Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 44 Sayı: 3 Temmuz 2010
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 44 Issue: 3 July 2010
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesinde 2004-2005 Yıllarında İzole Edilen Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarının Epidemiyolojik Ve Moleküler Özellikleri
Epidemiological and Molecular Characteristics of Hospital-Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains Isolated in Hacettepe University Adult Hospital in 2004-2005 (1327 defa görüntülendi)
343 - 355
Hadim AKOĞLU, Pınar ZARAKOLU, Belgin ALTUN, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Gelişen Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Pnömonisinde Teikoplanin ve Linezolid Tedavilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Teicoplanin and Linezolid Therapies in Patients With Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Pneumonia Acquired From Respiratory Intensive Care Unit (1148 defa görüntülendi)
357 - 366
M. Sezai TAŞBAKAN, Pervin KORKMAZ EKREN, Hüsnü PULLUKÇU, Burcu BAŞARIK, Alev SUSUR, Şöhret AYDEMİR, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Feza BACAKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Escherichia Coli Suşlarında GSBL Enzim Tiplerinin İzoelektrik Odaklama ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemleri ile Araştırılması
Investigation of ESBL Types in Community Acquired Urinary Escherichia Coli Isolates by Isoelectric Focusing and Polymerase Chain Reaction (1345 defa görüntülendi)
367 - 374
Duygu DAĞLAR, Gözde ÖNGÜT, Dilara ÖĞÜNÇ, Betil ÖZHAK BAYSAN, Hadiye DEMİRBAKAN, Nevgün SEPİN ÖZEN, Meral GÜLTEKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Rutin Mikobakteriyoloji Laboratuvarları İçin Üç Adımda MIRU-VNTR
Three Step MIRU-VNTR for Routine Mycobacteriology Laboratory Practice (1189 defa görüntülendi)
375 - 383
Nuran ESEN, Aydan ÖZKÜTÜK, Hüseyin ÇOBAN, Emek ATLAS 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de 1997-2009 Yılları Arasında Yayınlanan 694 Tüberküloz Lenfadenit Olgusunun Havuz Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of 694 Tuberculous Lymphadenitis Cases Reported From Turkey Between 1997-2009 Period by Pooled Analysis Method (1198 defa görüntülendi)
385 - 393
Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Oğuz Reşat SİPAHİ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Şebnem ÖZKÖREN ÇALIK, Tansu YAMAZHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çevre Örneklerinden Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin İzolasyonu ve Tanımlanması
Identification and Isolation of Non-Tuberculous Mycobacteria From Environmental Samples (1195 defa görüntülendi)
395 - 403
Uğur CAFRİ, Gönül ASLAN, Şahin DİREKEL, Gülnur TARHAN, İsmail CEYHAN, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlu Çocuk ve Erişkinlerde İnsan Bokavirus DNA'sının Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanması
Detection of Human Bocavirus DNA by Polymerase Chain Reaction in Children and Adults With Acute Respiratory Tract Infections (1464 defa görüntülendi)
405 - 413
Kenan MİDİLLİ, Gülden YILMAZ, Salih TÜRKOĞLU, Baarnisa ISKANOVA, Sevgi ERGİN, Filiz YARIMCAM, Melda ÖZDAMAR, Yeşim GÜROL, Yücel TAŞTAN, Kemal ALTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Orta/Kuzey Anadolu Bölgesi Kan Donörlerinde Dengue Virusu ve Sarı Humma Virusu Seropozitifliğinin Araştırılması
Investigation of Dengue Virus and Yellow Fever Virus Seropositivities in Blood Donors From Central/Northern Anatolia, Turkey (1542 defa görüntülendi)
415 - 424
Koray ERGÜNAY, Mehmet B. SAYGAN, Sibel AYDOĞAN, Nadine LITZBA, Matthias NIEDRIG, Ahmet PINAR, Dürdal US 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı Kan Vericilerinde Batı Nil Virusu Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of West Nile Virus Seroprevalence in Healthy Blood Donors (1241 defa görüntülendi)
425 - 430
Kenan HIZEL, İdil YENİCESU, Berna ERDAL, Emine YEŞİLYURT, Işıl FİDAN, Ayşe KALKANCI, Günter DİLSİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kırıkkale İlinde Saptanan Tatarcık Humması Salgını
Sandfly Fever Outbreak in A Province At Central Anatolia, Turkey (1658 defa görüntülendi)
431 - 439
Çiğdem TORUN EDİS, Dilek YAĞÇI ÇAĞLAYIK, Yavuz UYAR, Gülay KORUKLUOĞLU, Mustafa ERTEK 
[Özet ] [PDF ] 
 İnvazif Aspergilloz Oluşturulan Sıçanlarda Glukan ve Galaktomannan Testleri ile Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Glucan and Galactomannan Tests With Real-Time PCR for Diagnosis of Invasive Aspergillosis in a Neutropenic Rat Model (1458 defa görüntülendi)
441 - 452
Sibel AYDOĞAN, Semra KUŞTİMUR, Ayşe KALKANCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Dışkı Örneklerinde Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Entamoeba Histolytica Saptanmasında Duyarlı Bir DNA Saflaştırma Protokolü Uyarlanması
Adaptation of a Sensitive DNA Extraction Method for Detection of Entamoeba Histolytica by Real-Time Polymerase Chain Reaction (1667 defa görüntülendi)
453 - 459
Ahmet PINAR, Yakut AKYÖN, Alpaslan ALP, Sibel ERGÜVEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Helicobacter Pylori Klinik İzolatlarında cagA Prevalansının Belirlenmesi
Detection of cagA Prevalence in Clinical Isolates of Helicobacter Pylori (1219 defa görüntülendi)
461 - 465
Zeynep SARIBAŞ, Hülya DEMİR, İnci Nur SALTIK TEMİZEL, Halis ŞİMŞEK, Hasan ÖZEN, Yakut AKYÖN 
[Özet ] [PDF ] 
 Konya Bölgesinde Çeşitli Yaş Gruplarında Parvovirus B19 Seroprevalansının Araştırılması
Investigation of Parvovirus B19 Seroprevalence in Various Age Groups in Central Anatolia Region, Turkey (1169 defa görüntülendi)
467 - 472
Hatice TÜRK DAĞI, Mehmet ÖZDEMİR, Mahmut BAYKAN, Bülent BAYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Bivalan (A/C) Meningokok Aşısı ile Aşılanmış İki Olguda Neisseria Meningitidis W135'e Bağlı Gelişen Meningokoksemi ve Menenjit
Meningococcemia and Meningitis Due to Neisseria Meningitidis W135 Developed in Two Cases Vaccinated With Bivalent (A/C) Meningococcal Vaccine (1236 defa görüntülendi)
473 - 478
Vedat TURHAN, Ali ACAR, Abdullah KILIÇ, Sinem BUDAK, Oral ÖNCÜL, Tunçer HAZNEDAROĞLU, Levent GÖRENEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Doğu Karadeniz, Giresun İlinde Tespit Edilen İki Hantavirus Enfeksiyonu Olgusu
Hantavirus Infection: Two Case Reports From a Province in the Eastern Blacksea Region, Turkey (1307 defa görüntülendi)
479 - 487
Selçuk KAYA, Gürdal YILMAZ, Şükrü ERENSOY, Dilek YAĞÇI ÇAĞLAYIK, Yavuz UYAR, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Bartonella Henselae Gingivostomatitli Bir Kedinin Sahibinde Nedeni Bilinmeyen Ateş Öyküsü ve B. Henselae IgG Seropozitifliğinin Saptanması
Fever of Unknown Origin and Detection of Bartonella Henselae IgG Seropositivity: A Case Report (1355 defa görüntülendi)
489 - 494
Bekir ÇELEBİ, Ebru YALÇIN, Cahit BABÜR 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Viridans Streptokokların Laboratuvar Tanısında Klasik ve Yeni Yaklaşımlar
Classical and New Approaches in Laboratory Diagnosıs of Viridans Streptococci (1807 defa görüntülendi)
495 - 503
Alper ERGİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sars Aşı Çalışmalarında Son Gelişmeler
Recent Developments in Sars Vaccine Studies (1345 defa görüntülendi)
505 - 513
Emrah RUH 
[Özet ] [PDF ] 
 Melanin ve Cryptococcus Neoformans'ın Virülansı Üzerindeki Rolü
Melanin and its Role on the Virulence of Cryptococcus Neoformans (1319 defa görüntülendi)
519 - 526
Şehnaz ALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Hastanemizde Klinik Olarak Grip Tanısı Alan Hasta Örneklerinde Pandemik İnfluenza A/H1N1/2009 Virus RNA İzolasyon Oranı
Pandemic Influenza A/H1N1/2009 Virus RNA Isolation Rate in Specimens of Patients Diagnosed as Flu in a University Hospital in Eastern Black Sea Region, Turkey (1045 defa görüntülendi)
527 - 528
Faruk AYDIN, C. Kurtuluş BURUK, Murat ERTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus ve Vankomisine Dirençli Enterokok Taşıyıcılık Oranlarının Belirlenmesi
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus and Vancomycin-Resistant Enterococcus Carriage Rates in a Neonatal Intensive Care Unit (1262 defa görüntülendi)
529 - 531
Sibel BAKIR SAYGAN, Handan YAŞAR, Zeynep ERAS, Salih CESUR, Hasan IRMAK, Uğur DİLMEN, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [PDF ]