Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 43 Sayı: 2 Nisan 2009
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 43 Issue: 2 April 2009
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Escherichia Coli ve Klebsiella Spp. Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazların Tiplendirilmesi ve Plazmid Profil Analizi
Typing of Extended-Spectrum Beta-Lactamases in Escherichia Coli and Klebsiella Spp. Strains and Analysis of Plasmid Profiles (1476 defa görüntülendi)
183 - 194
Lütfiye ÖKSÜZ, Nezahat GÜRLER 
[Özet ] [PDF ] 
 İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Hastalarından İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Spp. Suşlarının 2000-2002 ve 2003-2006 Yıllarında Saptanan Antibiyotik Duyarlılık Paternlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Antibiotic Resistance Patterns of Pseudomonas Aeruginosa and Acinetobacter spp. Strains Isolated From Intensive Care Patients Between 2000-2002 and 2003-2006 Periods in Dokuz Eylul University Hospital, Izmir (1347 defa görüntülendi)
195 - 202
Ayşe YÜCE, Nur YAPAR, Oya EREN KUTSOYLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus İzolasyonunda Zenginleştirme Buyyonu Ekimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Enrichment Broth Cultures in the Isolation of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (1166 defa görüntülendi)
203 - 209
Nihal KARABİBER, Bedia MERT DİNÇ, Ebru AYKUT ARCA, Süha ŞEN, Hatice CABADAK, Musa AKOĞLU, Özcan ERDEMLİ, Mustafa PAÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Metisiline Dirençli Stafilokoklarda Tigesiklinin İn Vitro Etkinliğinin Araştırılması
In Vitro Activity of Tigecycline Against Methicillin-Resistant Staphylococci (1811 defa görüntülendi)
211 - 215
Ferda TUNÇKANAT, Zeynep SARIBAŞ, Serpil ERCİS 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium Tuberculosis Kompleksi Klinik İzolatlarında Rifampisin ve İzoniazid Direncinin Hızlı Tespitinde ?Genotype MTBDR' Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Genotype MTBDR Assay for Rapid Detection of Rifampin and Isoniazid Resistance in Clinical Mycobacterium Tuberculosis Complex Clinical Isolates (1092 defa görüntülendi)
217 - 226
Gönül ASLAN, Seda TEZCAN, Gürol EMEKDAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Helicobacter Pylori İzolatlarının Antibiyotik Direnç Oranları ve Klaritromisine Dirençli Suşların Saptanmasında E-Test ve Floresan İn Situ Hibridizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Antibiotic Resistance Rates of Helicobacter Pylori Isolates and the Comparıson of E-Test and Fluorescent In Situ Hybridization Methods for the Detection of Clarithromycin Resistant Strains (1357 defa görüntülendi)
227 - 234
Saliha BAKIR ÖZBEY, Cüneyt ÖZAKIN, Murat KESKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 2007-2008 Kış Sezonunda Türkiye'nin Dokuz İlinde İnfluenza Sürveyans Sonuçları
Influenza Surveillance Results in 2007-2008 Winter Season in Nine Provinces of Turkey (1058 defa görüntülendi)
235 - 241
Ahmet ÇARHAN, Ayşe Başak ALTAŞ, Nurhan ALBAYRAK, Yavuz UYAR 
[Özet ] [PDF ] 
 İzole Anti-HBC Pozitif Olgularda HBV-DNA Varlığının Araştırılması ve Bu Olguların Kan Bankacılığı Açısından Önemi
Investigation of the Presence of HBV-DNA in Isolated Anti-HBC Positive Cases and Their Importance in Blood Banking (1885 defa görüntülendi)
243 - 250
Salih Haldun BAL, Yasemin HEPER, Levent Tufan KUMAŞ, Reşit MISTIK, Okan TÖRE 
[Özet ] [PDF ] 
 Edirne'de Erişkinlerde Hepatit E Virus Enfeksiyonu Epidemiyolojisi
Hepatitis E Virus Epidemiology in Adult Population in Edirne Province, Turkey (1407 defa görüntülendi)
251 - 258
Alper EKER, Özlem TANSEL, Hakan KUNDURACILAR, Burcu TOKUÇ, Zerrin YULUĞKURAL, Pelin YÜKSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Gastrointestinal Karsinom Örneklerinde İnsan Papillomavirus DNA Varlığının Araştırılması
Investigation of the Presence of Human Papillomavirus DNA in Various Gastrointestinal Carcinoma Samples (1466 defa görüntülendi)
259 - 268
Deniz EROL, Yasemin BULUT, Hüseyin YÜCE, İbrahim Hanifi ÖZERCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Flukonazol, İtrakonazol ve Vorikonazolün Klinik Blastoschizomyces Capitatus (Geotrichum Capitatum) İzolatlarına Karşı İn Vitro Aktivitesinin İki Farklı Yöntemle Araştırılması
Investigation of in Vitro Activities of Fluconazole, Itraconazole and Voriconazole Against Clinical Isolates of Blastoschizomyces Capitatus (Geotrichum Capitatum) by Two Different Methods (2143 defa görüntülendi)
269 - 276
Banu SANCAK, Şehnaz ALP, Gülşen HASÇELİK, Sevtap ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Kazı Döneminde Laodikeia Rekreasyon Ortamında Hava Küflerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Airborne Molds in Laodikeia's Recreation Work Environment During an Excavation Period (1025 defa görüntülendi)
277 - 284
Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ, Ergun METE, Celal ŞİMŞEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Kistik Ekinokokkozisli Hastalarda Eozinofilik Katyonik Protein Düzeylerinin Klinik Semptomlar ve Laboratuvar Bulgularıyla Birlikte Değerlendirilmesi
Evaluation of Eosinophil Cationic Protein Levels With Clinical Symptoms and Laboratory Findings of Patients With Cystic Echinococcosis (1227 defa görüntülendi)
285 - 292
Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Selçuk KAYA, Emel SESLİ ÇETİN, Tekin TAŞ, Mustafa DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Çok İlaca Dirençli Mycobacterıum Tuberculosıs Klinik İzolatlarına Karşı Linezolidin İzoniazid ve Rifampisin ile Kombine Etkisi
Effect of Linezolid in Combination With Isoniazid and Rifampicin Against Multidrug Resistant Mycobacterium Tuberculosis Clinical Isolates (1031 defa görüntülendi)
293 - 297
Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Kemal BİLGİN, Meltem UZUN, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hatay'da Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Hepatit E Virus Seropozitifliği
Hepatitis E Virus Seropositivity in Hemodialysis Patients in Hatay Province, Turkey (1021 defa görüntülendi)
299 - 302
Edip UÇAR, Meryem ÇETİN, Ceren KUVANDIK, Mehmet Rami HELVACI, Murat GÜLLÜ, Can HÜZMELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Glabrata'nın Tanısında Hızlı Trehalaz Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation of a Rapid Trehalase Test for the Identification of Candida Glabrata (1552 defa görüntülendi)
303 - 307
Sevin KIRDAR, Berna GÜLTEKİN, Gonca EVCİL, Aydan ÖZKÜTÜK, Aslı Gamze ŞENER, Neriman AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kocaeli Bölgesinde Atopik Hastalık Semptomları Olan Olgularda Ev Tozu Akarı Alerji Prevalansı
Prevalence of House Dust Mite Allergy in Cases With Atopic Disease Symptoms in Kocaeli Province, Turkey (1054 defa görüntülendi)
309 - 312
Gülden SÖNMEZ TAMER, Şeyda ÇALIŞKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Servikal Lenfadenit Eşliğinde Gelişen Staphylococcus Aureus'un Etken Olduğu Karaciğer Apsesi
Staphylococcus Aureus Hepatic Abscess Associated With Cervical Lymphadenitis (1347 defa görüntülendi)
313 - 317
Aygül DOĞAN ÇELİK, Zerrin YULUĞKURAL, Figen KULOĞLU, Filiz AKATA 
[Özet ] [PDF ] 
 Staphylococcus Lugdunensis'e Bağlı Nekrotizan Mitral Kapak Endokarditi
Necrotising Endocarditis of Mitral Valve Due to Staphylococcus Lugdunensis (1318 defa görüntülendi)
319 - 323
Güven ÇELEBİ, Mustafa BÜYÜKATEŞ, Sait Mesut DOĞAN, Nihal PİŞKİN, Hande AYDEMİR, Nefise ÖZTOPRAK, Elif AKTAŞ, Sibel BEKTAŞ, Ayşegül KESKİN, Deniz AKDUMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Brucella Melitensis'in Neden Olduğu Obturator Apse ve Pelvik Ağrı
Obturatory Abscess and Pelvic Pain Caused by Brucella Melitensis (1791 defa görüntülendi)
325 - 329
Ahmet C. ÇALIŞKAN, Şener BARUT, Doğan KÖSEOĞLU, Hakan AYTAN, Fazlı DEMİRTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Ralstonia Pickettii'nin Neden Olduğu Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Olgusu
A Community Acquired Pneumonia Case Caused by Ralstonia Pickettii (1652 defa görüntülendi)
331 - 334
Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK, Feza UĞURMAN, Necla DERELİ, Zeynep ÇİZMECİ, Ersin GÜNAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Yapılan Bir Olguda Kocuria Rosea'ya Bağlı Peritonit
Peritonitis Due to Kocuria Rosea in a Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Case (1863 defa görüntülendi)
335 - 337
Esra KAYA KILIÇ, Yasemin KURTOĞLU, Salih CESUR, Cemal BULUT, Sami KINIKLI, Hasan IRMAK, Ali Pekcan DEMİRÖZ, Esra KARAKOÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Tennessee (ABD)'den Türkiye'ye Histoplazmozun Öyküsü
Histoplasmosis Story From Tennessee, USA to Turkey (1647 defa görüntülendi)
339 - 351
Vedat TURHAN 
[Özet ] [PDF ]