Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 43 Sayı: 3 Temmuz 2009
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 43 Issue: 3 July 2009
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarında Mupirosin Direncinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması
Investigation of Mupirocin Resistance in Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Isolates by Phenotypic and Genotypic Methods (1794 defa görüntülendi)
353 - 364
Tercan US, Mehmet KURAL, Buket YAYLA, Abdurrahman KİREMİTÇİ, Esin ÇETİN, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Eğitim Hastanesinin Çocuk Kliniğinde vanA Genotip Enterococcus Faecium Salgını
An Outbreak of vanA Genotype Enterococcus Faecium in Pediatric Clinic of a Training Hospital (1304 defa görüntülendi)
365 - 372
Abdullah KILIÇ, Orhan BEDİR, Turan TUNÇ, Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Can Polat EYİGÜN, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Caco-2 Epitel Hücresi ve THP-1 Makrofaj Hücrelerinin Streptococcus Pyogenes ve Escherichia Coli'ye Karşı Bakterisidal Etki ve Nitrik Oksit Yanıtlarının Araştırılması
Investigation of Bactericidal Effect and Nitric Oxide Responses of Caco-2 Epithelial Cells and THP-1 Macrophage Cells Against Streptococcus Pyogenes and Escherichia Coli (1745 defa görüntülendi)
373 - 381
Derya BİRİKEN SALIN, Nurhan ALBAYRAK, Sulhiye YILDIZ, Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Erişkin Hastalardan İzole Edilen Acinetobacter Türlerinde Antimikrobiyal Direnç ve Metallo-Beta-Laktamaz Varlığı
Antimicrobial Resistance and Existence of Metallo-Beta-Lactamase in Acinetobacter Species Isolated From Adult Patients (1555 defa görüntülendi)
383 - 390
Özgen KÖSEOĞLU ESER, Alper ERGİN, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Pamukkale Üniversitesi Kan Merkezine Başvuran Donörlerde Bartonella Henselae Seroprevalansının Araştırılması ve Risk Faktörlerinin İrdelenmesi
Investigation of Bartonella Henselae Seroprevalence and Related Risk Factors in Blood Donors Admitted to Pamukkale University Blood Center (1415 defa görüntülendi)
391 - 401
Cansev YILMAZ, Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikobakterilerin Majör Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılığının Otomatize BACTEC MGIT 960 Sistemi ile Araştırılması ve Radyometrik BACTEC 460 TB Sistemi ile Karşılaştırılması
Evaluation of the Fully Automated BACTEC MGIT 960 System for Testing Susceptibility of Mycobacterium Tuberculosis to Front Line Antituberculosis Drugs and Comparison With the Radiometric BACTEC 460 TB Method (1423 defa görüntülendi)
403 - 409
Melda SINIRTAŞ, Cüneyt ÖZAKIN, Suna GEDİKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Virus Enfeksiyonlu Hastalarda Oksidatif Stres ve Antioksidan Kapasitenin Araştırılması ve İnterferon-?-Amivudin Kombinasyon Tedavisinin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
Investigation of Oxidative Stress and Antioxidant Defense in Patients With Hepatitis B Virus Infection and the Effect of Interferon-??Plus Lamivudine Combination Therapy on Oxidative Stress (1116 defa görüntülendi)
411 - 423
Ali ACAR, Levent GÖRENEK, Ahmet AYDIN, Can Polat EYİGÜN, Ayşe EKEN, Ahmet SAYAL, Alaaddin PAHSA 
[Özet ] [PDF ] 
 Lamivudin Tedavisi Uygulanmış ve Entekavir Naif Kronik Hepatit B'li Hastalarda Entekavir İlaç Direnci
Entecavir Resistance in Entecavir Naive Lamivudine Treated Chronic Hepatitis B Patients (1284 defa görüntülendi)
425 - 432
Murat SAYAN, Sadettin HÜLAGÜ, Sıla ÇETİN AKHAN, Ömer ŞENTÜRK, Meliha MERİÇ, Mustafa ÇEKMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Solunum Sinsityal Virus Varlığının Üç Farklı Yöntemle Araştırılması
Investigation of Respiratory Syncytial Virus by Three Different Methods in Children With Lower Respiratory Tract Infection (1312 defa görüntülendi)
433 - 438
Canan GÖKALP, Selma GÖKAHMETOĞLU, Esma SAATÇI DENİZ, Tamer GÜNEŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Psöriazisli Olgularda Tinea Pedis ve Ayak Tırnağı Onikomikozu Prevalansının Araştırılması
Investigation of Tinea Pedis and Toenail Onychomycosis Prevalence in Patients With Psoriasis (1170 defa görüntülendi)
439 - 447
Zeynep Tülay ALTUNAY, Macit İLKİT, Yaşargül DENLİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pnömatik Sistem Mikroorganizmalar İçin De Taşıyıcı mı?
Is Pneumatic Sample Transport System Also A Carrier for Microorganisms? (1360 defa görüntülendi)
449 - 455
Saygın NAYMAN ALPAT, İlhan ÖZGÜNEŞ, Aşkın Derya AYBEY, Osman Turgut ERTEM, Filiz AKŞİT 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Dışa Atım Pompa İnhibitörü 1-(1-Naphthylmethyl)-Piperazine'in Siprofloksasine Dirençli Gram-Negatif Bakterilerin Siprofloksasin MİK Değerlerine Etkisi
Effect of Efflux Pump Inhibitor 1-(1-Naphthylmethyl)-Piperazine to MIC Values of Ciprofloxacin in Ciprofloxacin Resistant Gram-Negative Bacteria (1566 defa görüntülendi)
457 - 161
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Zeynep BAYRAM, Fikriye MİLLETLİ SEZGİN, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Servikal Sürüntü Örneklerinde Yüksek Riskli İnsan Papilloma Virus Tiplerine Ait E6/E7 mRNA'larının Ticari Otomatize Bir NASBA Sistemiyle Araştırılması
Investigation of E6/E7 mRNAs of High Risk Human Papilloma Virus Types by a Commercial Automatized NASBA Assay in Cervical Swabs (1302 defa görüntülendi)
463 - 469
Nurittin ARDIÇ, Oktay ÖZTÜRK, Koray ERGÜNAY, Ogün SEZER 
[Özet ] [PDF ] 
 Fasciolosisli Hastalarda İmmünoglobulin Tiplerinin Araştırılması
Investigation of Immunoglobulin Isotypes in Patients With Fasciolosis (1106 defa görüntülendi)
471 - 475
Mustafa DEMİRCİ, Tutku TAŞKINOĞLU TANYEL, Selçuk KAYA 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Periton Diyalizi ile İlişkili Peritonitin Nadir Bir Etkeni: Haemophilus Influenzae
A Rare Cause of Peritoneal Dialysis-Related Peritonitis: Haemophilus Influenzae (1487 defa görüntülendi)
477 - 480
Aydın ÜNAL, Duygu EŞEL PERÇİN, Murat Hayri SİPAHİOĞLU, Feridun KAVUNCUOĞLU, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK, Cengiz UTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Olguda Alcaligenes Xylosoxidans Bakteriyemisi
Alcaligenes Xylosoxidans Bacteremia in a Patient With Acute Lymphoblastic Leukemia (1307 defa görüntülendi)
481 - 485
Zeynep ALP AYDEMİR, Nihal ÖZDEMİR, Nigar ÇELİK, Tiraje CELKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kene Isırıklarında Gözden Kaçan Bir Hastalık: Lyme Hastalığı
An Overlooked Disease of Tick Bites: Lyme Disease (1401 defa görüntülendi)
487 - 492
Cemal BULUT, Zeliha KOÇAK TUFAN, Şerife ALTUN, Esma ALTINEL, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Prostat Karsinomu ile Karışan Bir Brucella Prostatiti Olgusu
A Case of Brucella Prostatitis Misdiagnosed as Prostate Carcinoma (1446 defa görüntülendi)
493 - 497
Firdevs AKSOY, Hamit Zafer AKSOY, Ebru Emel SÖZEN, Gürdal YILMAZ, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Lenfoblastik Lösemili Bir Olguda Gelişen Nöroaspergillozun Başarılı Tedavisi: Cerrahi, Sistemik Antifungal Tedavi ve İntrakaviter Tedavinin Rolleri
Successful Treatment of Neuroaspergillosis in a Patient With Acute Lymphoblastic Leukemia: Role of Surgery, Systemic Antifungal Therapy and Intracavitary Therapy (1170 defa görüntülendi)
499 - 506
Tülay ÖZÇELİK, Fahir ÖZKALEMKAŞ, Hasan KOCAELİ, Yıldız ALTUNDAL, Beyza ENER,Rıdvan ALİ, Vildan ÖZKOCAMAN, Bahattin HAKYEMEZ, Ahmet TUNALI 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Mantarlarda Çaprazlaşma Tipleri, Eşeyli Çoğalma ve Ploidinin Virülans Üzerine Etkileri
Mating Types, Sexual Reproduction and Ploidy in Fungi: Effects on Virulence (1872 defa görüntülendi)
507 - 513
Mantarlar, çaprazlaşma tipleri, eşeyli çoğalma, virülans. 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Bir Askeri Hastanede Fatal Menenjit Etkeni Olarak İzole Edilen Neisseria Meningitidis Serogrup W-135 Suşlarının Genotipik Özellikleri
Genotypic Characteristics of Neisseria Meningitidis Serogroup W-135 Strains Isolated as the Agent of Fatal Meningitis in a Military Hospital (1302 defa görüntülendi)
515 - 517
Abdullah KILIÇ, Keith A. JOLLEY, Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Nafiz KOÇAK, Orhan BEDİR, Can Polat EYİGÜN, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [PDF ]