Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 44 Sayı: 2 Nisan 2010
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 44 Issue: 2 April 2010
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Streptococcus Pneumoniae ve Haemophilus Influenzae İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılık Paternlerindeki Değişim: Dört Yıllık İzlem
Trends in Antibiotic Susceptibility Patterns of Streptococcus Pneumoniae and Haemophilus Influenzae Isolates: Four Years Follow Up (1530 defa görüntülendi)
169 - 175
Arzu İLKİ, Pınar SAĞIROĞLU, Neval ELGÖRMÜŞ, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Stafilokok Klinik İzolatlarında Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B (MLSB) ve Telitromisin Direncinin Araştırılması
Investigation of Macrolide-Lincosamidestreptogramin B (MLSB) and Telithromycin Resistance in Clinical Strains of Staphylococci (1204 defa görüntülendi)
177 - 186
Zeynep SARIBAŞ, Ferda TUNÇKANAT, Olcay ÖZÇAKIR, Serpil ERCİS 
[Özet ] [PDF ] 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram-Negatif Bakterilerde blaCTX-M Beta-Laktamaz Genlerinin Araştırılması
Detection of blaCTX-M Beta-Lactamase Genes in Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Gram-Negative Bacteria (1557 defa görüntülendi)
187 - 196
Banu BAYRAKTAR, Buket TOKSOY, Emin BULUT 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Baumannii Suşlarında BD Phoenix Sistemi ile Saptanan Karbapenem Direncini Raporlayalım mı?
Shall We Report the Carbapenem Resistance in Pseudomonas Aeruginosa and Acinetobacter Baumannii Strains Detected by BD Phoenix System? (1393 defa görüntülendi)
197 - 202
Dilara ÖĞÜNÇ, Gözde ÖNGÜT, Nevgün SEPİN ÖZEN, Betil ÖZHAK BAYSAN, Filiz GÜNSEREN, Duygu DAĞLAR, Hadiye DEMİRBAKAN, Meral GÜLTEKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çoğul Dirençli Acinetobacter Baumannii İzolatlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklin Direncinin Saptanmasında Disk Difüzyon, E-Test ve Buyyon Mikrodilüsyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Disc Diffusion, E-Test, and Broth Microdilution Methods for the Determination of Resistance to Colistin, Polymyxin B, and Tigecycline in Multi-Resistant Acinetobacter Baumannii Isolates (1890 defa görüntülendi)
203 - 210
F. Ebru ÖZGÜR AKIN, Ayşen BAYRAM, İclal BALCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Anaerop Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Identification of Anaerobic Bacteria Isolated From Various Clinical Specimens and Determination of Antibiotic Susceptibilities (1429 defa görüntülendi)
211 - 219
Metin DOĞAN, Bülent BAYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Biyofilm Oluşturan ve Oluşturmayan Staphylococcus Aureus Klinik İzolatlarının Hidrofobik Özelliklerinin Araştırılması
Investigation of Hydrophobic Characteristics of Biofilm Producer and Non-Producer Staphylococcus Aureus Clinical Isolates (5632 defa görüntülendi)
221 - 230
Selma AY, Tayfun GÜLDÜR, Mehmet Sait TEKEREKOĞLU, Barış OTLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Epstein-Barr Virus Viral Kapsid Antikorlarının Saptanmasında İmmünoblot Yönteminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Immunoblot-Based Assay for Detecting Epstein-Barr Virus Viral Capsid Antibodies (1779 defa görüntülendi)
231 - 236
İmre ALTUĞLU, Ayşegül AKSOY, Ayşın ZEYTİNOĞLU, Mehmet ORMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B ve Hepatit C'li Hastalarda Genotip Dağılımı ve Hepatit B Olgularında Direnç Paterninin Araştırılması
Genotype Distribution of Chronic Hepatitis B and Hepatitis C Patients and Investigation of the Resistance Patterns in Hepatitis B Cases (1407 defa görüntülendi)
237 - 243
Raike KALAYCI, Mustafa ALTINDİŞ, Cihangir GÜLAMBER, Neşe DEMİRTÜRK, Yusuf AKCAN, Tuna DEMİRDAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara Bölgesindeki Hepatit B Virusu Genotiplerinin DNA Dizi Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi
Determination of Hepatitis B Virus Genotypes by DNA Sequence Analysis in Patients From Ankara, Turkey (1434 defa görüntülendi)
245 - 253
Canan KÜLAH, Meltem YALINAY ÇIRAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara Bölgesinde Nedeni Bilinmeyen Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Batı Nil Virusunun Araştırılması
Investigation of West Nile Virus in Central Nervous System Infections of Unknown Etiology in Ankara, Turkey (1552 defa görüntülendi)
255 - 262
Koray ERGÜNAY, Sibel AYDOĞAN, Dilek MENEMENLİOĞLU, Burçin ŞENER, Sabine LEDERER, Katja STEINHAGEN, Gülşen HASÇELİK, Ahmet PINAR, Aykut ÖZKUL, Dürdal US 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Spp. Suşlarının Antifungal İlaçlara Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Buyyon Mikrodilüsyon ile E-Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Broth Microdilution and E-Test Methods for the Antifungal Susceptibility Testing of Candida Spp. Strains Isolated From Blood Cultures (1458 defa görüntülendi)
263 - 271
Sema KEÇELİ ÖZCAN, Birsen MUTLU, Devrim DÜNDAR, Ayşe WİLLKE 
[Özet ] [PDF ] 
 İnvazif Aspergillozlu Olgulardan İzole Edilen Aspergillus Spp. Suşlarının Antifungal Duyarlılıkları
Antifungal Susceptibilities Of Aspergillus Spp. Strains Isolated From Invasive Aspergillosis Cases (1296 defa görüntülendi)
273 - 278
Şaban GÜRCAN, Melek TİKVEŞLİ, Canan ERYILDIZ, Canan EVCİ, Beyza ENER 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Staphylococcus Aureus Klinik İzolatlarında Metisilin Direncinin Saptanmasında Oksasilin Direnci Tarama Agar ve Kromojenik MRSA Agar Besiyerlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Oxacillin Resistance Screening Agar and Chromogenic MRSA Agar Media for the Detection of Methicillin Resistance in Staphylococcus Aureus Clinical Isolates (1471 defa görüntülendi)
279 - 284
Salih CESUR, Eda YILDIZ, Hasan IRMAK, Züleyha AYGÜN, Esra KARAKOÇ, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Aşılı Kişilerden Gereksiz Test İstekleri
Inappropriately Ordered Tests From Hepatitis B Vaccinated Subjects (1339 defa görüntülendi)
285 - 290
Özgen Alpay ÖZBEK, İbrahim Mehmet Ali ÖKTEM 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Virusu Kor Antijeni Gen Bölgesinin Mayada Ekspresyonu
Expression of Hepatitis B Virus Core Antigen Gene Region in Yeast Cell (1313 defa görüntülendi)
291 - 295
Mehmet YAPAR, Kenan ŞENER, Orhan BEDİR, Ertan ALTAYLI, Ayhan KUBAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Mycobacterium Bovis BCG Suşunun Neden Olduğu Fatal Disemine Enfeksiyon Olgusu ve İzolatın Spoligotiplendirme ile Tanımlanması
A Case of Fatal Disseminated Infection Caused by Mycobacterium Bovis BCG Strain and The Identification of the Isolate by Spoligotyping (1575 defa görüntülendi)
297 - 302
Gönül ASLAN, Necdet KUYUCU, Esin AYDIN, Selami GÜNAL, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Yaşarken Tanı Konulan Bir İnsan Kuduz Olgusu
A Human Rabies Case With Antemortem Diagnosis (1475 defa görüntülendi)
303 - 309
Süda TEKİN KORUK, Hikmet ÜN, Bensu GÜRSOY, Nil ÜNAL, Celal ÇALIŞIR, Gökhan UNUTMAZ, Azmi DALYAN, Orhan AYLAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Fosfomisin: Dünü, Bugünü ve Geleceği
Fosfomycin: Past, Present and Future (1828 defa görüntülendi)
311 - 321
Orhan BAYLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Kaynaklı Aspergilloz: Epidemiyoloji Ve Kontrol
Nosocomial Aspergıllosıs: Epidemiology and Control (1279 defa görüntülendi)
323 - 338
Serpil EROL 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen MRSA Suşlarında Vankomisine Karşı Azalmış Duyarlılığın Araştırılması
Evaluation of Reduced Susceptibility to Vancomycin Among MRSA Strains Isolated From Clinical Specimens (1267 defa görüntülendi)
339 - 341
Elif AKTAŞ, Fırat Zafer MENGELOĞLU, Canan KÜLAH, Füsun BEĞENDİK CÖMERT 
[Özet ] [PDF ]