Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 43 Sayı: 1 Ocak 2009
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 43 Issue: 1 January 2009
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Ankara Üniversitesi Hastanesinde 2002-2005 Yılları Arasında Kan Kültürlerinden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarının Moleküler Özellikleri
Molecular Characteristics of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Strains Isolated From Blood Cultures Between 2002-2005 in Ankara University Hospital (1410 defa görüntülendi)
1 - 10
Alper TEKELİ, Esra KOYUNCU, İştar DOLAPÇI, Özay ARIKAN AKAN, Zeynep Ceren KARAHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Streptococcus Pneumonıae Klinik İzolatlarının Tanımlanmasında Pnömokokal Yüzey Antijen A ve Otolizin Genlerinin Gösterilmesinin Yeri
Value of Demonstration of Pneumococcal Surface Antigen A and Autolysin Genes for the Identification of Streptococcus Pneumoniae Clinical Isolates (1215 defa görüntülendi)
11 - 17
Alper ERGİN, Özgen KÖSEOĞLU ESER, Burçin ŞENER, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Reaktif Oksijen ve Nitrojen Ara Ürünlerinin Tek Başlarına ve Çeşitli Antibiyotiklerle Kombinasyonlarının Brucella Melitensis Klinik İzolatları Üzerine İn Vitro Etkisi
In Vitro Effect of Reactive Nitrogen and Oxygen Intermediates Alone and in Combinatıon With Some Antibiotics Against Brucella Melitensis Clinical Isolates (985 defa görüntülendi)
19 - 26
Esra TANYEL, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Necla TÜLEK, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 BCG Aşısı Olan ve Olmayan Farklı Yaş Gruplarında Tüberkülin Reaktivitesinin Araştırılması
Evaluation of Tuberculin Reactivity in Different Age Groups With and Without BCG Vaccination (1182 defa görüntülendi)
27 - 35
Çiğdem YILDIRIM, Ali İhsan KÜÇÜK, Gözde ÖNGÜT, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek ÇOLAK, Gönül MUTLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direnci ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılık Oranları
The Rate of Inducible Clindamycin Resistance and Susceptibilities to Other Antimicrobial Agents in Staphylococci (1231 defa görüntülendi)
37 - 44
Vildan AVKAN OĞUZ, Nur YAPAR, Nurbanu SEZAK, Sema ALP ÇAVUŞ, Semra KURUTEPE, Hasan PEKSEL, Nedim ÇAKIR, Ayşe YÜCE 
[Özet ] [PDF ] 
 Dirençli Gram-Pozitif Bakterilerde Linezolid/Ertapenem Kombinasyonunun İn Vitro Aktivitesi
In Vitro Activity of Linezolid/Ertapenem Combination in Resistant Gram-Positive Bacteria (1712 defa görüntülendi)
45 - 51
Bayrı ERAÇ, Hüseyin TAŞLI, Şafak ERMERTCAN, Feriha ÇİLLİ, Mine HOŞGÖR LİMONCU 
[Özet ] [PDF ] 
 Staphylococcus Aureus ve Enterococcus Faecium Klinik İzolatları Üzerine Kinupristin/Dalfopristin ile Vankomisin ve Gatifloksasin Kombinasyonlarının İn Vitro Aktiviteleri
In Vitro Activities of Quinupristin/Dalfopristin in Combination With Vancomycin and Gatifloxacin Against Staphylococcus Aureus and Enterococcus Faecium Clinical Isolates (1039 defa görüntülendi)
53 - 60
Erdinç GÜLDEN, Şafak ERMERTCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Panrezistan Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Baumannii ile Gelişen Ventilatörle İlişkili Pnömonilerde Kolistin Kullanımı
Colistin Use in Ventilator-Associated Pneumonia Due to Panresistant Pseudomonas Aeruginosa and Acinetobacter Baumannii (1854 defa görüntülendi)
61 - 70
Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Pervin KORKMAZ EKREN, Adnan Tolga ÖZ, Meltem MİDİLLİ, Şöhret AYDEMİR, Alev GÜRGÜN, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Feza BACAKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yanık Ünitesinde Candida Famata Fungemisi Gelişen Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Cases With Candida Famata Fungemia in a Burn Unit (1151 defa görüntülendi)
71 - 76
Tuba TURUNÇ, Y. Ziya DEMİROĞLU, Hikmet ALIŞKAN, Şule ÇOLAKOĞLU, Hande ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Risk Faktörlerinin Analizi ve Üriner Kateter Kullanımının Etkenlerin Dağılımı Üzerine Etkisi
Analysis of the Risk Factors in Nosocomial Urinary Tract Infections and Effect of Urinary Catheter Use on Distribution of the Causative Agents (1274 defa görüntülendi)
77 - 82
Nurettin ERBEN, Saygın NAYMAN ALPAT, Elif DOYUK KARTAL, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B Hastalarında Serum Nitrik Oksit Düzeyi ile HBV-DNA ve Alt Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of the Relationship Between Serum Nitric Oxide Levels, HBV-DNA and Alt Levels in Chronic Hepatitis B Patients (1152 defa görüntülendi)
83 - 89
Aslı Gamze ŞENER, Sevin KIRDAR, Mukadder SERTER, İlhan AFŞAR, Ece Mine DEMİR, Cengiz CEYLAN, Neriman AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Askerlerin Nazofarengeal Örneklerinde Adenovirus Varlığının ve Alt Gruplarının Araştırılması
Investigation of the Presence and Subgroups of Adenoviruses in Nasopharyngeal Samples of Military Recruits With Respiratory Tract Infections (1098 defa görüntülendi)
91 - 101
Kenan ŞENER, Mehmet YAPAR, Çakır GÜNEY, Ayhan KUBAR, Abdullah KILIÇ, Ertan ALTAYLI, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B ve C Virus Nükleik Asit Testlerinde NEQAS Uluslararası Dış Kalite Kontrol Değerlendirme Programı Sonuçlarının Analizi
Analysis of the Results of NEQAS International External Quality Assessment Programme for Hepatitis B and C Virus Nucleic Acid Tests (1759 defa görüntülendi)
103 - 114
Murat SAYAN, Ayşe WİLLKE, Meliha MERİÇ, Nilay ETİLER 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Streptomisine Dirençli Mycobacterium Tuberculosıs Kompleks İzolatlarında rpsL ve rrs Gen Bölgesi Mutasyonlarının Araştırılması
Investigation of rpsL and rrs Gene Region Mutations in Streptomycin Resistant Mycobacterium Tuberculosis Complex Isolates (1099 defa görüntülendi)
115 - 120
Mahmut ÜLGER, Gönül ASLAN, Gürol EMEKDAŞ, Seda TEZCAN, Mehmet Sami SERİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Psoas Apsesi Olan 15 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of 15 Cases With Psoas Abscesses (2159 defa görüntülendi)
121 - 125
Tahsin TURUNÇ, Tuba TURUNÇ, Y. Ziya DEMİROĞLU, Şule ÇOLAKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Hayvan Isırığına Maruz Kalmış Kişilerde Kuduz Aşılaması Sonrası Antikor Düzeyinin Araştırılması
Investigation of Antibody Levels Following Rabies Vaccination in the Subjects Who Were Biten by Animals (1114 defa görüntülendi)
127 - 131
Bülent BAYSAL, Selma TOSUN, Mehmet ÖZDEMİR, Metin DOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Düşük Titrede Anti-HCV Pozitifliği Tespit Edilen Hastaların İrdelenmesi
Evaluation of the Patients With Low Levels of Anti-HCV Positivity (2543 defa görüntülendi)
133 - 139
Yasemin ZER, İlkay KARAOĞLAN, Hülya ÇİÇEK, Işık Didem KARAGÖZ, Mustafa SAĞLAM 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Endokardit, Piyelonefrit, Sakroileit ve Tiroidit Komplikasyonları Gelişen Bir Bruselloz Olgusu
A Case of Brucellosis Complicated With Endocarditis, Pyelonephritis, Sacroileitis and Thyroiditis (1379 defa görüntülendi)
141 - 145
Ali ACAR, Vedat TURHAN, Hüsrev DİKTAŞ, Oral ÖNCÜL, Şaban ÇAVUŞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Maküler Döküntü ve Periferik Nöropatiyle Seyreden Bir Bruselloz Olgusu
A Brucellosis Case With Macular Rash and Peripheral Neuropathy (1348 defa görüntülendi)
147 - 151
Selçuk KAYA, Uğur KOSTAKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Süpüratif Hidradenitin Komplikasyonu Olarak Ortaya Çıkan Bir Menenjit Olgusu
A Case of Meningitis Emerged As a Complication of Hidradenitis Suppurativa (1280 defa görüntülendi)
153 - 157
H. Cem GÜL, Ömer COŞKUN, Ümit SAVAŞCI, Fatih ÖRS, A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, C. Polat EYİGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmün Kompetan Bir Hastada Toplum Kökenli Pseudomonas Stutzerı Menenjiti
Community-Acquired Pseudomonas Stutzeri Meningitis in an Immunocompetent Patient (1122 defa görüntülendi)
159 - 162
Mustafa SÜNBÜL, Muammer ZIVALIOĞLU, Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmün Sistemi Sağlam Bir Konakta Alternaria Alternata ile Oluşan Deri Enfeksiyonu
Cutaneous Infection Caused by Alternaria Alternata in an Immunocompetent Host (1144 defa görüntülendi)
163 - 167
Şaban GÜRCAN, Süleyman PİŞKİN, Haluk KILIÇ, Baksel AY TEMELLİ, Ömer YALÇIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Strongyloides Stercoralis ve Enfeksiyonlarına Genel Bakış
An Overview of Strongyloides Stercoralis and its Infections (2053 defa görüntülendi)
169 - 177
Nurittin ARDIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Rutin Gerçek Zamanlı PCR Tanı Testlerinde PCR İnhibitörlerinin Eliminasyonu ve İnternal Amplifikasyon Kontrol Sonuçları
Elimination of PCR Inhibitors in Routine Diagnostic Real-Time PCR Assay and Results of Internal Amplification Control (1342 defa görüntülendi)
179 - 181
Murat SAYAN, Meliha MERİÇ, Suna ÇELEBİ, Ayşe WİLLKE 
[Özet ] [PDF ]