Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 44 Sayı: 4 Ekim 2010
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 44 Issue: 4 October 2010
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Ayaktan Sağlık Hizmeti Alan Hastalardan İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Geni ve SCCmec Gen Kaseti Tiplerinin Araştırılması ve İzolatların Genotiplendirilmesi
Investigation of Panton-Valentine Leukocidin Gene, SCCmec Gene Cassette Types and Genotypes of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Outpatients (1484 defa görüntülendi)
533 - 545
Caner B. BARAN, Derya MUTLU, Betil Ö. BAYSAN, Filiz GÜNSEREN, Ayla ERGANİ, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek ÇOLAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Karbapeneme Dirençli Acinetobacter Baumannii Suşlarında Sınıf 1 İntegron Taşıyıcılığının Araştırılması
Investigation of Presence of Class 1 Integrons In Clinical Isolates of Carbapenem-Resistant Acinetobacter Baumannii (1331 defa görüntülendi)
547 - 552
İştar DOLAPÇI, Zeynep Ceren KARAHAN, İpek MUMCUOĞLU, Ebru US, Derya ÇÖLOĞLU, Mehtap ULUSOY, Alper TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberkülozlu Hastalar, Yakın Temaslıları, Sağlık Çalışanları ve Tüberküloz Laboratuvarı Personelinde Quantiferon-TB Gold ve Tüberkülin Cilt Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Quantiferon-TB Gold and Tuberculin Skin Test in Patients With Tuberculosis, Close Contact of Patients, Health Care Workers and Tuberculosis Laboratory Personnel (1320 defa görüntülendi)
553 - 560
Salih CESUR, Nevin Taci HOCA, Gülnur TARHAN, Filiz ÇİMEN, İsmail CEYHAN, Ali Nihat ANNAKKAYA, Turan ASLAN, Serhat BİRENGEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Tanı Laboratuvarlarında Mikroskopi Kalite Değerlendirme Pilot Uygulaması
Quality Assessment of Microscopic Examination in Tuberculosis Diagnostic Laboratories: A Preliminary Study (1203 defa görüntülendi)
561 - 569
Hülya ŞİMŞEK, İsmail CEYHAN, Gülnur TARHAN, Uğur GÜNER 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus, Adenovirus ve Astrovirus Sıklığının Araştırılması ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Investigatıon of Rotavirus, Adenovirus and Astrovirus Frequencies in Children With Acute Gastroenteritis and Evaluatıon of Epidemiological Features (1435 defa görüntülendi)
571 - 578
Semra ÖZDEMİR, Nuran DELİALİOĞLU, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 İzmir Bölgesinde Sağlıklı Kan Vericilerinde Anti-HTLV-I/II Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Anti-HTLV-I/II Seroprevalence in Healthy Blood Donors in Izmir Region, Turkey (1343 defa görüntülendi)
579 - 584
Rüçhan SERTÖZ, Ajda TURHAN, Hale BOZKURT, Pınar ŞAMLIOĞLU, Aysu DEĞİRMENCİ, Yeşim AYDINOK, Selda ERENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Sinop'ta Kırsal Kesimde Yaşayan Kişilerde Kene Kaynaklı Ensefalit Virusu (TBEV) Seroprevalansı
Seroprevalence of Tick-Borne Encephalitis Virus (TBEV) Among the Residents of Rural Areas in Sinop, Central Black-Sea Region, Turkey (1670 defa görüntülendi)
585 - 591
Turabi GÜNEŞ, Ömer POYRAZ, Mehmet ATAŞ, Ahmet ALİM 
[Özet ] [PDF ] 
 Neonatal Kandida Enfeksiyonları ve Etkenlerinin Antifungal Duyarlılıkları
Neonatal Candida Infections and the Antifungal Susceptibilities of the Related Candida Species (1501 defa görüntülendi)
593 - 603
Emel ALTUNCU, Hülya BİLGEN, Nilgün ÇERİKÇİOĞLU, Arzu İLKİ, Nurver ÜLGER, Mustafa BAKIR, İpek AKMAN, Eren ÖZEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Parapsilosis Klinik İzolatlarının Morfotiplendirilmesi, Genotiplendirilmesi ve Farklı Morfotiplerde Bazı Virülans Faktörlerinin Araştırılması
Morphotyping, Genotyping and Investigation of Some Virulence Factors in Different Morphotypes of Candida Parapsilosis Clinical Isolates (1614 defa görüntülendi)
605 - 617
Volkan AKYOL, Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Türlerinin Biyofilm Oluşturan ve Planktonik Formlarının Antifungal Ajanlara Karşı İn Vitro Duyarlılıklarının Araştırılmasında İki Farklı Yöntemin Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Methods for the Investigation of In Vitro Susceptıbılıtıes of Planktonic and Biofilm Forming Candida Species to Antifungal Agents (1594 defa görüntülendi)
619 - 631
Fatma KAYNAK ONURDAĞ, Selda ÖZGEN, Ufuk ABBASOĞLU, İsmail Safa GÜRCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Cilt Enfeksiyonlarının Geleneksel Tedavisinde Kullanılan Ononis Spınosa L. Külünün Antifungal Etkisinin Araştırılması
Investigation of Antifungal Activity of Ononis Spinosa L. Ash Used for the Therapy of Skin Infectıons as Folk Remedies (1304 defa görüntülendi)
633 - 639
Ergin Murat ALTUNER, Talip ÇETER, Cemil İŞLEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Acinetobacter Baumannii Klinik İzolatlarının Tigesiklin ve Karbapeneme Karşı İn Vitro Duyarlılıkları
In Vitro Tigecycline and Carbapenem Susceptibilities of Clinical Isolates of Acinetobacter Baumannii (1346 defa görüntülendi)
641 - 645
Saygın NAYMAN ALPAT, Aşkın Derya AYBEY, Filiz AKŞİT, İlhan ÖZGÜNEŞ, Abdurrahman KİREMİTÇİ, Gaye USLUER 
[Özet ] [PDF ] 
 Zonguldak Bölgesinde Hepatit C Virusu Genotipleri
Hepatitis C Virus Genotypes in a Province of Western Black-Sea Region, Turkey (1489 defa görüntülendi)
647 - 650
Elif AKTAŞ, Esra Deniz ÖGEDEY, Canan KÜLAH, Füsun BEĞENDİK CÖMERT 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Linezolid + Rifampisin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus'un Neden Olduğu Beyin Apsesi Olgusu
A Case of Cerebral Abscess Due to Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Which is Treated With Linezolid + Rifampin Combination (1160 defa görüntülendi)
651 - 655
Oğuz Reşat SİPAHİ, İnanç ÇAĞIRAN, Taşkın YURTSEVEN, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Bilgin ARDA, Alper TÜNGER, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Francisella Tularensis'in İnsan Kanlı Agarda İzole Edilmesiyle Tanımlanan Bir Orofarengeal Tularemi Olgusu
An Oropharyngeal Tularemia Case Diagnosed by the Isolation of Francisella Tularensis on Human Blood Agar (1404 defa görüntülendi)
657 - 663
Gönül ÖZEL, İlker Burak ARSLAN, Murat YEŞİLYURT, Bekir ÇELEBİ, Selçuk KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı Bir Olguda Posttravmatik Primer Kütanöz Aspergillozis ve Candida Guilliermondii Enfeksiyonu Birlikteliği
Posttraumatic Primary Cutaneous Aspergillosis With Candida Guilliermondii Infection in A Healthy Host (1281 defa görüntülendi)
665 - 670
Zeynep TÜRKŞEN, Server YAĞCI, Ayşe Serap KARADAĞ, Ayla TEZER, Ömer Faruk TANER, Fatih TEKİN, Sevtap ARIKAN AKDAĞLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Zonguldak'ta Erişkin Viseral Leyşmaniyaz Olgusu
An Adult Case of Visceral Leishmaniasis in a Province of Black-Sea Region, Turkey (1390 defa görüntülendi)
671 - 677
Nefise ÖZTOPRAK, Hande AYDEMİR, Nihal PİŞKİN, Ayşegül SEREMET KESKİN, Mehmet ARASLI, Ayla GÖKMEN, Güven ÇELEBİ, Aslıhan KÜLEKÇİ UĞUR,Ayşegül TAYLAN ÖZKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmün Sistemi Baskılanmış Bir Çocukta Microsporidium Spp. Enfeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanımlanması
Microsporidium Spp. Infection in an Immunocompromised Child Diagnosed by Polymerase Chain Reaction (1176 defa görüntülendi)
679 - 683
Selma USLUCA, Ümit AKSOY 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Giresun İlinde Kuduz Şüpheli Isırık Olgularının İrdelenmesi
Evaluation of Rabies-Suspected Bites in Giresun, Eastern Black-Sea Region, Turkey (1221 defa görüntülendi)
685 - 687
Mustafa TORUN 
[Özet ] [PDF ]