, Antigenemia Test and Real-Time Polymerase Chain Reaction (4485 defa görüntülendi)
288 - 295
Selma GÖKAHMETOĞLU, Gülhan YAĞMUR, Fatma MUTLU SARIGÜZEL, Esma DENİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalarda Karaciğer Fibrozu Göstergesi Olarak Serum IgG, IgA ve IgM Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Serum IgG, IgA and IgM Levels as Indicators of Hepatic Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis C Infection (3995 defa görüntülendi)
296 - 305
Zehra ORTARIK, Alparslan TOYRAN, Sevinç ŞEN, Selen Z. MART KÖMÜRCÜ, Engin GÜVENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Suşlarında Antifungal Duyarlılığın ve Bazı Virülans Faktörlerinin Araştırılması ve RAPD-PCR ile Genotiplendirilmesi
Investigation of Antifungal Susceptibilities and Some Virulence Factors of Candida Strains Isolated from Blood Cultures and Genotyping by RAPD-PCR (6361 defa görüntülendi)
306 - 317
Berna GÜLTEKİN, Mete EYİGÖR, Yasin TİRYAKİ, Sevin KIRDAR, Neriman AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kandidürisi Olan Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Risk Factors in Patients with Candiduria (3294 defa görüntülendi)
318 - 324
Saygın NAYMAN ALPAT, İlhan ÖZGÜNEŞ, Osman Turgut ERTEM, Nurettin ERBEN,
Elif DOYUK KARTAL, Mustafa TÖZÜN, Gaye USLUER
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Tanımlanmasında Moleküler Yöntemlerin Öneminin Konvansiyonel Yöntemler ile Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
Evaluation of the Significance of Molecular Methods in the Diagnosis of Invasive Fungal Infections: Comparison with Conventional Methods (5011 defa görüntülendi)
325 - 335
Serdar SUSEVER, Yıldız YEĞENOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlıklı ve İmmün Sistemi Baskılanmış BALB/c Farelerde Deneysel Oral Kandidiyaz
Experimental Oral Candidiasis in Healthy and Immunocompromised BALB/c Mice (5256 defa görüntülendi)
336 - 343
Meral KARAMAN, Müge KİRAY, Vahide BAYRAKAL, H. Alper BAĞRIYANIK, Osman YILMAZ, İ. Hakkı BAHAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Deneysel Pulmoner Aspergilloz Modelinde İnterlökin-10, Tümör Nekroz Faktörü-alfa ve İnterferon-gama İfadelenmesinin Araştırılması
Investigation of Interleukin-10, Tumor Necrosis Factor-alpha and Interferon-gamma Expression in Experimental Model of Pulmonary Aspergillosis (5525 defa görüntülendi)
344 - 352
Kayhan ÇAĞLAR, Ayşe KALKANCI, Işıl FİDAN, Sibel AYDOĞAN, Kenan HIZEL,
Murat DİZBAY, Aylar POYRAZ, Semra KUŞTİMUR
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 HIV Pozitif Olgularda Okült Hepatit B Varlığının Araştırılması
Investigation of Occult Hepatitis B in HIV Infected Patients (4353 defa görüntülendi)
353 - 358
Akif ALTINBAŞ, Koray ERGÜNAY, Nursel ÇALIK BAŞARAN, Alpaslan ALP,
Didem TURGUT, Gülşen HASÇELİK, Ömrüm UZUN, Serhat ÜNAL
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HBsAg Pozitif Ebeveynlerin Çocuklarında Hepatit B Virusu Enfeksiyonu Prevalansı
Prevalence of Hepatitis B Virus Infection in Children of HBsAg Positive Parents (3462 defa görüntülendi)
359 - 365
Hüseyin Şener BARUT, Özgür GÜNAL, Ayfer GÖRAL, İlker ETİKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Kronik Böbrek Yetmezliği: Pulmoner Tüberkülozun 30 Yıl Sonra Gelen Beklenmeyen Geç Sekeli
Chronic Renal Failure: Unexpected Late Sequela of Pulmonary Tuberculosis After 30 Years (4675 defa görüntülendi)
366 - 370
Ayşegül ZÜMRÜTDAL, İsmail YILDIZ, Rüya ÖZELSANCAK, Tuba CANPOLAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Acinetobacter baumannii Virülansının Açıklanmasında Güncel Yaklaşımlar
Current Approaches to Explain the Virulence of Acinetobacter baumannii (4544 defa görüntülendi)
371 - 380
Gülşah AŞIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Ankara Bölgesinde Nedeni Bilinmeyen Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Olgularında Saptanan Batı Nil Virusu Seropozitifliğinin Doğrulanması
Confirmation of West Nile Virus Seroreactivity in Central Nervous System Infections of Unknown Etiology from Ankara Province, Central Anatolia, Turkey (3285 defa görüntülendi)
381 - 383
Koray ERGÜNAY, Aykut ÖZKUL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]