Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 44 Sayı: 1 Ocak 2010
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 44 Issue: 1 January 2010
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2004-2007 Yılları Arasında İzole Edilen Karbapeneme Dirençli Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Moleküler Epidemiyolojisi
Molecular Epidemiology of Carbapenem-Resistant Klebsiella Pneumoniae Strains Isolated Between 2004-2007 in Ankara University Hospital, Turkey (1615 defa görüntülendi)
1 - 10
Ebru US, Alper TEKELİ, Özay ARIKAN AKAN, İştar DOLAPÇI, Fikret ŞAHİN, Zeynep Ceren KARAHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ülkemizin Yedi Farklı Bölgesinden 2003-2006 Yılları Arasında İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Suşlarının Majör Antitüberküloz İlaçlara Direnç Oranları
Resistance Rates to Major Anti-Tuberculosis Drugs in Mycobacterium Tuberculosis Strains Isolated From Seven Different Regions of Turkey in 2003-2006 Period (1316 defa görüntülendi)
11 - 19
Ergün UÇAR, Abdullah KILIÇ, İsmail CEYHAN, Soner YILMAZ, Selim KILIÇ, Gülnur TARHAN, Hülya ŞİMŞEK, Ülgen GÜLLÜ, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Gastrik Karsinomalı Hastalar ile Epigastrik Yakınmaları Olan Olgularda Helicobacter Pylori Antijenlerine Karşı Antikor Varlığının Saptanmasında Western Blot Yönteminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Western Blot Method for the Detection of Antibodies to Helicobacter Pylori Antigens in Patients With Gastric Carcinoma and Cases With Epigastric Complaints (1169 defa görüntülendi)
21 - 28
Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Mustafa BERKTAŞ, Hamza BOZKURT, Türkan TOKA ÖZER, Gülay BULUT, Öznur ÖZTÜRK, Mahmut İLHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Dispeptik Yakınmaları Olan Hastalarda Helicobacter Pylori Varlığının Farklı Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of the Presence of Helicobacter Pylori by Different Methods in Patients With Dyspeptic Complaints (1297 defa görüntülendi)
29 - 34
Fatma KALEM, Mehmet ÖZDEMİR, Bülent BAYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Sifiliz Tanısında Kullanılan Serolojik Testler İçin Akış Şemasının Oluşturulması
Establishment of an Algorithm for Serological Testing of Syphilis Identification (2968 defa görüntülendi)
35 - 45
Yılmaz KARACA, Nilay ÇÖPLÜ, Ayşegül GÖZALAN, Özgür ÖNCÜL, Levent AKIN, Berrin ESEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Herpes Simpleks Virus (HSV) Enfeksiyonu Şüphesi Olan Hastaların Klinik Örneklerinde Üç Farklı Yöntemle HSV Varlığının Araştırılması
Investigation of Herpes Simplex Virus (HSV) by Three Different Methods in the Clinical Specimens of Patients With Suspected HSV Infections (1423 defa görüntülendi)
47 - 56
Gülhan YAĞMUR, Yusuf ÖZBAL, Selma GÖKAHMETOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 2008 Yılı Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgularının Laboratuvar Tanısında PCR ve ELISA-IgM Sonuçlarının İrdelenmesi
Evaluation of PCR and ELISA-IgM Results in the Laboratory Diagnosıs of Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Cases in 2008 in Turkey (1373 defa görüntülendi)
57 - 64
Yavuz UYAR, Ahmet ÇARHAN, Nurhan ALBAYRAK, Ayşe Başak ALTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Moksifloksasin ve Amfoterisin B Kombinasyonunun Candida Türleri Üzerine İn Vitro Sinerjistik Etkisi
In Vitro Synergistic Effect of Moxifloxacin and Amphotericin B Combination Against Candida Strains (1200 defa görüntülendi)
65 - 70
Burçe YALÇIN, Ayşe KALKANCI, Feryal GÜRELİK, Işıl FİDAN, Semra KUŞTİMUR, Şengül ÖZDEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Albicans Suşlarının Fosfolipaz, Proteinaz ve Hemolitik Aktiviteleri
Phospholipase, Proteinase and Hemolytic Activities of Candida Albicans Isolates Obtained From Clinical Specimens (1809 defa görüntülendi)
71 - 77
Gülgün YENİŞEHİRLİ, Yunus BULUT, Ebru TUNÇOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Denizli Şehir Merkezinde Kovuklu Ağaç Gövdelerinden Cryptococcus Neoformans İzolasyonu
Isolation of Cryptococcus Neoformans From Living Tree Trunk Hollows in Denizli City Center, Turkey (1162 defa görüntülendi)
79 - 85
Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Mersin İlinde Çiğ ve Market Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyinin Araştırılması
Investigation of Aflatoxin M1 Levels in Raw and Market Milks in Mersin Province, Turkey (1449 defa görüntülendi)
87 - 91
Nuran DELİALİOĞLU, Feza OTAĞ, N. Didem ÖCAL, Gönül ASLAN, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Biyomalzemelerden İzole Edilen Staphylococcus Epidermidis Suşlarının Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi
Investigation of the Surface Propertıes of Staphylococcus Epidermidis Strains Isolated From Biomaterials (1766 defa görüntülendi)
93 - 103
Mert SUDAĞIDAN, İlker ERDEM, Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Muhsin ÇİFTÇİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Suşların Tanısında İki Farklı Kromojenik Agarın Performansı
The Performance of Two Different Chromogenic Media for the Diagnosis of Extended Spectrum Beta-Lactamase Producing Strains (1462 defa görüntülendi)
105 - 110
Fulya BAYINDIR BİLMAN, Füsun CAN, Şule ÇOLAKOĞLU, İştar DOLAPÇI, Müge DEMİRBİLEK, Melek KAYA, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit C'li Hastalarda Hepatit C Virusu (HCV) Genotipleri ile Alanin Aminotransferaz ve HCV-RNA Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of the Relationship Between Hepatitis C Virus (HCV) Genotypes With HCV-RNA and Alanine Aminotransferase Levels in Chronic Hepatitis C Patients (1531 defa görüntülendi)
111 - 115
Mustafa Fatih KÜÇÜKÖZTAŞ, Nail ÖZGÜNEŞ, Saadet YAZICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara İlinde Kayıtlı Seks Çalışanı Kadınlarda İyileştirilebilir Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonların Sıklığı
Frequency of Curable Sexually Transmitted Infections Among Registered Female Sex-Workers in Ankara City (1706 defa görüntülendi)
117 - 121
Pınar ZARAKOLU, Şehnaz ALP, Server YAĞCI 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Belirlenebilen Bir İmmünyetmezliği Olmayan Yaşlı Bir Hastada Gelişen Progresif Multifokal Lökoensefalopati
Progressive Multifocal Leukoencephalopathy in an Elderly Patient With No Obvious Immunosuppression (1308 defa görüntülendi)
141 - 147
Ömer COŞKUN, Kenan ŞENER, Vedat TURHAN, Önder ÖNGÜRÜ, Hanefi Cem GÜL, Can Polat EYİGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Safra Kesesi Kanseri Olan Bir Hastada Operasyon Sonrası Gelişen Çok İlaca Dirençli Aerococcus Viridans Bakteriyemisi
Post-Operative Bacteremia Caused by Multidrug-Resistant Aerococcus Viridans in a Patient With Gall Bladder Cancer (1490 defa görüntülendi)
123 - 126
Süda TEKİN KORUK, Mehmet BAYRAKTAR, Abdullah ÖZGÖNÜL, Seray TÜMER 
[Özet ] [PDF ] 
 Cupriavidus Pauculus'un Neden Olduğu Ventilatör ile İlişkili Bir Pnömoni Olgusu
A Case of Ventilator-Associated Pneumonia Caused by Cupriavidus Pauculus (1283 defa görüntülendi)
127 - 131
Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Tansu YAMAZHAN, Şöhret AYDEMİR, Feza BACAKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de İlk Kez Etkenleri Kültürde Üretilen Üç İnsan Lyme Hastalığı Olgusu
First Report of Three Culture Confirmed Human Lyme Cases in Turkey (1352 defa görüntülendi)
133 - 139
Erdal POLAT, Vedat TURHAN, Mustafa ASLAN, Benan MÜSELLİM, Yalçın ÖNEM, Burcu ERTUĞRUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Trichophyton Rubrum'un Etken Olduğu, Klinik ve Mikolojik İyileşme Saptanan Bir Tinea Incognito Olgusu ve Literatür Derlemesi
A Tinea Incognito Case Caused by Trichophyton Rubrum With Cilnıcal and Mycological Cure and Review of the Literature (1452 defa görüntülendi)
149 - 153
Macit İLKİT, Mehmet KARAKAŞ, Tuba YÜKSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Uzamış İshalli Hamile Bir Kadında Cyclospora Cayetanensis ve Cryptosporidium Parvum Koenfeksiyonu
Cyclospora Cayetanensis and Cryptosporidium Parvum Coinfection in a Pregnant Woman With Prolonged Diarrhoea (1233 defa görüntülendi)
155 - 159
Nihal DOĞAN, İmran SAĞLIK 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Statinlerin İn Vitro Antibakteriyel Etkinliğinin Araştırılması
Investigation of the in Vitro Antibacterial Effects of Statins (1093 defa görüntülendi)
161 - 163
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Hacer Özlem TEKELİ, Akif Koray GÜNEY, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Enterobius Vermicularıs ile Enfekte Hastalarda Malondialdehid, Glutatyon ve Nitrik Oksit Düzeyleri
Malondialdehyde, Glutathione and Nitric Oxide Levels in Patients With Enterobius Vermicularis Infection (1324 defa görüntülendi)
165 - 167
Tuğba Raika KIRAN, Ülkü KARAMAN, Cemil ÇOLAK, Aysun BAY KARABULUT, Nilgün DALDAL 
[Özet ] [PDF ]