Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 43 Sayı: 4 Ekim 2009
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 43 Issue: 4 October 2009
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Staphylococcus Aureus İzolatlarında Panton-Valentin Lökosidin Genlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Amplifikasyon Sonuçları Üzerine Reaksiyon Koşullarının Etkisi
Influence of Reaction Optimızatıon on the Results of PCR Amplification of Panton-Valentine Leukocidin Genes Among Staphylococcus Aureus Isolates (1266 defa görüntülendi)
519 - 528
Zeynep Ceren KARAHAN, İştar DOLAPÇI, Alper TEKELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşları Arasında Klonalitenin ve Panton-Valentin Lökosidin Toksininin Araştırılması
Investigation of the Clonality and Panton-Valentine Leukocidin Toxin Among Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains (1146 defa görüntülendi)
529 - 533
Sevin KIRDAR, Uğur ARSLAN, İnci TUNCER, Duygu FINDIK, Bülent BOZDOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pediatri Servisinde Vankomisine Dirençli Enterokokların İlk İzolasyonu ve Çoğul Klonların Tespiti
First Isolation and Detection of Multiple Clones of Vancomycin-Resistant Enterococci in the Pediatric Unit of Van Yuzuncu Yil University, Turkey (1692 defa görüntülendi)
535 - 543
Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Elif AKTAŞ, Füsun BEĞENDİK CÖMERT, Kumru AYGÜL, Nagihan ÖZLÜ, Sanem BAYKAL, Mustafa BERKTAŞ, Abdullah CEYLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Enterokok Suşlarının Yüksek Düzeyde Aminoglikozidlere ve Ağır Metallere Karşı İn Vitro Duyarlılıklarının Araştırılması
In Vitro Susceptibility of Enterococcus Strains to High Level Aminoglycosides and Heavy Metals (1439 defa görüntülendi)
545 - 551
Yaşar NAKİPOĞLU, Defne GÜMÜŞ, Deniz SERTEL ŞELALE, Mine ANG KÜÇÜKER 
[Özet ] [PDF ] 
 Klebsiella Pneumoniae Klinik İzolatlarında CTX-M Tipi Beta-Laktamazların Fenotipik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of CTX-M Type Beta-Lactamases in Klebsiella Pneumoniae Clinical Isolates by Phenotypic and Molecular Methods (1202 defa görüntülendi)
553 - 562
Soner TİKVEŞLİ, Nural CEVAHİR, İlknur KALELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kistik Fibrozlu Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Yeteneklerinin Araştırılması ve Bu Özelliğin Genotip ve Antibiyotik Duyarlılığı ile İlişkisinin Belirlenmesi
Investigation of Biofilm Formation and Relationship With Genotype and Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Patients With Cystic Fibrosis (1250 defa görüntülendi)
563 - 573
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Alper ÇİFTCİ, Ertan Emek ONUK, Zayre ERTURAN, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Çoklu Antibiyotik Dirençli Acinetobacter Baumannii Enfeksiyonu
Multidrug-Resistant Acinetobacter Baumannii Infectıon in Respiratory Intensive Care Unit (1157 defa görüntülendi)
575 - 585
Feza BACAKOĞLU, Pervin KORKMAZ EKREN, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Burcu BAŞARIK, Hüsnü PULLUKÇU, Şöhret AYDEMİR, Alev GÜRGÜN, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Tigesiklinin Acinetobacter Baumannii Planktonik ve Biyofilm Hücrelerine Etkisi
Activity of Tigecycline on Planktonic and Sessile Cells of Acinetobacter Baumannii (1338 defa görüntülendi)
587 - 595
Füsun CAN, Melek KAYA, Fulya BAYINDIR BİLMAN, Hikmet UNCU, Müge DEMİRBİLEK, A. Canan YAZICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum Kökenli Pnömoni Olgularında Hastanede Yatış Süresi ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
Factors Effecting the Duratıon of Hospitalization and Mortality in Patients With Community-Acquired Pneumonia (1463 defa görüntülendi)
597 - 606
Nihal PİŞKİN, Hande AYDEMİR, Nefise ÖZTOPRAK, Deniz AKDUMAN, Güven ÇELEBİ, Ayşegül SEREMET KESKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sepsisli Yenidoğanlarda Serum TNF-alfa, Il-10, Leptin ve CRP Düzeylerinin Prognostik Değeri
Prognostic Value of Serum TNF-alfa, Il-10, Leptın and CRP Levels in Newborns With Septicemia (1168 defa görüntülendi)
607 - 612
Salih CESUR, Hasan IRMAK, Zeynep ERAS, Handan YAŞAR, Ali ŞENGÜL, Uğur DİLMEN, Ali Pekcan DEMİRÖZ, Zeynep BIYIKLI, Rahşan ILIKÇI 
[Özet ] [PDF ] 
 Manisa Bölgesinde Hepatit C Virus Genotiplerinin Dağılımı
Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes in Manisa Region, Turkey (1246 defa görüntülendi)
613 - 618
Tamer ŞANLIDAĞ, Sinem AKÇALI, Beril ÖZBAKKALOĞLU, Deniz ERTEKİN, Elçin AKDUMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tavşanlarda Oluşturulan Deneysel Candida Endoftalmisinde Farklı Tedavi Seçeneklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Different Antifungal Treatment Regimens for Experimental Candida Endophthalmitis in Rabbit Models (1327 defa görüntülendi)
619 - 626
Nilüfer KOÇAK, Süleyman KAYNAK, Sevin KIRDAR, Özgür IRMAK, İ. Hakkı BAHAR 
[Özet ] [PDF ] 
 2003 Yılında Ankara Atmosferi Mantar Sporları Konsantrasyonu ve Meteorolojik Faktörlerin Etkisi
Atmospheric Concentration of Fungus Spores in Ankara and the Effect of Meteorologıcal Factors in 2003 Period (1279 defa görüntülendi)
627 - 638
Talip ÇETER, Nur Münevver PINAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus ve Vankomisine Dirençli Enterokok Suşlarının İn Vitro Linezolid Duyarlılığı
In Vitro Susceptibility to Linezolid in Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus and Vancomycin-Resistant Enterococcus Strains (1231 defa görüntülendi)
639 - 643
Şirin EFE, Melda SINIRTAŞ, Cüneyt ÖZAKIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Escherichia Coli Nedenli Komplike Olmamış Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Fosfomisin Trometamolün İn Vitro Etkinliği
In Vitro Activity of Fosfomycin Trometamol in the Treatment of Escherichia Coli Related Uncomplicated Urinary Tract Infections (1307 defa görüntülendi)
645 - 649
Tuğrul HOŞBUL, Mustafa ÖZYURT, Orhan BAYLAN, Bayhan BEKTÖRE, Nurittin ARDIÇ, Süleyman CEYLAN, Ali ERDEMOĞLU, Tunçer HAZNEDAROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Sertralinin Antibakteriyel Etkinliğinin Araştırılması
Investigation of Antibacterial Activity of Sertralin (1263 defa görüntülendi)
651 - 656
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Selma KELEŞ ULUDAĞ, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit C Virus Yükünün Belirlenmesinde COBAS Ampliprep/COBAS Taqman 48 ve VERSANT HCV-RNA 3.0 Sistemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of COBAS Ampliprep/COBAS Taqman 48 and VERSANT HCV-RNA 3.0 Systems for the Determination of Hepatitis C Virus Load (1172 defa görüntülendi)
657 - 660
Neşe KAKLIKKAYA, Celal Kurtuluş BURUK, İlknur TOSUN, Gülçin BAYRAMOĞLU,Murat ERTÜRK  
[Özet ] [PDF ] 
 Toksokariazisli Hastalarda Otoantikor Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Autoantibodies in Patients With Toxocariasis (1199 defa görüntülendi)
661 - 666
Selçuk KAYA, Mustafa DEMİRCİ, Emel SESLİ ÇETİN, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mehmet ŞAHİN, Tekin TAŞ, Metin KORKMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nadir Görülen Bir Olgu: İmmün Kompetan Bir Hastada Moraxella Catarrhalis'e Bağlı Endokardit
A Rare Case of Endocarditis Due to Moraxella Catarrhalis in an Immunocompetent Patient (1605 defa görüntülendi)
667 - 670
Esra TANYEL, Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Şaban ESEN, Özge DARKA, Muzaffer BAHÇIVAN, Hakan LEBLEBİCİOĞLU, Necla TÜLEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Şarbon Meningoensefaliti: Bir Olgu Sunumu ve Türkiye Literatürünün Derlenmesi
Anthrax Meningoencephalitıs: A Case Report and Review of Turkish Literature (1202 defa görüntülendi)
671 - 676
Gökhan METAN, Burcu UYSAL, Ramazan COŞKUN, Duygu PERÇİN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara Bölgesinde Kene Teması Öyküsü Olmayan İki Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
Two Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Cases Without History of Tick Contact From Ankara Region (1118 defa görüntülendi)
677 - 681
Esra KAYA KILIÇ, Umut YILMAZ, Salih CESUR, Zeliha KOÇAK TUFAN, Yasemin KURTOĞLU, Cemal BULUT, Sami KINIKLI, Hasan IRMAK, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında ISO 15189 Akreditasyonu: Genel Bilgiler ve Laboratuvarımızdaki Durum
ISO 15189 Accreditation in Clinical Microbiology Laboratory: General Concepts and The Status in Our Laboratory (2983 defa görüntülendi)
683 - 697
Işın AKYAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Laboratuvarlarında Kalite Güvencesi
Quality Assurance in Tuberculosis Laboratories (1213 defa görüntülendi)
699 - 707
Aydan ÖZKÜTÜK 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Gebelerde HSV-1 ve HSV-2 Seropozitiflik Oranları
HSV-1 and HSV-2 Seropositivity Rates in Pregnant Women Admitted to Izmir Ataturk Research and Training Hospital, Turkey (1150 defa görüntülendi)
709 - 711
Rahim ÖZDEMİR, Hakan ER, Nurten BARAN, Ahmet VURAL, Mustafa DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ]